Archiwum

Budżet przyjęto, cz. II

Od Red.: Uzasadnienie do tegorocznej uchwały budżetowej jest na tyle obszerne, że dokonaliśmy jego podziału na dwie części. Pierwsza część uzasadnienia została podana w numerze styczniowym, druga w bieżącym. Zanim jednak zostaniesz Czytelniku z nią zapoznany należy się małe (duże) sprostowanie do tekstu styczniowego. Podając w nim wielkość procentową oraz kwotową zadłużenia naszej Gminy na 31 grudnia 2013, w pierwszych dwóch cyfrach kwoty zaistniał czeski błąd, podane zostało 43.509.311 zł, a powinno być 34.509.311 zł, a to istotna różnica. Natomiast wartości procentowe zgadzają się.

 

 W roku 2014 będą realizowane inwestycje komunalne oraz drogowe. W ramach inwestycji komunalnych zakłada się wykonanie następujących zadań:

- dokończenie budowy infrastruktury technicznej zabudowy usługowej w Łochowie (kanalizacja, zwodociągowanie oraz budowa ulic na osiedlu za CPN-em ) - 4.735.182 zł, przy dofinansowaniu z funduszy unijnych w kwocie 1.261.078 zł;

- kontynuacja uzupełnienia gospodarki wodno-ściekowej polegającej na zmodernizowaniu SUW w Łosiewicach oraz wykonaniu kanalizacji sanitarnej w Budziskach - 4.735.182 zł, przy dofinansowaniu z funduszy unijnych w kwocie 1.850.062 zł,

- dokończenie budowy targowiska ''Mój Rynek'' - 1.255.991 zł, przy dofinansowaniu z funduszy unijnych w kwocie 413.220 zł,

- budowa przyłączy kanalizacyjnych na osiedlu Węgrowska BIS (II etap) - 81.900 zł,

- budowa przyłączy kanalizacyjnych na osiedlu Zatorze - 60.000 zł,

- budowa przyłączy kanalizacyjnych w Łochowie i Laskach 28.000 zł,

- budowa przyłączy kanalizacyjnych w Ostrówku, Łojewie i Majdanie 178.000 zł,

- opracowanie projektu technicznego wodociągu Łazy - 50.000 zł.

W ramach inwestycji drogowych zakłada się wykonanie:

- budowy drogi gminnej w Samotrzasku 300.000 zł (przy 60.000 zł dofinansowania z Samorządu Wojewódzkiego)

- zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności północnej cz. Łochowa poprzez przebudowę ul. Folwarcznej 600.000 zł,

- aktualizacji dokumentacji technicznej ulic na osiedlu Węgrowska - 45.000 zł,

- opracowanie dokumentacji technicznej ulicy Broniewskiego w Ostrówku - 15.000 zł.

Poza zadaniami opisanymi wyżej planuje się jeszcze inne inwestycje m.in:

- e-Społeczeństwo Łochowa 437.378 zł, przy dofinansowaniu z funduszy unijnych 371.772 zł,

- zwiększenie dostępu do Internetu w wysokości 439.838 zł, przy całkowitym dofinansowaniu z funduszy unijnych oraz środków z budżetu państwa,

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 3.000.165 zł, przy dofinansowaniu z funduszy unijnych w kwocie 2.103.105 zł,

- modernizacja zaplecza wraz z termomodernizacją budynku OSP Łochów Fabryczny - 320.000 zł, przy dofinansowaniu z WFOŚiGW w kwocie 150.000 zł,

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Łazach 941.232 zł, przy dofinansowaniu z funduszy unijnych 569.592 zł,

- rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury 1.438.110 zł, przy dofinansowaniu z funduszy unijnych 1.392.903 zł,

- modernizacja oświetlenia drogowego 80.000 zł,

- wykup gruntów pod drogi 50.000 zł,

- zagospodarowanie terenu Parku Dębinka celem przygotowania pod budowę Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego - 200.000 zł przy dofinansowaniu z funduszy unijnych w kwocie 50.000 zł;

- kontynuacja modernizacji i zagospodarowania terenu ŁKS Łochów - 100.000 zł;

- budowa ogrodzenia przy Gimnazjum w Łochowie - 75.000 zł;

- budowa parkingu przy hali sportowej przy Gimnazjum w Łochowie - 75.000 zł;

- zakup pieca dla Zespołu Szkół w Ostrówku 50.000 zł;

- zakup kontenerów mieszkalnych 50.000 zł.

Koszt ogólny inwestycji i zakupów inwestycyjnych ujętych w budżecie na rok 20l4 szacuje się na kwotę 17.090.213 zł, z czego budżet Gminy pokryje kwotę 6.599.840 zł, tj.38,62% a pozostałą część stanowią środki europejskie l0.280.373 zł, tj..60,15% oraz dotacje – 210.000 zł (l,23%). Inwestycje te stanowią 29,76% wydatków na zadania własne budżetu (57.420.556 zł) i 27,l8% całości wydatków budżetu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 24.110.940 zł tj. 38,37% ogólnej kwoty wydatków.

Wydatki na zadania zlecone z administracji rządowej wynoszą 5.448.139 zł, tj. 8,67%.

W budżecie Gminy Łochów zaplanowano środki na gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 1.800.000 zł po stronie dochodów (opłata za gospodarowanie odpadami) i wydatków (koszty gospodarowania odpadami) dot. 2014 roku oraz dofinansowanie bieżących usług komunalnych świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie dla mieszkańców Gminy tj. wywóz nieczystości płynnych - dofinansowanie wynosi 20.000 zł. W budżetu po stronie dochodów zaplanowano kwotę 1.900.000 zł wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, tj. sprzedaży budynków komunalnych oraz działek rolnych i budowlanych, w tym wystawionych do sprzedaży w 2013 roku, które nie zostały sprzedane ze względu na brak nabywców.

Przy opracowaniu budżetu na rok 2014 przyjęto, że wynagrodzenia pozostaną na poziomie 20l3 roku i wskaźniki % dla składek ZUS oraz FP również.

Dochody z podatków lokalnych zaplanowano przeszacowując przewidywane wykonanie roku 20l3 wskaźnikiem wzrostu stawek podatkowych tj. 2,4%. Przewiduje się niższe wpływy z tytułu podatku rolnego, ze względu na spadek średniej ceny żyta oraz z tytułu podatku leśnego ze względu na spadek ceny drewna tartacznego. Planuje się, że udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa będzie stanowił kwotę 8.079.282 zł, która zakłada wzrost o 4% w stosunku do planowanego przez Ministerstwo Finansów na rok 2013 (dane te wynikają z projektu budżetu Państwa).

Wydatki bieżące dotyczące oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosą (bez dotacji) 24.273.471 zł (spadek o 6%), a subwencja oświatowa będzie stanowiła 14.107.849 zł (wzrost o 2,2 %). Spadek wydatków bieżących w dziale oświata spowodowany został likwidacją 2 szkół podstawowych co z kolei spowodowało konieczność dotacji dla nowo utworzonej szkoły w Ogrodnikach prowadzonej przez Stowarzyszenie w kwocie 383.000 zł (tj. 1,17% ogólnych wydatków oświatowych).

Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 200.000 zł, a rezerwę celową -  103.000 zł (na zarządzanie kryzysowe).

W reasumpcji uzasadnienia czytamy: (…) stwierdzić należy, że niniejszy budżet odzwierciedla dotychczasowy zakres działania Burmistrza. W budżecie na 2014 r. zapewnia się środki na dokończenie i realizację zadań, na które otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, a nie uwzględnia się innych nowych zadań ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Łochów. (…) biorąc pod uwagę wysoki wskaźnik zadłużenia ujmuje się jedynie kredyt w kwocie 3.000.000 zł na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

 

                R