Wieści gminne - Styczeń 2014

Od Red.: Otrzymaliśmy od p. Wiceburmistrz informację, że wiadomości zatytułowane „Z sesji Rady Miejskiej 27. listopada” (z ub. roku) czy „Pozostałe info gminne” zostały opublikowane w podobnym układzie redakcyjnym jak wieści gminne, co jest mylące dla czytelników, że te informacje są redagowane przez Urząd Miejski w Łochowie. W związku z powyższym Red. GŁ. Uprzejmie informuje naszych Czytelników, iż stała Rubryka „Wieści gminne”, jaka ukazuje się na tych łamach od kilkunastu lat, jest w całości redagowana przez Redakcję GŁ.

Składa się ona przeważnie z dwóch części: „Decyzje i informacje Burmistrza” (za miniony miesiąc) oraz „Pozostałe info gminne”, gdyż czasami dochodzi część  oddzielająca dwie poprzednie, zatytułowana „Z sesji Rady Miejskiej”. Materiały jakie redagujemy w części „Decyzje i informacje Burmistrza” otrzymujemy dzięki uprzejmości pracowników naszego Urzędu Miejskiego (ich oryginalne brzmienie można odnaleźć na stronie internetowej naszej gminy www.gminalochow.pl) Przeredagowujemy je na własne ryzyko, np. używając skrótów. Materiały opublikowane w części „Z sesji Rady Miejskiej” pochodzą od radnych. Często dana uchwała zawiera kilkanaście stron tekstu, którą trzeba przeredagować jednym zdaniem. Natomiast materiały z części „Pozostałe info gminne” pochodzą z różnych komunikatów prasowych nadesłanych do Red. GŁ, od pracowników Domu Kultury, Biblioteki Publicznej, szkół, czy też pozyskane bezpośrednio od czytelników, kibiców ŁKS, bądź ich internetowej strony www.lkslochowfutbolowo.pl oraz szeregu innych źródeł. Zatem Urząd Miejski w żadnej mierze nie zajmuje się redagowaniem jakiegokolwiek materiału ukazującego się w GŁ za wyjątkiem Ogłoszeń, w tym o przetargach. Nie zajmuje się, gdyż GŁ nie jest Jego organem prasowym.

 

    

Grudniowe decyzje i informacje Burmistrza Łochowa

 

• Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie  przetargu nieograniczonego na uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w Gminie Łochów. Spośród  13 ofert o rozpiętości cen od 1.189.382 zł – 2.438.053 zł wybrano najtańszą - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „GAW-BUD” Eugeniusz Gawor (Łosice).

• Dokonano unieważnienia postępowania  prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego na podłączenia budynków do sieci kanalizacji sanitarnej na os. Węgrowska-Bis i os. Laskowska w Łochowie – etap II oraz podłączenia budynków do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 1-go Maja - etap I. W postępowaniu tym złożono 4 oferty o rozpiętości cen od 84.142 zł do 192.495 zł. Gmina zamierzała przeznaczyć na ten cel kwotę 81.900 zł. Cena oferty z najniższą ceną przekracza możliwości finansowe Gminy. W związku z powyższym zaszła przesłanka do unieważnienia postępowania. Po czym rozpoczęto negocjacje z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Łochowie w sprawie realizacji tego zadania.

• Przeprowadzono kolejne postępowanie w trybie zapytania cenowego na opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów w miejscowości Budziska oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu wsi Budziska. W postępowaniu złożono 2 oferty o rozpiętości cen od 49.200 zł do 68.880 zł.

• Rozstrzygnięto postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację projektu ,,e-Społeczeństwo Łochowa”.  W części 1 postępowania (zakup zestawów komputerowych, uruchomienie  publicznych punktów dostępu do Internetu oraz wdrożenie systemu łączności VoIP) za najkorzystniejsza uznano ofertę Wykonawcy: Telekomunikacja Polska S.A. (Warszawa) za cenę 369.000 zł. W części 2 (dostarczenie usługi dostępu do Internetu na terenie Gminy Łochów) za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy: Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. (Warszawa) za cenę 1.684 zł za 1 m-c usługi. W części 3 (dostarczenie usługi dostępu do Internetu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łochowie) za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy: Telekomunikacja Polska S.A. (Warszawa) za cenę 3 199 zł za 1m-m usługi.  Przewidywany czas trwania umów – 24 miesiące.

• Rozstrzygnięto postępowanie w trybie zapytania o cenę na dostawę opału na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łochowie na rok 2014 (kotłownia przy Urzędzie Miejskim w Łochowie oraz do budynku socjalnego przy ul. Węgrowskiej). Za najkorzystniejszą we wszystkich częściach postępowania uznano ofertę Wykonawcy: Firma Handlowo Usługowa „Anna” Sławomir Krupa (Dębe Wielkie). Wykonawca zaoferował następujące ceny za 1 Mg opału w poszczególnych częściach postępowania: w części 1 (dostawa miału węglowego) 397,29 zł, w części 2 (dostawa groszku energetycznego) 526,44 zł, w części 3 (dostawa Eko-groszku) 656,82 zł, w części 4 (dostawa węgla kam.) 646,98 zł.

• Przeprowadzono postępowanie i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania cenowego na opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na terenie Gminy Łochów. Spośród 12 ofert o rozpiętości cen za jeden  projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym od 123 zł do 225 zł, wybrano ofertę z najniższą ceną Wykonawcę: Biuro Planowania Przestrzennego Łączpol Projekt Sp. z o.o. (Gdańsk).

• Burmistrz Łochowa postanowił o przekazaniu mienia gminnego w postaci dwóch samochodów komunalnych śmieciarek znajdujących się na stanie majątkowym ZGK, na stan majątkowy Gminy Łochów. Zakwalifikowano do majątku zbędnego samochody komunalne i przeznaczono je do sprzedaży:

- śmieciarka WUKO na podwoziu Volvo FL6 typ SM 12 o pojemności załadunku 12 m³, rok produkcji 2005, dopuszczalna masa całkowita 16 Mg

- śmieciarka Mitsubishi FUSO Canter 7C18, zabudowa Eko-cel Mikro SK200, rok produkcji 2007, dopuszczalna masa całkowita 7,5 Mg

• Postanowiono przekazać cegłę klinkierową na budowę ogrodzenia przy SP Nr 3 w Łochowie - 6 palet (2520 szt.) i 37 palet (15540 szt.) dla inwestycji „Budowa ogrodzenia przy Gimnazjum w Łochowie”. Cegła pozostała z inwestycji polegającej na budowie bazy OSP w Łochowie. 

• Wyrażono zgodę:

- na sfinansowanie zakupu akumulatora do samochodu pożarniczego marki Renault dla OSP w Łochowie przy ul Fabrycznej. Koszt zakupu około 350 zł;

- na sfinansowanie zakupu pucharów na Łochowską Ligę Halowej Piłki Nożnej w której biorą udział mieszkańcy gminy Łochów oraz gmin ościennych. Kwota dofinansowania  1.200 zł;

- na dofinansowanie kwotą 1000 zł koncertu zespołu Varsowia Brass Quintet w kościele parafialnym w Budziskach w św. Trzech Króli.

• W grudniu 2013 roku  Burmistrz Łochowa wydał zarządzenia:

- w sprawie polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Łochowie;

- w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 80/2012 Burmistrza Łochowa w sprawie zasad dotyczących wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych w Urzędzie Miejskim w Łochowie;

- w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Łochowa ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi;

w sprawie powołania Komisji Przetargowej (Zarządzenie to rozszerza kompetencje komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości o kompetencje do przeprowadzania przetargów na zbycie majątku ruchomego);

- w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samochodów stanowiących własność Gminy Łochów;

- w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej;

- w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miejskim;

- w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych:

1 ) w Urzędzie Miejskim w Łochowie,

2 ) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łochowie,

3 ) w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej „POGODNEJ STAROŚCI” w Ostrówku,

4 ) w jednostkach OSP na terenie gminy Łochów,

5 ) w świetlicach wiejskich i terapeutycznych,

6 ) w budynkach mieszkalnych stanowiących mienie komunalne,

7 ) wyposażenia przekazanego przez Urząd Wojewódzki dla Urzędu Miejskiego w Łochowie,

8 ) wyposażenia przekazanego przez Nadleśnictwo Łochów dla OSP w Ostrówku, Pogorzelcu, Gwizdałach oraz Łochowie

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Łochów na 2013 r.

• W  roku 2013  Burmistrz Łochowa wydał  około 20 tys. decyzji w tym:

- w zakresie zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami (84 decyzje o warunkach zabudowy, 12 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego);

- w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (20 decyzji w sprawie świadczenia rzeczowego na rzecz obrony);

- w zakresie pomocy społecznej (100 decyzji dot. zasiłków stałych, 52 decyzje dot. zasiłków okresowych, 310 decyzji w sprawie dożywiania dzieci, 273 decyzje w sprawie zasiłków celowych, 173 decyzje w sprawie żywienia, 46 decyzji dotyczących przyznania ubezpieczenia zdrowotnego)

- w zakresie geodezji gminnej (38 decyzji zatwierdzających podział działki, 5 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 1 decyzja w sprawie rozgraniczenia);

- w zakresie ochrony środowiska i promocji krajobrazu gminy (324 decyzje na usunięcie drzew i krzewów, 4 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - zgody na realizację przedsięwzięcia);

- w zakresie wymiaru podatku (około 15 tys. decyzji wymiarowych, około 1,2 tys. decyzji zmieniających, około 350 zaświadczeń);

- w zakresie działalności gospodarczej (32 decyzje zezwalające na sprzedaż napojów alkoholowych, 19 decyzji wygaszających zezwolenia);

- w zakresie ewidencji ludności (7 decyzji dotyczących wymeldowania/zameldowania);

- w zakresie gospodarki odpadami (3 decyzje w sprawie umorzenia opłat);

- w zakresie podatku od środków transportu (8 decyzji w sprawie umorzenia podatku i wymiaru podatku);

- w zakresie spraw drogowych (29 decyzji na zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami, 11 decyzji na wykonanie zjazdu z dróg gminnych);

- w zakresie zasiłków rodzinnych (1162 decyzje przyznające zasiłki i dodatki rodzinne, 166 decyzji w sprawie zasiłku z tytułu urodzenia dziecka, 243 decyzje dot. świadczeń pielęgnacyjnych, 151 decyzji w sprawie zasiłków pielęgnacyjnych, 16 decyzji w sprawie zasiłków opiekuńczych).

 

 

Z sesji budżetowej Rady Miejskiej 30 grudnia ub. roku:

 

 

• Zanim przyjęto budżet gminny na 2014 rok (zob. „Budżet przyjęto”) ostatecznymi zmianami zamknięto budżet roku minionego, który po tychże zmianach wyniósł: dochody 60.526.129 zł, w tym majątkowe 9.829.663 zł; wydatki 67.906.956 zł, w tym majątkowe 18.205.105 zł.

• W ślad za zmianami budżetowymi poszły zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2032.

• Radni przyjęli tegoroczny budżet (zob. „Budżet przyjęto”).

• Przyjęli oni również Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014-2032, w której największe znaczenie na dochody gminne mają subwencja ogólna, podatki i opłaty lokalne, udziały we wpływach z podatku dochodowego, dotacje oraz środki unijne.

• Udzieloną Gminie pożyczkę z budżetu państwa w kwocie 795.872 zł na budowę targowiska miejskiego radni postanowili (z konieczności) podzielić na dwie transze:

- w 2013 roku kwota 382.652 zł;

- w 2014 roku kwota 413.220 zł.

Jej źródłem spłaty ma być dotacja z PROW-u.

• Podobnie ma być z pożyczką na uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej:

- transza I, rok 2013 – 1.382.434 zł;

- transza II, rok 2014 – 2.010.778 zł.

• Radni przyjęli wniosek w sprawie rozpoczęcia konsultacji dotyczącej włączenia części sołectwa Bednarze (trzy domostwa po tej stronie Liwca) do Gminy Łochów (obecnie przynależą one do gm. Korytnica).

                                              

  

Pozostałe info gminne:

 

• Folwarczna - jeszcze nie teraz. W komunikacie prasowym Wojewody, jaki redakcja GŁ otrzymała 29. listopada podano listę rankingową, którą Red. Nacz. zinterpretował zbyt optymistycznie. Mianowicie w ostatniej kolumnie listy rankingowej przy m.in. naszej gminie nie ma info o wyczerpaniu środków w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych. Z wnioskiem na budowę ulicy Folwarcznej z tego programu zostaliśmy uplasowani na 93. miejscu, a od 129 miejsca gminy są już sklasyfikowane kursywą, więc Red. Nacz. zbyt naiwnie pomyślałem, że te od miejsca 129 „nie załapały się” na środki z szumnie okrzyczanego programu, a tak naprawdę to już od miejsca 13, gdyż tylko 12 gmin otrzyma je na drogi lokalne w 2014 roku. W przypadku rankingu gmin (bo jest też i ranking powiatowy, w którym tylko 10 wniosków otrzyma wsparcie), gmina uplasowana na 12. miejscu, w ostatniej kolumnie rankingu wstawiono adnotację "wyczerpanie 50% środków", a w następnych nie ma już żadnej adnotacji, a powinna być ona przy każdej od miejsca 13. rankingu począwszy, - jasno podane "brak środków", ale po co - brzydko to by wyglądało, lepiej zostawić puste miejsce. Naiwność czasami dopada również i Red. Nacz., który na usprawiedliwienie ma jedynie to, iż pisząc na łamach GŁ, czy to rok temu lub poprzednich latach poużywał sobie co nieco na tymże programie przebudowy dróg, że dotacja tylko kilkunastu wniosków na całe Mazowsze to śmiech na sali. Zatem prawdą jest, że wniosek Gminy Łochów, jak też wniosek Powiatu Węgrowskiego (ul. Szamoty w Węgrowie) zostały pozytywnie zweryfikowane. Nieprawdą jest, że Gmina Łochów otrzymała dofinansowanie na budowę ul. Folwarcznej. Burmistrz Łochowa słusznie przypomina Red. GŁ, że na rok 2014 w tzw „schetynówkach” rząd przeznaczył ¼ kwoty jaką  program ten dysponował w 2013 roku (może to ma związek z sytuacją wewnątrz partii rządzącej). Burmistrz podkreśla, że Gmina co roku stara się o dofinansowanie z tego programu. Na pięć lat istnienia programu trzy razy budowano ulice w naszym mieście. Na rok 2014 nie powiodło się, ale Burmistrz Łochowa nie rezygnuje z budowy ul. Folwarcznej. Wkład własny przeznacza na realizacje zadania, oczywiście w znacznie okrojonym zakresie. 

• Budowa drogi wojewódzkiej 637 Stanisławów-Węgrów dobiegła końca jeszcze przed świętami BN, jednak procedura jej przekazania w użytkowanie potrwa zapewne do połowy stycznia. Prace na 35-kilometrowym odcinku drogi wykonała w ciągu 31 miesięcy F-ma Skanska. Ich wartość przekroczyła kwotę 106 mln zł netto. W ciągu remontowanej drogi Skanska zdemontowała starą nawierzchnię, a następnie ją poszerzyła i ułożyła nowe warstwy konstrukcji jezdni - 35 km, przebudowała 6 obiektów mostowych, 42 skrzyżowania, 38 zatok autobusowych, ustawiono ponad 90 km krawężnika, wykonano ciągi pieszo-rowerowe, m.in. na odcinku pomiędzy Porębami Nowymi, a Dobrem oraz od Liwu do Węgrowa. Wybudowana została również kładka dla pieszych nad rzeką Liwiec wraz z dojazdami, a także drogi serwisowe i ronda na wysokości miejscowości Dobre, Liw oraz na granicy miasta Węgrów przy skrzyżowaniu z DW 696. Most na rzece Liwiec, który początkowo miał być remontowany, po decyzji inwestora został rozebrany do fundamentów i zbudowany od nowa. Ponadto przebudowano  niezbędną infrastrukturę,  wykonano nowe oświetlenie, roboty z branży teletechnicznej, wodnokanalizacyjnej oraz odwodnieniowej. 

• W 2014 roku wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu mają wynieść 340 tys. zł. Kwotę tę planuje się przeznaczyć w całości na realizację gminnego programu profilaktycznego i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii.

• Na prowadzenie działalności sportowej kluby sportowe z terenu gm. Łochów maja otrzymać 132 tys. zł, tyle samo co w minionym.

• Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury otrzyma w tym roku dotację podmiotową w wysokości 525 tys. zł, a Biblioteka Publiczna 297 tys. zł.

• Przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2014 rok zostały określone na 4,77 mln zł, z tego koszty roczne działalności ZGK-u mają wynieść 4,7 mln zł.

 

                R

 
Michal Krupa