Budżet przyjęto

Sesja Rady Miejskiej z 30 grudnia 2013 roku dla mieszkańców naszej Gminy była bodajże najważniejszą z sesji jakie odbyły się w minionym roku, a to za sprawą przyjęcia przez radnych gminnego budżetu na 2014 rok. To uchwała budżetowa określa na cały rok zakres wydatków, w tym inwestycyjnych w naszej Gminie, ale żeby wydawać trzeba wcześniej określić i egzekwować wpływy, dochody do gminnej kasy. I tak gminne dochody na 2014 rok określono na poziomie zbliżonym do wykonanych dochodów w roku minionym. Mają one wynieść 61.516.971 złw tym bieżące 49.123.598 zł i majątkowe 12.393.373 zł.

Wykonanie dochodów za miniony rok wyniosło 60.526.129 zł, w tym majątkowe 9.829.663 zł. Oznacza to duży szacowany przyrost dochodów majątkowych – o 20%. Natomiast wydatki gminne na 2014 rok zostały oszacowane na kwotę 62.868.695 zł, w tym na bieżące wydatki postanowiono przeznaczyć 45.778.482 zł, a na majątkowe 17.090.213 zł. Porównując zaplanowane wydatki na ten rok z wykonanymi wydatkami roku minionego (67.906.956 zł wydatków ogółem, z tego 49.701.851 zł bieżących i 18.205.105 zł majątkowych) łatwo dostrzec, że radni nieco przystopowali z wydatkami (spadek o 8%), w tym wydatkami majątkowymi/inwestycyjnymi (spadek o 6%). Może musieli przystopować? Kto lub co ich do tego zmusił? Odp. prozaiczna i odnosząca się do większości samorządów w kraju – pułapka zadłużeniowa, gdyż w przypadku naszej Gminy zadłużenie na 31 grudnia ub. roku wyniosło 57,02% zaplanowanych na ów rok dochodów, kwotowo 43.509.311 zł, a na koniec 2014 roku (mimo działań wyhamowujących) ma wynieść 57,92% (kwotowo 35.656.381 zł). Owa sytuacja znacząco ogranicza możliwość zaciągania kredytów w tym i kolejnych latach, co oznacza (z konieczności) wyhamowanie tempa inwestycyjnego w gminną infrastrukturę typu kanalizacja, drogi, itp. Nie oznacza to jednak zaniechania inwestycji. Będą one realizowane, dokańczane, rozpoczynane (nowe) - nadal lecz już z mniejszym rozmachem.

 

 

Dynamika planowanych wydatków majątkowych (inwestycyjnych) naszej gminy - lata 2011-2014

 

W tym miejscu jeszcze raz należy przytoczyć, że rzeczywistość jest bezlitosna i bardzo skrzętnie koryguje również i najbardziej piękne plany. Otóż ponad rok temu, podczas sesji 28 grudnia 2012 r. radni przyjęli w uchwale budżetowej na 2013 rok, iż wydatki majątkowe na 2013 r. wyniosą 23.777.836 zł. W trakcie minionego roku rzeczywistość wymusiła ich korektę w dół o 5.572.731 zł. Na tej samej sesji przyjęto, że zadłużenie na koniec 2013 r. wyniesie 31.786.413 zł, a wyniosło (patrz wyżej) 43.509.311 zł.

W wyniku zawężenia widełek między dochodami a gminnymi wydatkami wyraźnie został ograniczony deficyt gminnego budżetu, który ma być pokryty kredytami. Ma on wynieść 1.351.724 zł, podczas gdy w 2013 roku wyniósł aż 7.3080.827 zł. Coraz bardziej realna staje się zasada, iż nie można wydawać więcej niż się pozyskuje lecz obawiam się, że bardziej wymuszona ową pułapka zadłużeniową.

Ustalony też został limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu (bo i taki termin w gospodarowaniu pieniędzmi publicznymi ma miejsce, nie jest to termin bynajmniej banalny, a bardzo istotny) . Otóż ma on wynieść 22,2 mln zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów 10,0 mln zł i wyprzedzającego finansowanie 12,2 mln zł.

Budżet na 2014 rok zakłada zaciągnięcie kolejnych kredytów na łączną kwotę 5.755.898 zł, uwzględnia spłatę zobowiązań kredytowych w kwocie 4.404.174 zł w tym 2.552.154 zł na spłatę pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań/inwestycji unijnych. Kolejne kredyty mają być przeznaczone na kontynuację rozpoczętych inwestycji oraz utrzymanie istniejących jednostek budżetowych. Zatem jak ta kontynuacja ma wyglądać. Otóż założono, że w wyniku otrzymania unijnych dotacji na łączna kwotę 10.280.373 zł plus znaczna część środków z powyższej kwoty kredytowej będzie można realizować:

- budować infrastrukturę techniczną zabudowy usługowej Łochowa (za CPN) – 1.261.078zł;

- uzupełniać gospodarkę wodno-ściekową – 1.850.062 zł;

- informatyzować Łochów – 811.610 zł;

- kontynuować budowę targowiska – 1.850.062 zł;

- na termomodernizację budynków użyteczności publicznej - 2.103.105 zł;

- na modernizację świetlicy wiejskiej w Łazach -569.592 zł;

- rozbudowę i modernizację systemu odbioru i oczyszczania ścieków - 1.627.303 zł;

- na rewitalizację budynku dworca kolejowego - 1.392.903 zł;

- na Park Dębinka - 50.000 zł;

Także dotacje unijne na zadania bieżące - 266.436 zł;

Zadania będą możliwe do wykonania również dzięki innym dotacjom:

- dotacji na realizację inwestycji w kwocie - 210.000 zł;

- dotacji na realizację zadań zleconych - 5.448.139 zł;

- dotacji na realizację zadań własnych - 768.400 zł.

Realizowane będą inwestycje komunalne, gdzie zakłada się dokończenie budowy infrastruktury technicznej zabudowy usługowej w Łochowie (kanalizacja, zwodociągowanie oraz budowa ulic na osiedlu za CPN) - 4.735.182 zł. Ponadto kontynuację uzupełnienia gospodarki wodno-ściekowej polegająca na zmodernizowaniu SUW w Łosiewicach oraz wykonaniu kanalizacji sanitarnej w Budziskach - 4.735,182 zł oraz inne zadania kanalizacyjne w postaci przyłączy: na osiedlu Węgrowska BIS (II etap), osiedlu Zatorze, Łochowie i Laskach, Ostrówku, Łojewie i Majdanie - razem  348.000 zł oraz opracowanie projektu technicznego wodociągu Łazy - 50.000 zł.

W ramach inwestycji drogowych zakłada się wykonanie:

- budowy drogi gminnej w Samotrzasku 300.000 zł, w tym 60.000 zł dofinansowania od Marszałka Województwa;

- zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności północnego Łochowa poprzez przebudowę ulicy Folwarcznej - 600.000 zł;

- aktualizacji dokumentacji technicznej ulic na osiedlu Węgrowska - 45.000 zł,

- opracowanie dokumentacji technicznej ulicy Broniewskiego w Ostrówku - 15.000 zł.

Poza zadaniami opisanymi wyżej planuje się jeszcze inne inwestycje m. in.:

- e-Społeczeństwo Łochowa 437.378 zł,

- zwiększenie dostępu do Internetu w wysokości 439.838 zł;

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 3.000.165 zł, przy dofinansowaniu z funduszy unijnych w kwocie 2.103.105 zł;

- modernizacja zaplecza wraz z termomodernizacją budynku OSP Łochów Fabryczny - 320.000 zł, przy dofinansowaniu z WFOŚiGW w kwocie 150.000 zł;

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Łazach 941.232 zł, przy dofinansowaniu z funduszy unijnych

w kwocie 569.592 zł;

- rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury I.438.110 zł, przy dofinansowaniu z funduszy unijnych w kwocie 1.392.903 zł;

- zagospodarowanie terenu Parku Dębinka celem przygotowania pod budowę Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego - 200.000 zł przy dofinansowaniu z funduszy unijnych w kwocie 50.000 zł;

- kontynuacja modernizacji i zagospodarowania terenu ŁKS Łochów - 100.000 zł.

 

Od Red.: Z uwagi na obszerność materiału - c.d. uzasadnienia przyjętego budżetu na 2014 rok w numerze lutowym GŁ.

 
Michal Krupa