Archiwum

Wieści gminne

Informacje i decyzje Burmistrza Łochowa:

 

• Rozstrzygnięto przetarg:

- na sprzedaż nieruchomości położonej w Łochowie oznaczonej w ewidencji gruntów nr 4322/42 o pow. 0,3262 ha. Przetarg na w/w działkę wygrała Spółka z.o.o. P.H.U. Budomur z Pułtuska za   kwotę 344.400 zł .

- na sprzedaż działki położonej w Łochowie oznaczonej w ew. gruntów nr 4322/7 o pow. 0,0671 ha. Przetarg wygrała Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Podlasianka” z Węgrowa za kwotę 47.207 zł.

• Burmistrz Łochowa ogłosił

 

- pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w m. Barchów, oznaczonej nr ew. 719/3. Powierzchnia działki wynosi 0,3556 ha, pow. zabudowy – 578,00 m². Cena wywoławcza 350.000 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 20.12.2013 r. o godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie (szczegóły w bieżącym numerze GŁ).

- pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości, położnej w miejscowości Łochów przy ul. Fabrycznej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr 4322/31 o pow. 0,0026 ha  i działka nr  4322/37 o pow. 0,0024 ha. Przetarg odbędzie się w dniu 17.01.2013 r. o godz.9ºº - na działkę nr 4322/37 i o godz. 10ºº na działkę nr 4322/31, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie.

• Burmistrz Łochowa objął honorowym patronatem Festiwal Literacki „Przystanek Norwid”, organizowany w dniach 21-22 listopada 2013 r. przez MiGOK w Łochowie i dofinansował  zakup  upominków i nagród dla uczestników konkursu do kwoty 1.000 zł.

• Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na utworzenie świetlicy wiejskiej we wsi Łazy. Spośród 7 złożonych ofert o rozpiętości cen: 835.622 zł - 1.316.979 zł, Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę z najniższą ceną Wykonawcy: Zakład Budowlano-Instalacyjny Kazimierz Wróbel (Wyszków).

• Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe:

- na Wykonanie ogrodzenia LO w Łochowie. Za najkorzystniejszą spośród 7 złożonych ofert Zamawiający uznał ofertę Wykonawcy: Ogrodzenia Systemowe Borowiec Grzegorz (Pułtusk) za cenę: 47.970 zł. Za pozostałą kwotę z zadania, zostanie przekazana cegła klinkierowa, w celu odbudowy ogrodzenia od ul. Wyspiańskiego (w 2014 r.);

- na dostawę materiałów promocyjnych promujących realizację projektu „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów”. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy: Studio Mrówka Joanna Foryś-Maziak (Kraków) za cenę: 13.743 zł.

• Unieważniono postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku oświatowego oraz domu nauczyciela w Kaliskach. W przedmiotowym postępowaniu w części I (termomodernizacja budynku oświatowego) złożono 6 ofert, zaś w części II (termomodernizacja domu nauczyciela) złożono 5 ofert. Cena oferty z najniższą ceną w części I (650.795 zł) i w części II (48.540 zł) przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który obecnie nie może zwiększyć kwoty na realizację niniejszego zamówienia.

• W przetargu nieograniczonym na uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w Gminie Łochów wpłynęło 13 ofert o rozpiętości cen od 1.189.382 zł - 2.438.053 zł.

 W postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na podłączenia budynków do sieci kanalizacji sanitarnej na os. Węgrowska-bis i os. Laskowska w Łochowie - etap II oraz podłączenie budynków do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Sosnowa, 1-go Maja, Czereśniowa - etap I wpłynęły 4 oferty za ceny: od 84.1412 zł do 192.495 zł.

 Rozstrzygnięto postępowanie w trybie zapytania cenowego na dostawę kostki brukowej betonowej w ramach inwestycji „Budowa parkingu przy hali sportowej przy Gimnazjum w Łochowie”. Spośród 3 złożonych ofert Zamawiający wybrał ofertę z najniższą ceną, Wykonawcy: SIG Sp. z o.o. (oddział Marki) za cenę 76.510 zł brutto.

 Przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania cenowego: 

- opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów w miejscowości Budziska oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu wsi Budziska. W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta z ceną brutto 49.200 zł, która przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający dokonał unieważnienia niniejszego postępowania;

- na konserwację rzeki Wilżanka. Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę Zakład Usługowy Zygmunt Pióro (Łosiewice) za cenę brutto 21.850 zł.

 Burmistrz Łochowa zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów w zakresie wsi Ogrodniki, Zagrodniki, obejmującego obszar wsi Ogrodniki i wsi Zagrodniki  w ich granicach administracyjnych, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 listopada 2013 r. do 20 grudnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie, Al. Pokoju 75, pok. 110 w godz. 8ºº- 16ºº od poniedziałku do piątku  oraz na stronie internetowej www.bip.gminalochow.plBurmistrz Łochowa → Obwieszczenia Burmistrza. Dyskusja nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbyła się 5 grudnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Łochowa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 stycznia 2014 r.

 Burmistrz Łochowa wydał szereg zarządzeń, m.in.:

- w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gm. Łochów pierwsze trzy kwartały br.;

- w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej - lata 2014-2032 oraz projektu uchwały budżetowej na 2014 r.;

- w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego modernizacji świetlicy wiejskiej w Laskach;

- w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego modernizacji drogi gminnej dojazdowej we wsi Laski;

- w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego rozbudowy świetlicy wiejskiej o garaż dla OSP w Baczkach - stan surowy zamknięty;

- w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego w związku z wykonaniem podłączenia budynków do sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrówku i Łojewie;

- w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego dla inwestycji  pn. „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności centrum  Łochowa poprzez przebudowę ul. Kolejowej i części ulicy M. Sadzewicz”.

- w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Gminy Łochów do wystawiania i odbierania faktur VAT w imieniu i na rzecz Gminy Łochów;

- w sprawie powołania Artura Lisa na Dyrektora Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie oraz jego wynagrodzenia;

- w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego i terminu przeprowadzenia egzaminu.

- w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 Burmistrz Łochowa wyraził zgodę:

- na sfinansowanie w 2013 r. zakupu dwóch opon do samochodu pożarniczego Star 244 WWE T 796 pozostającego na stanie OSP w Pogorzelcu. Wymianę następnych  dwóch sfinansuje w 2014 r.;

- na sfinansowanie zakupu jednej rolki papy i sylikonu na pokrycie dachu garażu OSP w Pogorzelcu. Naprawę dachu  OSP wykona we własnym zakresie;

- na zmianę przeznaczenia części dotacji przyznanej na utworzenie boiska - zakup trawy. Przyznaną kwotę 2.000 zł przeznaczono na zakup trawy i pokrycie kosztów pracy równiarki, która rozplantowała teren pod boisko.

 

Z sesji Rady Miejskiej 27. listopada:

 

 Sesja listopadowa, można by rzec, typowo podatkowa, gdyż radni ustalili stawki  podatku od nieruchomości na 2014 r. (materiał w bieżącym numerze G.Ł.) oraz stawki podatku od środków transportowych na 2014 r. (również materiał w bieżącym numerze G.Ł.). Zatwierdzili też taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (materiał w bieżącym numerze G.Ł.).

 Wprowadzone zostały dosyć duże zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2013-2032, które dotyczą roku bieżącego tego planu – łącznie 20 zmian. Dokument liczy 18 stron.

 W związku ze zmianami w WPF, konieczne też były zmiany w tegorocznym budżecie Gminy, a ponadto podyktowane były aktualizacją dochodów (zwiększone wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych) oraz wydatków (zmniejszono je o ponad 1 milion zł, już po uwzględnieniu zwiększeń).

 Udzielono pomocy finansowej (dotacja celowa) Powiatowi Węgrowskiemu (JST) z przeznaczeniem na przebudowę kanalizacji sanitarnej w LO w Łochowie w kwocie 15.388 zł.

 Przyjęto uchwałę w sprawie wyborów do organu wsi Kamionna (wybory sołeckie).

 Ponadto przyjęto informację dotyczącą bezrobocia na terenie powiatu węgrowskiego i naszej gminy oraz działań kierowanych do osób bezrobotnych.

 

Pozostałe info gminne:

 

 Ukazał się komunikat Wojewody  dotyczący rankingu pozytywnie zweryfikowanych wniosków drogowych z rządowego programu drogowego. Wniosek naszej Gminy dotyczący zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności północnego Łochowa poprzez przebudowę ul. Folwarcznej w 2014 roku został zweryfikowany pozytywnie. Dzięki czemu zadanie to zostanie dofinansowane 50% kosztów, tj. kwotą 1.012.616 zł lecz ostateczne zdanie należy do Min. Fin. Będzie to wiadome jeszcze w tym roku. Natomiast nie powiodło się wnioskowi Powiatu Węgrowskiego (po raz drugi) w sprawie przebudowy ul. Wyspiańskiego i ul. Szkolnej, w której po ¼ miałyby finansować Gmina Łochów i Powiat Węgrowski, a ½ byłaby z budżetu państwa. O dziwo przeszedł drugi (słabszy merytorycznie) wniosek Powiatu w sprawie przebudowy ul. Szamoty w Węgrowie.

 Od czasu do czasu przyjeżdża cyrk do Łochowa - frajda dla najmłodszych. Tym razem na targowisku przy Sikorskiego rozbił się Cyrk Zalewski z międzynarodową obsadą - dn. 15 listopada (piątek), gdzie jedną z atrakcji podczas przerwy była możliwość przejażdżki na wielbłądzie. Następnego dnia już od wczesnego rana (sobota) Targowisko tętniło swoim targowym życiem.

 9. grudnia KSM współorganizowało Wielką Zbiórkę Elekrośmieci zorganizowaną przez grupę Elektro-Odpowiedzialni. Przy okazji realizowano kolejny cel - wsparcie działalności edukacyjnej dzieci i młodzieży. Zbiórka odbywała się w 13. punktach utworzonych na terenie naszej gminy.

 Unihokeiści z Olimpii Łochów grają z różnym powodzeniem. W turnieju eliminacyjnym juniorów młodszych rozegranym 7 grudnia odnieśli oni dwa zwycięstwa: 6:5 z UKS Jedynka Orzysz i 6:3 z UKS Nowa Łódz i jedną przegraną 2:3 z Zrywem Dziekanów Leśny. Nie wiedzie się ostatnio seniorom w ekstraklasie unihokeja, gdyż w dn. 23- 24 listopada grając z KS Worwa Szarotka Nowy Targ przegrali dwukrotnie 3:9 i 4:6, a dwa tygodnie później w dn.7-8 grudnia również przegrana i to wysoko z UKS Absolwent Siedlce, bo 4:12 i 3:16.

 Za wysokie osiągnięcia również w turniejach międzynarodowych w unihokeju juniorów Olimpia Łochów (pięciu najlepszych zawodników) otrzymało decyzją Zarządu Powiatu nagrodę Starosty Węgrowskiego wartości 1.800 zł. 

 

 

R