Wieści gminne - Sierpień 2013

Sierpniowy przegląd informacji z gminy.

 • Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Łochów. Wpłynęły dwie oferty za ceny: 120.636,00 zł oraz 161.991,09 zł za 1 miesiąc wykonania usługi. Za najkorzystniejszą uznano ofertę z niższą ceną: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Węgrowie.
 • W dniu 24 czerwca 2013 r. Burmistrz Łochowa i Skarbnik Gminy podpisali dwie odrębne umowy z PKO BP S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Siedlcach:
  - na kredyt konsolidacyjny w kwocie 21.466.200 zł. z terminem  spłaty kredytu 2032 rok;
  - na kredyt bankowy w kwocie 5.618.149 zł. na sfinansowanie deficytu oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z terminem spłaty kredytu 2032 rok.
 • Ogłoszono przetargi na sprzedaż nieruchomości:
  - nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Łomianka, oznaczonych nr  71, 74, 75 o pow. 0,10 ha - cena wywoławcza 28 100 zł i  nr  73, 77 o pow. 0,05 ha - cena wywoławcza 13.100 zł;
  - nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Łochów, oznaczonej nr 3107 ,o pow. 0,0340 ha. Cena wywoławcza 26.500 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 6.09.2013 r. o godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie przy ul. Al. Pokoju 75, (sala 107);
  - nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Łosiewice. W skład nieruchomości wchodzą działki nr 166/2, 167/3, 171, 172 o łącznej powierzchni 0,5472 ha. Cena wywoławcza czynszu za dzierżawę wynosi 1.000 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 30.08.2013 r. o godz. 12ºº w Urzędzie Miejskim w Łochowie Al. Pokoju 75, sala 107.
 • W wyniku pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Łochowie przy ul. Myśliwskiej oznaczonej nr 4580/3, o pow. 0,3022 ha za ww. nieruchomość uzyskano 222 200 zł. Przetarg wygrał p. Robert Marczak z Łochowa.
 • W dniu 17 lipca Burmistrz Łochowa podpisał umowę z Grupą Ergo Sp. z.o.o.  z Wrocławia na wykonanie:
  - studium wykonalności dla projektu „Rewitalizacja dworca kolejowego wraz z otoczeniem w Łochowie”;
  - wniosku aplikacyjnego dla projektu „Rewitalizacja dworca kolejowego wraz z otoczeniem w Łochowie”;
  - załącznika do wniosku aplikacyjnego „Rewitalizacja dworca kolejowego wraz z otoczeniem w Łochowie”.
  Koszt wykonania usługi zgodnie z ofertą 13.530 zł brutto, termin wykonania 20.08.2013 r.
 • Ogłoszono przetarg nieograniczony:
  - na budowę ulicy na osiedlu „Węgrowska-CPN” wraz z kanalizacją deszczową, budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz budowę wodociągu w Łochowie w ramach zadania „Budowa infrastruktury technicznej zabudowy usługowej w Łochowie”. Spośród 7 ofert o rozpiętości cenowej: 2.028.453 zł - 2.610.111,34 zł, za najkorzystniejszą uznano ofertę z najniższą ceną Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MIKST: Sp. z o.o. z siedzibą w Węgrowie;
  - na rozbudowę świetlicy wiejskiej o garaż dla OSP w Baczkach - stan surowy zamknięty.Wpłynęły 3 oferty o rozpiętości cen: 98.496 zł - 169.935 zł. Zamawiający unieważnił postępowanie ponieważ cena oferty z najniższą ceną przekracza możliwości finansowe Zamawiającego. W związku z powyższym ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony na ww. zadanie;
  - na dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Łochów” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
 • Przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania cenowego:
  - na budowę sieci wodociągowej w ul. Jaśminowej w Łochowie oraz budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kamionna. Wpłynęły 3 ofert na poszczególne zadania. Za najkorzystniejszą w zadaniu 1 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaśminowej w Łochowie uznano ofertę Wykonawcy Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych „INSTAL” (Sokołów Podlaski) za cenę 20.047 zł brutto. Za najkorzystniejszą w zadaniu 2 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamionna uznano ofertę Wykonawcy PPUH „GAW-BUD” Eugeniusz Gawor (Łosice) za cenę 13.905 zł brutto;
  - na dostawę i montaż wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Barchów, Gmina Łochów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”. Za najkorzystniejszą w części 1, 2, 3 i 4 uznano ofertę Wykonawcy: PPUH ZUBER Andrzej Zuber (Wrocław);
  - na obsługę bankową budżetu Gminy Łochów oraz jednostek organizacyjnych. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta: Bank Spółdzielczy w Łochowie, która została uznana za najkorzystniejszą.
 • W dniu 29 lipca Burmistrz Łochowa podpisał umowę użyczenia nieruchomości zabudowanej położonej w Ogrodnikach (nr ewid. 1338) ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkół Katolickich z siedzibą w Częstochowie. Nieruchomość wykorzystana będzie na prowadzenie działalności oświatowej tj. prowadzenie szkoły podstawowej  i oddziału przedszkolnego.
 • Skuteczne okazały się starania Urzędu Miejskiego w Łochowie o odzyskanie VAT-u  Odzyskana kwota 1.312.371 zł. Do budżetu gminy wpłynęły dochody w kwocie 929.028 zł, reszta to zwrot części VAT-u do Ministra Sportu 252 106 zł i prowizja 10% (131,237 zł) dla firmy doradczej.
 • Łochów znów w złotej setce samorządowców gmin miejsko-wiejskich pozyskujących najlepiej  w 2012 r. środki finansowe z Unii Europejskiej. Wg rankingu Rzeczypospolitej na 35 miejscu w Polsce (w roku 2011 byliśmy na miejscu 46) na 582 gminy miejsko-wiejskie.
 • Ruszyła (lipiec) przebudowa ul. Kolejowej i części ul. Marii Sadzewicz dofinansowanej z Mazowieckiego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Wojewoda Mazowiecki.
 • Dobiegły końca prace przy budowie ulicy Dębowej w Łochowie. Koszt 740 tys. W ten sposób zrealizowano na osiedlu Leśna w Łochowie 12 ulic, kosztem 5,2 mln zł. o długości 2,8 km. Budowa była finansowana wyłącznie ze środków budżetu Gminy Łochów.
 • 1 lipca rozpoczął się sezon letni w Gminnym Ośrodku Wypoczynkowym „Koszelanka”. Na pierwszym turnusie gościliśmy młodzież z młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Siedlec i grupę młodzieży z Niemiec. Drużyny te oprócz wypoczynku szkoliły się w służbie przeciwpożarowej.
 • Przystąpiono do realizacji budowy wiat przystankowych na terenie Gminy Łochów. Na posiedzeniu komisji połączonych Rady Miejskiej w Łochowie wraz z przewoźnikami ustalono sposób finansowania: 1/3 kosztów budowy mieszkańcy i przewoźnicy, 2/3 kosztów Gmina Łochów.  Udział własny zadeklarowały miejscowości: Ostrówek, Baczki, Ogrodniki.
 • Odbyła się wizja w terenie (11.07) w sprawie poprawy odwodnienia w pasie drogowym drogi krajowej nr 62 w Łochowie na odcinku od skrzyżowania z ul. M. Sadzewicz do skrzyżowania z ul. Bolesława Prusa. W spotkaniu wzięli udział Adam Bala - przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Łochowie, Wojciech Czerwiński i Sylwester Kowalski - drogomistrz GDDKiA O/W-wa Rejon w Mińsku Maz. oraz mieszkańcy ul. Waryńskiego i  Węgrowskiej w Łochowie.
 • Burmistrz Łochowa wyraził zgodę:
  - na sfinansowanie badań okresowych dla strażaków biorących bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych;
  - na zmianę przeznaczenia przyznanych środków w kwocie 700 zł dla Klubu Seniora w Łochowie z kosztów przejazdu autokaru na bilety wstępu do muzeum;
  - na udostępnienie autobusu szkolnego celem przewiezienia dzieci z ULKS Trójka Łochów  na obóz sportowy (8-13 lipca) do miejscowości Zawidz Kościelny (pow. sierpecki);
  - na sfinansowanie wykonania zabudowy uzupełniającej w samochodzie  ratowniczo- gaśniczym STAR M-78, z OSP w Łochowie - koszt około 1 300 zł;
  - na sfinansowanie zakupu chłodnicy wody oraz jej wymiany w samochodzie ratowniczo-gaśniczym marki Star 266 - koszt około 1.200 zł;
  - na dofinansowanie zakupu chust dla „Klubu Kobiet Aktywnych Gwizdalanki” - kwota dofinansowania  300 zł.

 

Z sesji Rady Miejskiej:

Wakacyjna, nadzwyczajna z 16 lipca, sesja Rady Miejskiej w Łochowie nie była zbyt pracowita. Przyjęto na niej kilka uchwał, m.in.:

- wprowadzono zmiany (kolejne już) w tegorocznym budżecie Gminy Łochów: wydatki określono na poziomie 69.415.824 zł (w porównaniu z poprzednim stanem wzrost o 3 tys. zł), w tym wydatki majątkowe (inwestycyjne) 23.032.545 zł (zmniejszenie o 64 tys. zł na rzecz wydatków bieżących); dochody 63.618.922 zł, w tym majątkowe 16.036.031 zł;

- wprowadzono zmiany (kolejne już) w WPF (Wieloletniej Prognozie Finansowej) Gminy Łochów na lata 2013-2032;

- za niezasadną uznano skargę dotyczącą odmowy przyznania lokalu socjalnego z gminnego zasobu mieszkalnego;

- nie uwzględniono skargi wniesionej przez Prokuratora Rejonowego w Węgrowie na uchwałę Rady sprzed dwóch lat w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole w Łochowie.

 

Pozostałe info gminne:

 • Wojewoda mazowiecki wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji: Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej relacji Zielonka-Kuźnica Białostocka na odcinku Tłuszcz-Łochów od km 48,350 do km 57,500 – odcinek IVb w ramach Projektu POIiŚ 7.1-22.1 „Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa-Białystok-granica z Litwą, etap I. Odcinek Warszawa Rembertów-Zielonka-Tłuszcz (Sadowne)”. Odcinek IVb długości 9.150 m dotyczy linii kolejowej znajdujące się między Szewnicą a Łochowem, na którym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planują unijną inwestycję w zakresie:

  - budowy, przebudowy i rozbudowy układu torowego (wraz z odwodnieniem), układów peronowych (wraz z budową odwodnienia), sieci i urządzeń automatyki kolejowej, telekomunikacyjnej, elektroenergetyki (do 1 kV) oraz obiektów inżynieryjnych;

  - budowy i przebudowy linii potrzeb nieatrakcyjnych;

  - budowy urządzeń ochrony środowiska (zastawki, osadniki) oraz ekranów akustycznych;

  - przebudowy i rozbudowy oraz rozbiórki przejazdów kolejowych wraz z przebudową dróg na dojazdach;

  - budowy, przebudowy i rozbudowy dróg równoległych do linii kolejowej;

  - rozbiórki obiektów kubaturowych;

  - zagospodarowanie istniejącej zieleni i wykonanie nowych elementów zieleni niskiej.

Decyzja ta nie ujmuje istotnych szczegółów inwestycyjnych, o których dwukrotnie pisaliśmy w poprzednich numerach GŁ, a które nie są do końca uzgodnione i ustalone z lokalnymi podmiotami.

 • Również i w tym roku organizowana jest w pierwszą niedziele po 15 sierpnia Uroczysta Polowa Msza św. Połączona z Apelem Poległych przy pomniku AK w lesie pod Jerzyskami. Początek uroczystości o godz. 11.20 dnia 18 sierpnia. Po uroczystościach, tradycyjnie już, przy grochówce, spotkanie koleżeńskie na polanie „Pod Dębami”.
 • W VIII Powiatowych Zawodach Pożarniczych OSP, w których udział wzięło 10 drużyn męskich i 6 drużyn kobiecych w kategorii drużyny męskie OSP Łochów (ul Węgrowska) zajęła I miejsce. W kategorii drużyny żeńskie: OSP Łochów (ul. Fabryczna zajęła 4 m-ce, a OSP Gwizdały m-ce 6.
 • Boisko wielofunkcyjne Orlik przy PSP nr 3 w Łochowie w okresie wakacyjnym czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 13-21, a w soboty i niedziele w godz. 14-19. Z obiektu mogą korzystać bezpłatnie wszyscy mieszkańcy Gm. Łochów.
 • Tegoroczne żniwa wraz z omłotem w naszej okolicy Red. dostrzegła po raz pierwszy 26 lipca (żyto), 3 sierpnia (pszenica i owies). Nie dostrzegła natomiast (po raz pierwszy) tradycyjnego obrazu żniwowania – ustawionych snopków żyta lub innych zbóż.
 • Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie zaprasza na zajęcia plastyczne dla dzieci organizowane w okresie wakacyjnym w każdy poniedziałek i środę od godz. 10.00 do 14.00. W programie malowanie pastelami, orgiami z kółek, malowanie kredą, wydzieranki, robienie masek, ozdabianie talerzyków papierowych, robienie kwiatków z wytłoczek po jajkach i wiele innych.
 • 14 sierpnia rusza kolejna runda rozgrywek piłkarskich ligi okręgowej. ŁKS zagra pierwszy mecz na wyjeździe z Podlasiem Sokołów Podl. (w wakacyjnym sparingu był miedzy tymi drużynami remis). Drugi u siebie 18 sierpnia (niedz.) zagra z Hutnikiem Huta Czechy.

R

 
Michal Krupa