Archiwum

Decyzje i Informacje burmistrza Łochowa - styczeń

       W tym miesiącu informujemy Państwa o następujących sprawach:

 

 • Oddano do eksploatacji sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:

- Ostrówek i Łojew: sieć - 9.173 m, kanał tłoczny - 1.218 m, odgałęzienia – 4.246 m, łącznie 14.637 m;

- Majdan: sieć 1.444 m, kanał tłoczny 100 m, odgałęzienia 373 m, razem 1917 m.

Łączna wartość (Ostrówek, Łojew, Majdan) – 8.899.560 zł brutto.

- Oś. Węgrowska Bis, Laskowska: sieć - 6.067 m, kanał tłoczny – 2.427 m, odgałęzienia – 2.556 m, łącznie 11.050 m

- Laski: sieć 3.293 m, kanał tłoczny - 1.100 m, odgałęzienia - 1.641 m, razem 6.034 m

Łączna wartość (Łochów i Laski) – 6.663.778 zł brutto.

 • Dokonano odbioru końcowego inwestycji „Budowa Sali Sportowej wraz z zapleczem przy Szkole nr 3 w Łochowie”. Wykonawcą było Ciechanowskie Przedsiębiorstwo Projektowo- Budowlane „CEPROBUD” Spółka  z o.o. Powierzchnia netto sali oraz pomieszczeń zaplecza - 2.052 m2, kubatura - 16.126 m3, powierzchnia zabudowy 1 730,90 m2. Całkowita wartość inwestycji 7.032.730 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 1.350.000 zł. (Od Red.: To nawet na VAT nie starczyło. I to się nazywa pomoc polskiego państwa). Uroczyste otwarcie inwestycji, wraz z „Orlikiem” znajdującym się przy ww. sali odbędzie się dnia 19 stycznia br.
 • Rozstrzygnięto przetarg ofertowy prowadzony w trybie zapytania cenowego na wykonanie analiz możliwości przeprowadzenia rewitalizacji budynku dworca kolejowego wraz z otoczeniem w Łochowie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Wpłynęła 1 oferta Wykonawcy: Master Consulting Sp. z o.o. Oddział w Warszawie za cenę 28.044 zł.
 • Rozstrzygnięto postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na dostawę opału w roku 2013 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łochowie. Zamówienie składa się z 3 części. W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę f-my Usługi Transportowe i Handlowe, Stanisław Kanclerz, Łochów za cenę: - w części 1: 446,49 zł za 1 tonę miału; - w części 2: 564,57 zł za 1 tonę groszku energetycznego; w części 3: 714,63 zł za 1 tonę eko-groszku.
 • Przeprowadzono drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości  zabudowanej - Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, położonej w Barchowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 719/3, pow. 0,3556 ha, objętej Księgą Wieczystą SI1W/00030899/0. Cena wywoławcza nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wynosiła 350.000 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych na nabycie nieruchomości.
 • Ogłoszono pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrowa oznaczonej nr ewid. 358 o pow. 1,16 ha, cena wywoławcza 19.900 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 18.01.2013 r., godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie Al. Pokoju 75, pok. 107. (zob. ogł. w bieżącym numerze GŁ).
 • Ogłoszono przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości ulic, chodników i placów gminnych w roku 2013 na terenie miasta Łochów.
 • Wyrażono zgodę na:

- zorganizowanie w dniu 8 grudnia 2012 r. transportu trzynastu uczestników gry na ligawce  z terenu Gminy Łochów na ligawkowy konkurs do Siedlec;

- udostępnienie autobusu szkolnego w dniu 7 grudnia 2012 r. do przewozu 30 dzieci z koła wolontariatu działającego w Zespole Szkół w Gwizdałach na spotkanie mikołajkowe organizowane przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej;

- sfinansowanie kwotą 1.000 zł zakupu pucharów dla uczestników Łochowskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej przeprowadzonej w okresie grudzień 2012 r. - styczeń 2013 r.

 

Pozostałe info gminne

 • Jednym z podatków lokalnych jest podatek od środków transportowych, radni 13 grudnia 2012 r. określili jego stawki na 2013 rok oraz zwolnienia od niego. W uchwale tej występuje ponad 50 pozycji stawek podatkowych, dla przykładu podajemy niektóre z nich:

- od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej 9-12 ton – 1.416 zł, (r. 2012) 1.362 zł, (r. 2011) 1.306 zł;

- od ciągników siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 9-12 ton – 1.646 zł, (r. 2012) 1.582 zł, (r. 2011) 1.457 zł;

- od przyczep lub naczep, które łącznie z poj. silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 7-12 ton – 1.048 zł, (r. 2012) 1.008 zł, (r. 2011) 968 zł

- od autobusów powyżej 30 miejsc siedzących – 2.040 zł, (r. 2012) 1.962 zł, (r. 2011) 1.883 zł.

W porównaniu z poprzednim rokiem wzrost przeważnie ok. 4%, niektóre stawki zostały minimalnie wyhamowane, a od niektórych pojazdów wyprodukowanych przed 1990 rokiem podatek ten zwiększono o około 7%. Z podatku zwolnione zostały środki transportowe wykorzystywane dla potrzeb jednostek i zakładów budżetowych gminy oraz OSP.

 • Los Szkoły Podstawowej w Ogrodnikach oraz Szkoły Podstawowej w Kalinowcu raczej przesądzony. Dnia 28 listopada ub. r. radni naszej Gminy podjęli uchwały o zamiarze likwidacji tych szkół z końcem tego roku szkolnego, tj. 31 sierpnia 2013 r. Niska liczebność klas generuje koszty. Do SP w Ogrodnikach z miejscowości Ogrodniki, Zagrodniki oraz Grabowiec (gm. Stoczek) uczęszcza 67 uczniów do 7 oddziałów (klas), w tym do „0” - 14 osób, z czego aż 8 to pięciolatkowie. Dzieci mają być dowożone do Ostrówka, gdzie obecnie dowożeni są uczniowie gimnazjalni z tych miejscowości. Rodzice 23. dzieci, nie czekając na zmiany organizacyjne, przenieśli z własnej inicjatywy z początkiem tego roku szkolnego swoje pociechy do Ostrówka. Do SP w Kalinowcu uczęszcza 62 uczniów do 7 klas, w tym do „0” – 8 osób, z tego aż 7 to dzieci 5. letnie. Mają być one dowożone do Kamionny, gdzie czas dowozu szacuje się do 25 minut.

Po uzyskaniu odpowiednich opinii, wiążąca jest z kuratorium, radni przyjmą uchwały likwidacyjne tych szkół.

 • 28 grudnia ub. r. radni naszej gminy przyjęli budżet na 2013 rok. (Odrębny materiał w numerze bieżącym GŁ.) Przyjęli też kilka innych ważnych uchwał, w tym dwie kredytowe, zmieniające poprzednie ubiegłoroczne uchwały (luty, lipiec 2012 r.). Postanowiono zaciągnąć kredyt bankowy w wysokości 1.110.106 zł z przeznaczeniem na inwestycje, w tym ich dokończenie: odwodnienie ul. Dolnej (79 tys.), budowę drogi w Ogrodnikach (54 tys.), budowę ulic na os. Leśna (467 tys.), budowę sali sportowej 336 tys.) oraz rozbudowę i modernizację systemu odbioru i oczyszczania ścieków (174 tys.). W drugiej uchwale kredyt inwestycyjny w wysokości 909.032 zł dotyczy przeznaczenia środków na poprawę infrastruktury technicznej terenów zabudowy usługowo-produkcyjnej (670 tys.), modernizacji świetlicy wiejskiej w Barchowie i budowy placu zabaw w Ostrówku (211 tys.) oraz uporządkowania po I etapie inwestycji wodno-ściekowych (28 tys.).
 • 6 stycznia  w Święto Trzech Króli - Uroczystość Objawienia Pańskiego w naszym parafialnym kościele odbył się koncert kwintetu dętego Varsovia Brass Quintet przy wsparciu solistów Natalii Kaczorowskiej (laureatki finału „Szansy na sukces” – „51” TSA) i Piotra Rafałko. Wykonali oni wiązanką kolęd i pastorałek, utworów bożonarodzeniowych. Pod koniec koncertu wspólnie z uczniami SP nr 3 w Łochowie. Sponsorami ich występu byli Firma „Robson”, Nadleśnictwo Łochów i MiGOK Łochów.