Archiwum

Satysfakcjonująco, cz. I.

Czyli refleksji po pierwszych miesiącach funkcjonowania nowego systemu zbiórki odpadów

 

ORGANIZACJA ZBIÓRKI

Wejście w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spowodowało wprowadzenie wielu zmian organizacyjnych w zakresie usługi zbierania odpadów komunalnych w Gminie Łochów. Zmiany te nie bez przesady w skali kraju nazywane są „rewolucją śmieciową”. Przede wszystkim należało wybrać metodę naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami

(spośród dostępnych: za 1 mieszkańca, za 1m2 nieruchomości, za  zużytą wodę lub od gospodarstwa domowego) oraz określić jakie w ramach tej opłaty usługi będą wykonywane. Poza tym należało podjąć decyzje, czy Gmina obejmuje systemem tylko mieszkańców, czy także przedsiębiorców.

W efekcie prac Burmistrza Łochowa oraz Radą Miejską nad uchwałami ustalono, że:

- opłata w przypadku nieruchomości zamieszkałej będzie naliczana od mieszkańca

Do 31 maja każdy właściciel, użytkownik nieruchomości miał obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wyliczenia tej opłaty, którą należy wnosić na indywidualne konto (otrzymane osobnym pismem z tut. Urzędu); wysokość opłaty uzależniona jest od liczy osób zamieszkujących daną nieruchomość (im więcej, tym jednostkowa opłata niższa) oraz od sposobu zbierania odpadów (za segregowanie odpadów opłata niższa) 

    -  Gmina obejmie wszystkie nieruchomości (zamieszkałe i niezamieszkałe) nowym systemem

w przypadku nieruchomości niezamieszkałych opłata naliczana jest od pojemnika odpowiedniej pojemności (tylko taki sposób dopuszczono w Ustawie), przy czym deklarując ilość pojemników należy brać pod uwagę normatywy ustalone dla poszczególnych nieruchomości w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie;

odpady opakowaniowe powstające w punktach handlowych nie są odpadami komunalnymi tylko tzw. poprodukcyjnymi (jest to zgodne także z interpretacją Ministerstwa Środowiska) i na odbiór takich odpady powinni zawrzeć dodatkowe umowy. Odpadami komunalnymi są te, które powstają w wyniku bytowania pracowników.

 W ramach pobieranej opłaty właściciele nieruchomości mają prawo oddać wszystkie wytworzone na nieruchomości odpady komunalne w terminach zgodnych z harmonogramem, mają także możliwość korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Gmina w ramach opłaty nie zapewnia pojemników do zbiórki odpadów (tylko worki). Posesję należy wyposażyć w pojemniki we własnym zakresie.    

Zebrana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma zapewnić pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów

- obsługi administracyjnej systemu.

Oznacza to, że zebrane pieniądze nie mogą być wydatkowane na inne cele. Gmina też nie powinna dotować systemu.

Opłata musi być naliczana na każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości mieszkał mieszkaniec (w przypadku nieruchomości zamieszkałej) lub w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne (w przypadku nieruchomości niezamieszkałej) bez względu na to, czy odpady były oddane czy nie. Obowiązek uiszczania opłaty powstał z dniem 1 lipca, w związku z tym, każdy, kto składa deklarację ponosi opłatę za okres od 1 lipca (nawet jeśli deklaracja wpłynie w późniejszym terminie, chyba, że nieruchomość została zamieszkana lub działalność gospodarcza została zarejestrowana w terminie późniejszym, wówczas opłata naliczana jest od danego miesiąca).   

Niestety jeszcze nie każdy złożył deklarację, dlatego w grudniu będziemy wysyłać wezwania do złożenia wyjaśnienia w sprawie niezłożenia deklaracji, a w następnej kolejności decyzje wymiarowe na podstawie posiadanych danych. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)          

Punkt ten został utworzony od lipca przy Składowisku Odpadów w Łojewie. Każdy właściciel nieruchomości z terenu Gminy Łochów ma prawo przywieźć odpady zebrane SELEKTYWNIE i wytworzone wyłącznie na terenie Gminy Łochów. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łojewie przyjmowane są następujące odpady: papier i tektura, szkło i opakowania ze szkła, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, odpady ulegające biodegradacji, tekstylia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, chemikalia i przeterminowane leki, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony z samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, odpady budowlane i rozbiórkowe (poza niebezpiecznymi i papą).

 

                Anna Mech