Wieści gminne - Lipiec 2013

 • Burmistrz Łochowa wręczył petycję władz Gminy Łochów w sprawie modernizacji linii kolejowej E – 75 i skrzyżowania dróg krajowych Nr 50 i 62 Wicepremierowi Januszowi Piechocińskiemu, który gościł w Gminie Strachówka z okazji uroczystego oddania do użytku kompleksu sportowego „Orlik” w dniu  6 czerwca 2013 r. W tej samej sprawie Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego zwołał w dniu 26 czerwca 2013 r. posiedzenie Sejmowej  Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu, na które zaproszono 27 posłów Parlamentarnego Zespołu ds. Warszawy i Mazowsza, ministrów branżowych odpowiedzialnych za realizację projektu, Wojewodę Mazowieckiego, Zarząd Województwa Mazowieckiego, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz starostów, burmistrzów i wójtów zainteresowanych realizacją projektu.
 • Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę ulicy na osiedlu „Węgrowska-CPN” wraz z kanalizacją deszczową, budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz budowę wodociągu w Łochowie w ramach zadania „Budowa infrastruktury technicznej zabudowy usługowej w Łochowie”.
 • Ogłoszono postępowanie w trybie zapytania cenowego na konserwację bieżącą rowu odwadniającego miasto Łochów oraz konserwację bieżącą rzeki Wilżanka.
 • W ogłoszonym przetargu nieograniczonym na budowę targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Łochowie w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” wpłynęło 6 ofert o rozpiętości cen: 2.174.811 zł - 3.564.241 zł.
 • W dniu 24. czerwca br. Burmistrz Łochowa i Skarbnik Gminy podpisali umowę z Bankiem PKO BP S.A. Centrum Korporacyjne w Siedlcach na kredyt konsolidacyjny udzielony Gminie Łochów w kwocie 5. 618.149 zł spłacany przez 20 lat. Cena kredytu wynosi 2.781.397 zł. Kredyt zaciągnięto na sfinansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 • Sukcesem zakończyły się też starania Gminy Łochów o konsolidację kredytów z lat poprzednich. Burmistrz i Skarbnik Gminy podpisali w tej sprawie umowę z Bankiem PKO BP S.A. Centrum Korporacyjne w Siedlcach na udzielenie Gminie Łochów kredytu w kwocie 21.466.200 zł, który będzie spłacany przez 20 lat. Kredyt posłuży do spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów inwestycyjnych z okresem spłaty 5-10 lat i zmniejszy coroczne obciążenia finansowe gminy - spłatę rat kapitałowych.
 • Przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania cenowego na materiały promocyjne w ramach projektu „Gmina Łochów przyjazna środowisku naturalnemu – OZE”. Za najkorzystniejsza uznano ofertę 5 X MEDIA z Pruszcza Gdańskiego.
 • Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Węgrowska-BIS i osiedlu Laskowska - etap II oraz budowę kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przyłączami w pasie drogowym w ulicach Sosnowa, 1-go Maja, Czereśniowa - etap I. Wpłynęły 4 oferty  o rozpiętości cenowej 348.751 zł - 571.950 zł. Za najkorzystniejszą uznano ofertę PP-U-H „GAW-BUD” Eugeniusz Gawor z Łosic za cenę: 348.751 zł.
 • Rozstrzygnięto postępowanie w trybie zapytania cenowego na adzór inwestorski nad inwestycją polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o. Węgrowska-BIS i o. Laskowska  w Łochowie - etap II oraz budowę kanalizacji sanitarnej  z przepompowniami ścieków i przyłączami w pasie drogowym w ulicach: Sosnowa, 1-go Maja, Czereśniowa - etap I. Spośród 7 złożonych ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę Biura Nadzorów i Dokumentacji Robót Inżynieryjnych, Stefan Strąk z Łochowa za cenę 6.900 zł.
 • Burmistrz Łochowa wyraził zgodę:
  - na sfinansowanie zakupu nowych akumulatorów do samochodu pożarniczego Star M-78 pozostającego na stanie OSP w Ostrówku kwotą około 1.300 zł;
  - na finansowe wsparcie kwotą 1.200 zł z promocji gminy zakupu nagród dla uczestników konkursu filmowego „Kocham Łochów” zorganizowanego przez Partnerstwo na rzecz rozwoju promocji Gminy Łochów dla młodzieży szkolnej - do konkursu zakwalifikowano 10 filmów;
  - na dofinansowanie wycieczki organizowanej przez Klub Seniora  w Łochowie  w dniach 24-27 czerwca 2013 r. Kwota dofinansowania 700 zł (koszty autokaru);
  - na udostępnienie palcu przy fontannie w Łochowie na zorganizowanie w dniu 17. sierpnia br. Festiwalu Zbliżania Kultur, którego organizatorem jest  Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie;
  - na zorganizowanie w dniu 30. czerwca br. corocznego festynu na terenie  Katolickiej  Publicznej Szkoły Podstawowej „Julin” im. H. i I. J. Paderewskich w Kaliskach oraz dofinansowanie kwotą 500 zł. przedmiotowej imprezy z promocji gminy.
 • Zarządzeniem nr 27/2013 roku Burmistrz Łochowa powierzył Pani Annie Konarzewskiej pełnienie funkcji dyrektora szkoły w Kalinowcu w okresie 1 lipca 2013 r. – 31 sierpnia 2013 r.  Pani Anna Konarzewska zgodnie z Zarządzeniem Nr 51/2012 Burmistrza Łochowa z dnia 31.08.2012 r. w okresie od 01.09.2012 r. do 30.06.2013 r. pełniła obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kalinowcu. Szkoła z dniem 31.08.2013 r. ulega likwidacji. Ponieważ zachodzi konieczność przekazania dokumentacji i majątku szkoły, dalsze powierzenie obowiązków Dyrektorowi tej placówki jest konieczne i uzasadnione.
 • Ustalono stawki opłat  za pobyt Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na obozie szkoleniowo wypoczynkowym w ośrodku wypoczynkowych „Koszelanka” w dniach 17-29. sierpnia br.:
  - za darmo zwycięzcy  zawodów gminnych MDP, chłopcy i dziewczęta
  - 130 zł za zajęcie II miejsca w zawodach gminnych MDP, chłopcy i dziewczęta
  - 150 zł za zajęcie III miejsca w zawodach gminnych MDP, chłopcy i dziewczęta
  - 180 zł  pozostali z OSP Gminy Łochów
 • Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie i Burmistrz Łochowa w dniu 10 czerwca br. Wzięli udział w uroczystej Mszy Św. w Katedrze w Drohiczynie z okazji kończących się „Dni Podlasia”. Również w dniu 13 czerwca Przewodniczący RM i Burmistrz Łochowa wzięli udział w uroczystościach w Drohiczynie z okazji 50- tej rocznicy święceń kapłańskich ks. Biskupa Antoniego Dydycza.

Z sesji rady:

 • 26 czerwca na terenie Katolickiej Szkoły Podstawowej „Julin” w Kaliskach odbyła się wyjazdowa sesja Rady Miejskiej. To swoista forma nobilitacji tej szkoły, stąd bezpośrednio po sesji zaprezentowano radnym realizowane w szkole projekty. Ale nie o tym - radni podjęli tam dziesięć uchwał:
  - wprowadzono zmiany w budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej;
  - doprecyzowano w uchwale z 6 lutego br. przeznaczenie 2.287.987 zł kredytu bankowego: budowa ulic osiedla Łeśna - 948.455 zł, budowa i zagospodarowanie terenu przy Orliku - 596.000 zł, modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS - 367.000 zł, gospodarka wodno-ściekowa oraz modernizacja sieci ściekowej - 376.532 zł;
  - określono, iż źródłem spłaty zaciągniętej uchwałą z 20 marca br. pożyczki będą wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych pobierane w latach 2014-2024;
  - określono przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łochów oraz warunki i zasady korzystania z nich;
  - przedłużono do 31 grudnia br. stawki taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzane ścieków, które obowiązują od 1 lipca ub. r.;
  - poprawiono błąd pisarski w uchwale dotyczącej liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Łochów - uchwała została podjęta 29 maja br., a wstawiono datę 29 czerwca;
  - przyjęto program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie naszej Gminy;
  - przyjęto darowiznę - nieruchomość na rzecz Gminy Lochów - udział we współwłasności lokalu w Ostrówku, ul. XXX-lecia PRL 16;
  - wyrażono zgodę na powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łochowie oraz nadano jej Statut. MRM ma charakter konsultacyjny i ma działać w celu wspierania i upowszechniania idei samorządności wśród młodzieży.

 Pozostałe info gminne:

 • Na Mazowszu wszystkie gminy podjęły uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami, a także terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat. Ponad trzy czwarte gmin jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami wybrało kryterium liczby mieszkańców. 9 proc. postawiło na metodę mieszaną uwzględniającą zużycie wody, a 13 proc. na sposób rozliczania od gospodarstwa domowego. Opłata przy metodzie „liczenia mieszkańców” w Mazowieckiem wynosi przeważnie od 6 do 12 zł za śmieci segregowane oraz od 10 do 20 zł za niesegregowane.
 • Rządowe propozycje zmian w systemie emerytalnym zaproponowane 26 czerwca skłaniają tylko do jednego wniosku – koniec oglądania się na państwo, o własną emeryturę trzeba zadbać samemu. Dopóki o losie naszych pieniędzy gromadzonych czy to w ZUS-ie, czy też w OFE będą decydowali politycy, dopóty nie będziemy mogli poczuć się ich właścicielami, a zatem nie będziemy mogli być pewni wysokości przyszłej emerytury.
 • Zawodnicy ULKS Olimpia reprezentujący łochowskie LO zajęli I miejsce w Ogólnopolskiej Licealiadzie o "Puchar Bałtyku" w unihokeju chłopców w Elblągu zorganizowanych w dniach 14-16 czerwca br. Skład naszego zespołu Kacper Wierzchołowski, Emil Filipowicz, Dawid Skura, Rafał Guzek, Konrad Miszczuk, Karol Miszczuk i Krystian Moleń.
 • 29 czerwca 2013 r.  w Węgrowie odbyła się kolejna, siedemnasta już edycja Festiwalu Obrzędów Weselnych. Podczas tegorocznego Festiwalu mogliśmy oglądać prezentacje konkursowe w kategoriach: "Obrzędy weselne", "kapele ludowe" oraz "Specjalność kuchni", uczestniczyć w jarmarku ludowym, korowodzie weselnym ulicami miasta oraz koncercie finałowym, podczas którego gościnnie wystąpiły zespoły "VOLVER", "HORPYNA" z Ukrainy i "Kapela Podlaska" z Siemiatycz. W kategorii „Obrzędy weselne” statuetkę Boryny wręczono artystom z Teatru Młodych im. Wojciecha Bogusławskiego z Lubochni. Dwa II miejsca przyznano Zespołowi Obrzędowemu „Tkacze” z Wysokiej i Zespołowi Pieśni i Tańca „Sokołowianie” z Sokołowa Podlaskiego.
 • Również i w tym roku pod hasłem „Nie lękaj się! Wierz tylko!” wyruszy 1 sierpnia grupa łochowska pątników w ramach Pieszej Pielgrzymki Drohiczyńskiej na Jasną Górę. Będzie to już 23. pielgrzymka z tej diecezji. 3 sierpnia, po południu, wszystkie jej grupy (pięć) spotkają się w Grębkowie, by pozostały odcinek wędrować już razem przez Cegłów, Regut, Magierową Wolę, Promnę, Klwów, Dzielną, Aleksandrów, Przedbórz, Żytno, Chorzenice, by 13 sierpnia, przed południem dotrzeć do celu.
 • Po raz kolejny nie zawiedli łochowscy maturzyści - ponad 95 % skuteczności w zdawalności matury, z możliwością pełnej - po sierpniowej poprawce.
 • Ostatni mecz wiosennej rundy i jednocześnie sezonu piłkarskiego 2012/2013 nasz ŁKS przegrał 1:2 ze Zrywem Sobolew, a przedostatni mecz oddał Wildze Miastków walkowerem - niekompletny skład drużyny na wyjazd do Miastkowa. Sezon 2012/2013 zakończyła nasza drużyna na 7 miejscu z dorobkiem 42 punktów (1,4 pkt/mecz). Druga nasza drużyna grająca w okręgówce - LKS Ostrówek, zajmując ostatecznie przedostatnie miejsce w tabeli, spadła do klasy „A”. Gdyby Mazovia, druga w tabeli,  wygrała w barażach o awans do IV ligi, wówczas LKS Ostrówek ocalałby. W połowie lipca zaczną się treningi i spotkania towarzyskie - pierwsze 17 lipca z Podlasie Sokołów Podlaski.
 • Znacznie mniej, bo tylko 2/3 (34 młode bocianięta) w porównaniu z poprzedni m rokiem, wyhodowały tegoroczne bocianie pary zlokalizowane przy trasie K62 na odcinku między Łochowem a Węgrowem. Przyleciały one znacznie później niż w latach poprzednich, a ponadto jakoś dziwnie niektóre z nich zachowywały się, jedna z par w Kalinowcu (przyleciała jako pierwsza) - po miesiącu wyniosła się ze swojego gniazda, zaś w Starejwsi po prawie dwóch miesiącach aż dwie (gniazda na pałacu), za to powstały trzy nowe gniazda singli, dotychczas nie istniejące: w Starejwsi (jest tam już 6 gniazd), Ludwinowie, który okazał się najbardziej plennym (8 młodych) i Węgrów-Gródź. W sumie w drugiej połowie sierpnia z tego obszaru (trasa Węgrów-Łochów) powinno ich odlecieć prawie 80 - o 15 mniej niż w roku ubiegłym.

R

 
Michal Krupa