Budżet AD 2013

       Przyjęty przez Radę Powiatu dnia 28 grudnia 2012 r. budżet Gminy Łochów na rok 2013 zakłada uzyskanie dochodów w wysokości 64.384.867 zł, w tym majątkowych 17.459.757 zł oraz wydatków w wysokości 69.397.699 zł, w tym majątkowych 23.777.836 zł.

 

       Różnica między wydatkami a dochodami to deficyt wynoszący 5.012.832 zł, który będzie zredukowany poprzez zaciągnięcie kredytów. Potrzeba zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 2013 wynika z konieczności realizacji rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz utrzymania istniejących jednostek budżetowych. Zadłużenie tegoroczne jest pochodna zadłużenia z roku poprzedniego i tak zadłużenie Gminy zaplanowane na 31 grudnia 2012 roku wynosiło 29.936.983 zł, co stanowi 38,68% zaplanowanych dochodów na 2012 rok, a na koniec 2013 roku ma wynieść 31.786.413 zł, tj. 55,41 % dochodów zaplanowanych na 2013 r. Tak wysoki wskaźnik zadłużenia nie pozwala na zaciąganie kredytów w kolejnych latach.

       Po stronie dochodów dotacje na inwestycje ze środków unijnych maja wynieść 9.341.341 , a ze sprzedaży składników majątkowych 1.953.000 zł (sprzedaż budynków komunalnych oraz działek rolnych i budowlanych) co jest istotne z uwagi na kontynuację programu inwestycyjnego rozpoczętego w latach poprzednich. Do realizacji budżetu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków założono:

a) otrzymanie dotacji ze środków UE w kwocie 10.175.538 , z tego:

- na budowę infrastruktury technicznej zabudowy usługowej w Łochowie - 3.250.000 zł,
- na informatyzację Łochowa - 693.380 zł,
- na uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej - 3.000.000 zł,
- na budowę targowiska „Mój Rynek” - 700.000 zł,
- na termomodernizację budynków użyteczności publicznej - 824.361 zł,
- na modernizacje świetlic wiejskich - 873.600 zł,
- dotacje unijne na zadania bieżące - 843.197 zł,
b) otrzymanie dotacji na realizację inwestycji z innych źródeł niż UE - 472.393 zł,
c) otrzymanie dotacji na realizację zadań zleconych - 5.671.263 zł,
d) otrzymanie dotacji na realizację zadań własnych - 822.221 zł.

       W roku 2013 będą realizowane (kontynuowane) inwestycje komunalne oraz drogowe (przy ww. wsparciu UE):
- budowa infrastruktury technicznej zabudowy usługowej w Łochowie (kanalizacja, zwodociągowanie oraz budowa ulic na Osiedlu za CPN) - 3.824.612 zł,
- uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej polegające na zmodernizowaniu SUW w Łosiewicach oraz wykonaniu kanalizacji sanitarnej w Budziskach 3.050.000 zł,

- budowa targowiska „Mój Rynek” - 950.000 zł,

- przebudowa ulicy Kolejowej i M. Sadzewicz - 1.355.437 zł, przy wsparciu z budżetu Wojewody - 406.631 zł,
- przebudowa dróg powiatowych w Łochowie - ul. Szkolna i ul. Wyspiańskiego (inwestycja realizowana przez Powiat) - 896.884 zł.
Poza zadaniami opisanymi wyżej planuje się jeszcze inne inwestycje m. in.:
- e-Społeczeństwo Łochowa - 441.879 zł, przy dofinansowaniu UE - 375.597 zł,
- zwiększenie dostępu do Internetu w wysokości 439.839 zł,przy dofinansowaniu UE 329.880 zł,
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - 1.177.659 zł, przy dofinansowaniu UE 824.361 zł,
- modernizacja świetlic wiejskich (Laski i Łazy) - 1.222.630 zł, przy dofinansowaniu UE 873.600 zł,
- modernizacja oświetlenia drogowego - 50.000 zł,
- dokumentacja projektowo-kosztorysowej oraz nadzór dla inwestycji wod-kan. -100.000 zł,
- wykup gruntów pod drogi - 80.000 zł,
- modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów - 100.000 zł,
- budowa boiska we wsi Majdan - 5.000 zł.

       Koszt ogólny inwestycji i zakupów inwestycyjnych przekroczy kwotę 13,7 mln zł, z czego środki UE stanowić mają  ponad  9,3 mln zł
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostaną na poziomie 2012 roku i stanowią one kwotę 23.760.8 16 zł. tj. 40,1 % ogólnej kwoty wydatków.

 
Michal Krupa