Wieści gminne - Marzec 2014

Z lutowych decyzji i informacji Burmistrza Łochowa:

 

• W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej z terminem składania ofert na 28.02.2014 r. wpłynęło 7 ofert o rozpiętości cen od 554.873 zł do 602.134 zł brutto.

• W postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Utrzymanie czystości ulic, chodników i placów gminnych na terenie miasta i Gminy Łochów z terminem składania ofert na dzień 14.02.2014 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Spośród dwóch ofert z cenami 15.941 zł oraz 16.500 zł brutto za 1 miesiąc usługi, wybrano ofertę z niższą ceną Wykonawcy: Zakład Usługowy, Zygmunt Pióro, Łosiewice.

 

• W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów” (część II). Do części 1 postępowania złożono 4 oferty o rozpiętości cen od 12.445 zł do 29.000 zł brutto, w części 2 złożono 6 ofert o rozpiętości cen od 12.445 zł do 30.183 zł brutto, w części 3 złożono 2 oferty o rozpiętości cen od 18.278 zł do 49.000 zł brutto,  w części 4 złożono 5 ofert o rozpiętości cen od 12.445 zł do 30.575 zł brutto, w części 5 złożono 6 ofert o rozpiętości cen od 12.445 zł do 39.360 zł brutto.

• W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania cenowego na Wykonanie analizy systemów przetwarzania i zagospodarowania osadów ściekowych w terminie składania ofert do dnia 25.02.2014 r. nie została złożona żadna oferta. Postępowanie zostało unieważnione.

• Unieważniono postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Utrzymanie czystości ulic, chodników i placów gminnych na terenie miasta i Gminy Łochów. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta za cenę 24.455 zł brutto za 1 miesiąc usługi, która przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający ponownie ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na ww. zadanie z terminem składania ofert na dzień 14.02.2014 r.

• Unieważniono postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Łochów oraz zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów komunalnych. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta za cenę 17.362 zł brutto za 1 miesiąc usługi, która przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający ponownie ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na ww. zadanie (termin składania ofert upłynął 19.02.2014 r.).

• Unieważniono kolejne postępowanie przeprowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego na Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Łochów oraz zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów komunalnych z terminem składania ofert na dzień 19.02.2014 r. W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty z cenami:  4.973 zł oraz 7.950 zł za 1 miesiąc usługi.

• Unieważniono postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Aktualizację dokumentacji technicznej sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Łazy i częściowo we wsi Gwizdały. W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty o rozpiętości cen od 90.800 zł do 161.239 zł brutto. Na otwarciu ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 50.000 zł brutto. Cena oferty z najniższą ceną przekracza możliwości finansowe Zamawiającego. W związku z powyższym dokonano unieważnienia niniejszego postępowania. 

• Ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na Aktualizację dokumentacji technicznej sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Łazy i częściowo we wsi Gwizdał. Termin składania ofert upłynął 14.02.2014 r.

• Ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów” - część II. Termin składania ofert upłynął 17.02.2014 r.

• Ogłoszono postępowanie w trybie zapytania cenowego na: Dostawę materiałów eksploatacyjnych w roku 2014 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łochowie. Termin składania ofert upłynął 18.02.2014 r.

• Burmistrz Łochowa podpisał Aneks do umowy dzierżawy z dnia 30.03.2005 r. z Gminną Spółdzielnią „SCh” w Łochowie dotyczący zmiany wysokości opłaty rocznej za dzierżawę części  działki 2313/15 o pow. 5360 m² położonej w Łochowie,  zajmowanej pod parking przy fontannie.

• Burmistrz Łochowa podpisał umowę z Wojewodą Mazowieckim reprezentowanym przez Artura Subdę - Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej MUW w Warszawie na środki finansowe w postaci dotacji celowej w wysokości 100.000 zł w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.

• Na prośbę Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie, Burmistrz Łochowa objął honorowym patronatem I Ogólnopolskie Szaradziarskie Mistrzostwa Łochowa organizowane w dniu 15.02.2014 r.

• Burmistrz Łochowa wyraził zgodę:

- na sfinansowanie naprawy podnośnika w samochodzie SH-18P na podwoziu Star 200 należącego do OSP w Łochowie Fabrycznym - koszt naprawy 1.500 zł;

- na sfinansowanie przeglądu i naprawę aparatów dróg oddechowych z poszczególnych jednostek OSP z terenu gminy Łochów - kwota dofinansowania około 5 tys. zł;

- na dofinansowanie kwotą 500 zł przedsięwzięcie polegające na liczeniu bocianów - wyniki monitoringu bocianów zostaną opracowane i wprowadzone do Kartoteki Przyrodniczej do której nasza Gmina uzyska stały dostęp jak również możliwość importowania wyników spisu bocianów z Kartoteki Przyrodniczej na gminne strony internetowe;

- na dofinansowanie kwotą 1.000 zł (zakup nagród) IV Łochowską Wiosnę Poezji organizowaną przez Bibliotekę Publiczną w Łochowie. Jest to cykl imprez trwających od końca lutego do końca maja br.;

- na częściowe dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych ochrony dróg oddechowych MSA AUER wraz z czujnikami bezruchu będących jednym z podstawowych kryteriów wyposażenia jednostki,  w ilości 2 kompletów, dla OSP w Budziskach - kwota dofinansowania 3.000 zł;

- na użyczenie autobusu szkolnego w celu transportu łochowskich harcerzy na Zlot Druha Szarego w Łomży w dniach 7 – 9 marca 2014 r.;

- na dofinansowanie I Ogólnopolskich Szaradziarskich Mistrzostw Łochowa zorganizowanych dn. 15.02.2014 r. kwotą 700 zł (zakup nagród książkowych) z promocji gminy.

• Wydane zarządzenia Burmistrza Łochowa ze stycznia i lutego br.:

- w sprawie rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Łochowie;

- w sprawie ustalenia wysokości niezbędnego zasobu gotówki w kasie na wydatki bieżące;

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2014-2032;

- zmieniono poprzednie zarządzenia w sprawie przyjęcia i wdrożenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro;

- w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów w zakresie wsi Ogrodniki i Zagrodniki;

- w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2014 r.;

- w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Łochów na dzień 31 grudnia 2013 r.

 

Pozostałe info gminne:

 

• Posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 marca br. w krótkiej historii samorządności Mazowsza przejdzie zapewne do wielkiego wydarzenia. Otóż w sprawie tzw. janosikowego przyznał on rację samorządowi województwa, podkreślając, że dotychczasowe przepisy nie uwzględniają zmieniającej się sytuacji gospodarczej i mogą doprowadzić płacące Mazowsze do zapaści. Co najważniejsze - sędziowie dali Parlamentowi RP 18 miesięcy na zmianę przepisów.

• Dnia 15. marca o godz. 18.00 w Domu Kultury w Łochowie otwarcie wystawy "Kobyliński i Maciąg wielcy twórcy naszego regionu." To kolejny przykład podnoszenia poprzeczki przez DK. Przekonaj się sam. Kurator wystawy Weronika Kobylińska.

• Wieczór poetycko-muzyczny Stanisława Grądzkiego z okazji jubileuszu pięciolecia Jego pracy twórczej oraz promocję nowej książki poetyckiej SGraffito wiersze nowe i wybrane, spektakl poetycko-muzyczny Słyszysz noc… oraz koncert fortepianowy - to wszystko w Pałacu Łochów 21 marca (pt.) godz. 17.00.

• Radni podczas sesji 12 lutego Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Ostrówku nadali imię Orła Białego.

• Drodze w Łochowie, między ul. Chopina a ul. Sosnową nasi radni nadali nazwę Medarda Downarowicza.

• Ustalono na sesji 12 lutego inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz określono im wynagrodzenie (7% od zainkasowanych kwot inkasa + 1.400 zł rocznie):

Barchów - Zbigniew Jarzec, Budziska - Stanisława Górska, Baczki- Grzegorz Śliwoski, Burakowskie - Teresa Oniszk, Brzuza - Monika Kostrzewa, Dąbrowa - Grzegorz Owsianka, Gwizdały - Robert Kułak, Jasiorówka - Edward Maliszewski, Jerzyska - Halina Miszczuk, Kamionna - Krystyna Kielan, Kalinowiec - Małgorzata Kalata, Kaliska - Krzysztof Dudkiewicz, Karczewizna - Sławomir Nowotka, Laski - Bożenna Decyk, Łazy - Henryk Zalewski, Łojki - Monika Kościesza, Łopianka - Ewa Januszewska, Łojew - Stanisława Pióro, Łosiewice - Romana Nowak, Majdan - Katarzyna Kurek, Matały - Paweł Strąk, Nadkole - Czesława Rudnik, Ogrodniki - Magdalena Bańska-Moleń, Ostrówek - Andrzej Ostrowski, Pogorzelec - Stanisława Biernacka, Szumin - Katarzyna Kowalska, Twarogi - Małgorzata Kochanowska, Wólka Paplińska - Mariola Sulich, Zagrodniki - Kazimierz Wróblewski, Zambrzyniec - Andrzej Abramczyk, Samotrzask - Agnieszka Czarnogórska.

 

R

 
Michal Krupa