Satysfakcjonująco… cz. II

PRZETARG NA ODBIÓR ODPADÓW

 

Po wejściu w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 poz. 391 ze zm.) w lipcu 2013, kiedy zbiórkę i zagospodarowanie odpadów komunalnych przejęła gmina, usługa ta z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Łochów została zlecona Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łochowie. Zlecenie to było konieczne ze względu na to, iż rozstrzygnięcie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów odbyło się w lipcu (otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym – 4.07.2013 r.). Przetarg nieograniczony ogłoszono na 2,5 roku, szacunkowa wartość zamówienia (około 3,5mln zł netto) przekroczyła próg unijny, tj. 200 tys. euro dla usług co o kilka tygodni wydłużyło procedurę.

Do przetargu nieograniczonego wpłynęły dwie oferty:

 

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Węgrowa (zaoferowana kwota 120 636,00 zł brutto/miesiąc)

- MPK Sp. z o.o. z Ostrołęki (zaoferowana kwota 161 991,09 zł brutto/miesiąc)

 Dnia 22.07.2013 została podpisana umowa na wykonanie usługi : Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Łochów  z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie za kwotę oferty przetargowej. Umowa została podpisana na okres 0d 1 sierpnia 2013 do 31 grudnia 2015. 

Pierwsze tygodnie świadczenia usługi przez firmę oceniamy dobrze, mimo faktu, że na działalność firmy odbierającej odpady wpłynęło kilkadziesiąt reklamacji (nieodebrane odpady, w szczególności wielkogabarytowe we wrześniu) co stanowi ułamek procenta w stosunku do liczby obsłużonych nieruchomości. W kolejnych miesiącach reklamacji wpływa coraz mniej.

 

ZAOBSERWOWANE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

 

Założeniem nowego systemu zbiórki odpadów było wyeliminowanie problemu podrzucania odpadów w lasach, na poboczach dróg a także przy koszach ulicznych. Niestety nadal w centrum miasta, przy ul. Długiej, 1-Maja a także na parkingu na Placu przy Fontannie widać codziennie przepełnione kosze, z ustawionymi obok nich workami. Po zawartości większości worków widać jednoznacznie, iż odpady te pochodzą z pobliskich punktów handlowych. Część jest także podrzucana przez mieszkańców. Sprzątanie miasta jest aktualnie zlecane Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łochowie i generuje dodatkowe koszty. Tak prowadzona gospodarki odpadami (podrzucanie ich do sprzątania na koszt Gminy) jest szkodliwa wizerunkowo (miasto „ozdobione” workami z odpadami), nielegalna i nieuzasadniona ekonomicznie (i tak każdy zapłaci „podatek śmieciowy”). 

Firma odbierająca odpady sygnalizuje, iż obserwują przypadki nierzetelnej segregacji odpadów lub sytuacje umieszczania w workach czarnych odpadów surowcowych. W takim przypadku właściciele nieruchomości będą wzywani do uiszczania podwyższonej opłaty (jak za odpady niesegregowane). 

Wnioski:

Biorąc pod uwagę, iż prawo miejscowe w zakresie zmian w systemie zbiórki odpadów zostało uchwalone w marcu oraz, iż organizacja od strony merytorycznej i technicznej wdrożenia systemu trwa od maja należy przyjąć, iż wdrożenie systemu przebiegło bez większych problemów i bez nadmiernych niedogodności dla mieszkańców. Właściciele nieruchomości z terenu Gminy Łochów nie odczuli negatywnych skutków tzw.  „okresu przejściowego” w lipcu (jak to działo się na terenach innych gmin, gdzie zalegały odpady i nie było ich komu odebrać). Płynnie też nastąpiło przejęcie usługi przez firmę wyłonioną z przetargu. Postulaty o zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów zgłaszane przez właścicieli nieruchomości będą brane pod uwagę przy projektowaniu harmonogramu na rok 2014 niemniej jednak mając na uwadze finansowe skutki zmian (np. przy większej częstotliwości odbioru z pewnością wzrosną koszty utrzymania systemu).

Zapraszamy do odwiedzania strony www.gminalochow.pl zakładki Gospodarka Odpadami Komunalnymi, gdzie na bieżąco uzupełniamy informacje dotyczące wdrażania systemu.

 

Beata Mech – ZGK

 

Od Red.: Coś te postulaty od mieszkańców chyba nic nie dały, gdyż po otrzymaniu harmonogramu odbioru odpadów na 2014 rok, w porównaniu z minionym rokiem wypadł wiosenny odbiór odpadów wielkogabarytowych. Skoro minionej jesieni firma nie była w stanie sprawnie uporać się z odbiorem tego typu odpadów, to raczej nie było ich mało, tylko dużo.

 
Michal Krupa