Nasze inwestycje wodno-ściekowe

Gmina Łochów zlokalizowana jest w rejonie obdarzonym istotnymi walorami przyrodniczymi. Zachowane w stanie naturalnym koryta rzek wraz z lasami łęgowymi kształtują komfortowe warunki dla bytowania wielu cennych i unikatowych gatunków roślin i zwierząt. Czystość tych rzek stanowiących dopływy Liwca i Bugu jest bardzo istotna zarówno dla całej biocenozy jak i dla człowieka. Budowa kanalizacji ma bardzo istotne znaczenie właśnie ze względu na zachowanie równowagi przyrodniczej i zapobieżenie degradacji rzek o znaczeniu ponadlokalnym, chronionych m.in. jako obszary sieci Natura 2000.

 

Chcąc zapewnić ochronę i redukcję zanieczyszczeń Gmina Łochów 11 grudnia 2009 roku podpisała umowę o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jako Instytucją Wdrażającą dla projektu „Rozbudowa i modernizacja odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Łochów” finansowana z Funduszu Spójności w ramach działania I.1 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji powyżej 15 000 RLM”, priorytetu I „Gospodarka wodno-ściekowa” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Realizacja tego projektu nie byłaby możliwa bez wsparcia ze środków unijnych. Zakładany koszt realizacji projektu wynosił 42.405.800 zł. Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Spójności 30.118.987 zł. Po zakończeniu procedury przetargowej rzeczywista wartość projektu wynosiła 26.510.000 zł. Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Spójności 18.781.539 zł.

W związku z rozszerzeniem zakresu projektu rzeczywisty koszt realizacji projektu wynosi 26.790.000 Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Spójności 18.641.326 zł.

Głównym celem Projektu jest wyposażenie aglomeracji Łochów w kanalizację sanitarną oraz dostosowanie istniejącej oczyszczalni ścieków poprzez jej rozbudowę do przyjęcia zwiększonej ilości ścieków w związku z założeniem uzyskania wymaganego stopnia redukcji zanieczyszczeń ścieków przed ich odprowadzeniem poprzez Kanał Łojewski do rzeki Bug.

W związku z Rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Łochowie podpisano umowę z P. I. S. K. Dybowski – BAKART Sp. z o.o.. Inwestycja została wykonana w okresie od 5 sierpnia 2009 r. do 12 sierpnia 2011 r.. W ramach umowy wykonano:

Zakres robót na oczyszczalni ścieków:

- roboty budowlane,

- sieci międzyobiektowe,

- instalacje sanitarne,

- instalacje technologiczne i dostawę urządzeń ,

- roboty elektryczne i AKPiA

- roboty drogowe.

Wykonano nowe obiekty takie jak :

  • reaktor biologiczny wielofunkcyjny jako żelbetowy zbiornik monolityczny o pojemności 2200 m3 ,
  • zbiornik retencyjno-uśredniający i zbiornik osadu nadmiernego jako żelbetowy zbiornik o pojemności 250m3,
  • stację dmuchaw,
  • studnię pomiarową ścieków oczyszczonych i filtr powietrza
  • kanalizacja grawitacyjna z rur PE Ø 400.                                                                                                                                                                                                                                                                                     Zmodernizowano istniejące obiekty:
  • pompownię ścieków,
  • budynek techniczny oczyszczalni,
  • istniejący reaktor wielofunkcyjny ze stacją dmuchaw,
  • wiatę na osad.

Dnia 3.09.2011 r. nastąpiło oficjalne otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków. Całkowity koszt modernizacji wyniósł 4.373.925 zł.

W związku z pojawieniem się możliwości na rozszerzenie projektu Gmina Łochów 3 kwietnia 2013 roku podpisała aneks do umowy, który zakładał wybudowanie nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej jak również wyposażenie oczyszczalni ścieków w agregat prądotwórczy i modernizacje punktu zlewnego ścieków dowożonych. Projekt zakładał łącznie wybudowanie ok. 43 km sieci. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu budowa sieci kanalizacji sanitarnej została podzielona na siedem zadań, z czego sześć zostało już zakończonych. Wykonawcy prac budowlanych zostali wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego:

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Ostrówek, Łojew - ENERGOTECHNIKA Sp. z o.o. z Warszawy - długość wybudowanej sieci - 14,715 mb.

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przyłączami w pasie drogowym we wsi Majdan ENERGOTECHNIKA Sp. z o.o. z Warszawy, EKOTECH Paweł Jarząbek z Wiśniewa - długość wybudowanej sieci - 2,2047 mb.

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przyłączami w pasie drogowym we wsi Laski - Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "MELBUD" Sp. z o.o. z Siedlec - długość wybudowanej sieci - 6,693 mb.

- Budowa kanalizacji sanitarnej os. Węgrowska BIS i os. Laskowska w Łochowie - etap I - Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "MELBUD" Sp. z o.o. z Siedlec - długość wybudowanej sieci - 11,8395 mb.

- Budowa kanalizacji sanitarnej os. Zatorze w Łochowie - Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych „INSTAL” z Sokołowa Podlaskiego - długość wybudowanej sieci - 7,183 mb.

- Budowa kanalizacji sanitarnej os. Węgrowska BIS i os. Laskowska w Łochowie - etap II- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „GAW-BUD” Eugeniusz Gawor z Łosic - długość wybudowanej sieci - 1,2226 mb.

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przyłączami w pasie drogowym w ulicach Sosnowa, 1. Maja, Czereśniowa - etap I - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „GAW-BUD” Eugeniusz Gawor z Łosic - zadanie w trakcie realizacji.

Beneficjentami nowo wybudowanej sieci są mieszkańcy Gminy Łochów. Projekt przewidywał podłączenie ok 4,2 tys. osób, które do tej pory nie miały możliwości korzystania ze zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Do dnia 01.02.2014 roku podłączono 3096 osób.

Na tę liczbę składają się mieszkańcy prywatnych domów mieszkalnych jak również korzystający z obiektów instytucjonalnych funkcjonujących na terenie objętym przedsięwzięciem: Liceum Ogólnokształcącego w Łochowie, Publicznego Gimnazjum w Łochowie, Zespołu Szkół w Ostrówku, Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ostrówku, Domu Pomocy Społecznej w Ostrówku, hali sportowej oraz Centrum konferencyjno - wypoczynkowego z 203 miejscami noclegowym przy ul. Konopnickiej.

Działania związane z realizacją przedsięwzięcia nadzoruje Jednostka Realizująca Projekt powołana w strukturach Gminy Łochów zarządzeniem Burmistrza Łochowa, składająca się z osób posiadających szerokie doświadczenie w realizacji podobnych inwestycji.

Wśród nich: Z-ca Burmistrza Łochowa, Kierownik Jednostki Realizującej Projekt: Urszula Anna Kalinowska, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu - Maria Sawicka Korzeniowska, Inspektor ds. technicznych - Grzegorz Pieniak, Inspektor ds. administracyjno - prawnych - Elżbieta Mech.

Realizując projekt „Rozbudowa i modernizacja odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Łochów” Gmina Łochów dąży do wypełnienia unijnej dyrektywy 91/271EWG dotyczącej oczyszczania ścieków i Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, co z kolei przekłada się na ochronę środowiska, podniesienie standardu życia mieszkańców, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru objętego systemem kanalizacji sanitarnej, wyeliminowanie zagrożeń zanieczyszczeń wód gruntowych.

 

Opracowała Elżbieta Mech

 
Michal Krupa