Wieści gminne - Wrzesień 2013

Wrześniowe zestawienie wydarzeń i informacji.

Gminne INFO

 • Rozpoczęły się prace przy modernizacji targowiska w Łochowie. Projekt wsparty finansowo ze środków Unii Europejskiej (1 mln zł) zostanie zrealizowany do października 2014 r.
 • Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Łochów” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. W wyniku oceny ofert w ww. postępowaniu za najkorzystniejszą uznano:
  - w części I. Dostawa materiałów biurowych i innych materiałów promocyjnych, ofertę Wykonawcy BUTTERFLY Agencja Reklamowa Agnieszka Borowy (Szczecin) za cenę 25.301 zł brutto;
  - w części II. Dostawa i montaż tablic informacyjnych, pamiątkowych oraz tabliczek grawerowanych, ofertę Wykonawcy PLAKAPOL S.C. Grzegorz Biedal, Zenon Biedal (Młyńsko) za cenę 15.965 zł brutto;
  - w części III. Dostawa stołów i krzeseł konferencyjnych, ofertę Wykonawcy Agencja Reklamowa Cieślik „STUDIO L” Sp. J. (Kraków) za cenę 19.065 zł brutto;
  - w części IV. Dostawa maskotek pluszowych, ofertę Wykonawcy GONZO S.C. ZPHU Anna Łuszcz, Krzysztof Łuszcz (Łódź) za cenę 3.819,15 zł brutto.
 • W przetargu nieograniczonym na rozbudowę świetlicy wiejskiej o garaż dla OSP w Baczkach (stan surowy zamknięty) wpłynęła jedna oferta, która została uznana za najkorzystniejszą - Inżynieryjna Obsługa Budownictwa Jarosław Uliński (Węgrów), za cenę 96.799 zł brutto.
 • Ogłoszono postępowanie w trybie zapytania cenowego na dostawę i montaż wiat przystankowych czteromodułowych.
 • Ogłoszono przetarg nieograniczony na modernizację wentylacji w Szkole Podstawowej nr 3 w Łochowie w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów”.
 • Ogłoszono przetarg nieograniczony na termomodernizację Domu Kultury w Łochowie w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów”.
 • Zarządzono, by z dniem 26 lipca 2013 r. majątek trwały dotyczący szkoły w Ogrodnikach  tj. grunt oraz znajdujące się na nim budynki zwrócić do Gminy Łochów. W związku z likwidacją tej szkoły w trakcie inwentaryzacji dotyczącej spisu wyposażenia szkoły wyposażenie nabyte podczas realizacji projektów unijnych (zestaw komputerowy, 3 laptopy, telewizor i DVD) należy zwrócić do Gminy celem przekazania innym jednostkom organizacyjnym Gminy. Wyposażenie,  niezbędne dla nowo utworzonej przez Stowarzyszenie Katolickiej Szkoły Podstawowej w Ogrodnikach należy przekazać szkole nieodpłatnie, a pozostałe wyposażenie przekazać do innych placówek. Telefon i internet cesją przekazać Stowarzyszeniu w Częstochowie (lub rozwiązać umowę).
 • Burmistrz Łochowa polecił zlecić podział części pasa drogowego ul. Wspólnej w Łochowie zajętej przez czterech właścicieli, którzy się wgrodzili na głębokość około półtora metra, za cenę brutto 2.000 zł. Koszty podziału zwrócą osoby, które się wgrodziły. Po wydzieleniu dokonać wyceny tych działek i sprzedać zainteresowanym.
 • Polecono wysłać pismo do właścicieli nieruchomości położonych na skrzyżowaniu ulic: Marii Sadzewicz i Sienkiewicza, wzywające do cofnięcia ogrodzenia zgodnie z prawem posiadania.
 • W dniach 16-28 sierpnia br. odbył się obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla młodzieży z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Łochów. W obozie wzięło udział  97 dziewcząt  i chłopców (dziewczęta tym razem w większości). W dniu 26 sierpnia obóz wizytował Komendant Główny PSP gen. Wiesław Leśniakiewicz w towarzystwie doradcy st. brygadiera Ireneusza Królika. Młodzi strażacy dali popis sprawności zdobytych na obozie  w akcji ratowania ludzi z rozbitego samochodu. Burmistrz Łochowa rozmawiał  też o pomocy Komendy Głównej PSP w organizacji obozu MDP w latach następnych. W dniu 27 sierpnia obóz odwiedziła Z-ca Prezesa Zarządu Głównego RP, Teresa Kiszbierek. Zarząd Główny wsparł organizację obozu kwotą 4.000 zł. Burmistrz Łochowa, dziękuję Komendantowi Zarządu Gminnego ZOSP RP druhowi Henrykowi Balcerowi i całej kadrze za duży wkład pracy w organizację obozu oraz dyrektorowi  ZOSS Eugeniuszowi Redmanowi i pracownikom Zespołu za stworzenie dobrych warunków dla wypoczynku i szkolenia młodych strażaków.
 • W dniach 14-24 sierpnia 2013 r. gościła w łochowskim Liceum  14. osobowa grupa młodzieży ukraińskiej z Kosowa. Goście dali wiele koncertów, w tym podczas Dni Łochowa. Pobyt sfinansowali Starosta Węgrowski i Burmistrz Łochowa (po 50%).
 • W sobotę 31 sierpnia br Burmistrz Łochowa wziął udział w uroczystym przekazaniu do użytku nowo wybudowanej stacji diagnostycznej przy drodze krajowej Nr 50 w Jasiorówce. Właścicielami obiektu są Renata i Dariusz Denisowie właściciele firmy „DAR BUS”.
 • Z udziałem ks. Biskupa drohiczyńskiego, Antoniego Dydycza, Burmistrza Łochowa, Mariana Dzięcioła, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich z Częstochowy, Wioletty Błasiak zainaugurowano w dniu 2 września 2013 r. działalność Katolickiej Szkoły Publicznej w Ogrodnikach. Szkołę prowadzić będzie ww. Stowarzyszenie.
 • Burmistrz Łochowa wyraził zgodę:
  - na dofinansowanie kwotą 800 zł wycieczki krajoznawczej dla emerytów z Gminy Łochów zrzeszonych w  Polskim Związku Emerytów i Rencistów;
  - na sfinansowanie wymiany 10 okien w budynku Urzędu Miejskiego w Łochowie;
  - na dofinansowanie kwotą 500 zł organizacji imprezy „Święto Chleba”, zaplanowanej na 8 września  2013 r. na Rynku Mariackim w Węgrowie;
  - na sfinansowanie naprawy samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Star 266 OSP Łochów, ul. Węgrowska 102; przewidywany koszt naprawy 3.200 zł.

Sesyjne info gminne

 • Sierpniowa sesja Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28.VIII. rozpoczęła się od debaty na temat stanu bezpieczeństwa w naszej Gminie.
 • Radni podjęli cztery finansowe uchwały zmieniające: budżet tegoroczny, prognoza finansowa, zaciągnięcie kredytu i inkaso podatku rolnego oraz odrzucono skargę na działalność Burmistrza Łochowa jako bezzasadną, a ponadto przyjęto program opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania ich bezdomności (na terenie naszej gminy).

Pozostałe info gminne

 • Do 30 września 2013 roku trwać będzie nabór wniosków do kolejnej edycji narodowego programu przebudowy dróg lokalnych (etap II) „Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”. Wstępne listy rankingowe zostaną ogłoszone do 31 października. Samorządy, które otrzymają dofinansowanie będą musiały zrealizować zadanie w 2014 roku. Na przebudowę, budowę oraz remonty dróg w 2014 roku dla województwa mazowieckiego przeznaczona zostanie kwota 96 mln 450 tys. zł. Pieniądze zostaną rozdzielone po połowie na zadania obejmujące drogi gminne i powiatowe. Wartość dofinansowania nie może przekraczać 3 mln zł oraz 50 proc. kosztów wydatków kwalifikowanych. Gminy i powiaty, starające się o pomoc z budżetu państwa, muszą być zarządcą drogi na wszystkich odcinkach objętych pracami oraz powinny przedstawić m.in. niezbędne pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót. Gminy mogą otrzymać dofinansowanie na realizację nie więcej niż jednego zadania, natomiast miasta na prawach powiatu i powiaty ziemskie na wykonanie nie więcej niż dwóch zadań. Wstępna lista rankingowa ogłoszona zostanie do 31 października 2013 roku, natomiast lista ostateczna do 30 listopada. Minister administracji i cyfryzacji zatwierdzi listę zakwalifikowanych wniosków do 20 grudnia 2013 roku. Podobnie jak w ubiegłym roku, wnioski oceniane będą według ośmiu kryteriów. Powiat Węgrowski (JST) przedłoży dwa wnioski: Łochów – ulica Wyspiańskiego i Szkolna, Węgrów – ulica Szamoty. Gmina Łochów planuje zawnioskować o ul. Folwarczną.
 • 9,9 mld zł - tyle od 2004 r. przekazały w ramach „janosikowego” samorządy z całego Mazowsza. W tym czasie do Mazowsza z Unii trafiło 10 mld zł., co oznacza, że Mazowsze musi oddać innym regionom tyle, co dostało z UE.
 • W ramach monitoringu wizyjnego na terenie Łochowa, w jego centralnej części uruchomione zostały kolejne kamery. System monitoringu wizyjnego, który powstał z inicjatywy Burmistrza Łochowa i Komendanta Policji w Łochowie w 2012r., jest w dalszej rozbudowie. Obraz z kamer odbierany jest w Centrum Monitoringu Wizyjnego w Komisariacie Policji w Łochowie i Straży Miejskiej. System podglądu wizyjnego ma wesprzeć eliminowanie negatywnych zjawisk o charakterze chuligańskim, co z kolei przyczyni się do zwiększenia poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszej Gminy.
 • 9 września w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie odbył się uroczysty apel w związku z objęciem stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Węgrowie przez nadkom. Mirosława Olszewskiego. Dotychczas zadania komendanta wykonywał jako p.o.
 • W ramach bezpieczeństwa powodziowego powstaną w tym roku trzy nowe wodowskazy na Mazowszu, m.in. Popowo i Małkinia na Bugu.
 • Przy porównywalnej liczbie absolwentów gimnazjów co w ubiegłym roku wzrosła liczba chętnych pobierania nauki w łochowskim liceum. Bardzo wysoki odsetek zdawalności matur oraz wysoki dorobek punktowy z egzaminu maturalnego przyciąga młodzież do tegoż LO, co jest dowodem na to, iż dokonuje ona wyboru szkoły „nie nogami” lecz „głową”.
 • Stypendystami stypendium motywacyjnego Starosty Węgrowskiego za wybitne, b. dobre wyniki w nauce, wybitne osiągniecia w nauce (olimpijczycy), sportowe lub artystyczne z łochowskiego LO zostali: Monika Telak (IId), Jakub Kiełek (IIId), Matra Nowak (IIId), Elwira Baranowska (IIa), Aleksandra Strąk (IIc), Mateusz Podgórski (IIb), Emilia Wyszyńska (IIId), Katarzyna Jusińska (IIc), a z ZSZ w Ostrówku Monika Kośnik (II).
 • 8 września do pobliskiego Sanktuarium w Loretto na uroczystości odpustowe przybyło tysiące pielgrzymów. Mszę św. poprowadzono pod przewodnictwem ks Abpa Henryka Hosera. Poświęcono również krzyż i plac pod budowę nowego kościoła w Loretto. Ponadto w programie uroczystości znalazły się m.in. koncert zespołu El Camino, warsztaty dla małżeństw „Nawigacja w rodzinie”, konferencja formacyjna.
 • ŁKS Łochów po sześciu kolejkach ligi okręgowej awansowała z 7 na 3 miejsce w tabeli pokonując u siebie Orła Łosice 4:1.  Dotychczasowe mecze to 3 zwycięstwa i trzy remisy, ani jednej porażki i tylko jeden punkt do lidera tabeli – Mazowi Mińsk Maz. Pozostałe wyniki ŁKS: z MKS Podlasie Sokołów Podl. 2:2, z Hutnikiem Huta Czechy 2:2, z Jabłonianką Jabłonna Lacka 3:2, z Watrą Mrozy 2:0, z Victorią Kałuszyn 1:1. W siódmej kolejce zagramy z Zorzą Sterdyń. Natomiast w rozgrywkach pucharowych pierwszą rundę ŁKS przeszedł zwycięsko pokonując ww. Hutnika 3:1. W drugiej rundzie spotka się 18.09 z MKS Podlasie. 

R

 
Michal Krupa