Podatek od nieruchomości 2013

      Pod koniec każdego roku kalendarzowego radni określają na kolejny rok stawki podatku od nieruchomości. Rada Miejska w Łochowie za pierwszym podejściem 28 listopada ub. r., a następnie za drugim - dnia 13 grudnia ub. r. - ustaliła na 2013 rok nowe stawki tego podatku oraz dokonała stosownych zwolnień od jego poboru.

      Określono następujące stawki (w nawiasie {…} podajemy stawki z 2012 roku, w nawiasie /…/ stawki sprzed dwóch lat, w nawiasie  […] sprzed trzech lat, a w (…) sprzed czterech) – liczby te pokazują dynamikę wzrostu:

- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,71 zł/m2 {0,68} /0,65/ [0,63] (0,61);

- od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,32 zł/ha {4,15} /3,83/ [3,73] (3,62);

- od gruntów zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez OPP – 0,42 zł/m2 {0,40} /0,38/ [0,37] (0,36);

- pozostałych gruntów – 0,16 zł/m2 {0,15} /0,14/ [0,14] (0,13);

- od budynków mieszkalnych – 0,66 zł/m2 {0,63} /0,60/ [0,60] (0,59);

- od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie w/w działalności – 20,00 zł/m2 {19,20} /18,40/ [17,92] (17,40);

- od budynków zajętych na prowadzenie działalności  gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,20 zł/m2 {9,82} /7,67/ [7,48] (7,26);

- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,62 zł/m2 {4,45} /4,27/ [4,12] (4,00);

- od budynków:

a) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez OPP – 7,58 zł/ m2 {7,29} /7,00/ [6,83] (6,63);

b) gospodarczych – 4,28 zł/ m2 {4,12} /3,96/ [3,86] (3,75);

c) garaży wolnostojących – 7,20 zł/ m2 {6,90} /6,62/ [6,45] (6,26);

- od innych niż wymienione pod literami a-c – 7,60 zł/m2 {7,30} /7,01/ [6,84] (6,64);

- od budowli – 2% {2%} /2%/ [2%] (2%) ich wartości.

      Z powyższego wynika, że większość ww. stawek podatku od nieruchomości, np. od budynków mieszkalnych wzrosła na niekorzyść opodatkowanych - o około 4-5%.

      Zwolnione z podatku zostały budowle lub ich części służące działalności komunalnej i ochronie środowiska, budynki i grunty służące prowadzeniu działalności kulturalnej i krzewieniu kultury, o ile nie są związane z działalnością gospodarczą, budynki gospodarcze, jeśli przestały pełnić funkcję budynków gospodarczych związanych z działalnością rolniczą lub leśną, budynki i grunty wykorzystywane w celach ochrony przeciwpożarowej, lokale, pomieszczenia wykorzystywane dla celów pomocy i opieki społecznej o ile nie są związane z działalnością gospodarczą.

R

 
Michal Krupa