Wieści gminne - Czerwiec 2013


Decyzje i informacje Burmistrza Łochowa:

 • Burmistrz Łochowa informuje, że  wniosek o płatność złożony przez Gminę Łochów  dla projektu pn. „Gmina Łochów przyjazna środowisku naturalnemu - OZE” (kolektory słoneczne) w ramach Priorytetu „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” został pozytywnie zweryfikowany przez MJWPU w Warszawie. Gmina Łochów otrzymała kwotę 1.316.057 zł.
 • Ogłoszono przetarg nieograniczony:
  - na zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 5.618.149 zł.
  - na zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego w kwocie  21.466.200 zł.
  - na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na os. Węgrowska-BIS i os. Laskowska w Łochowie - etap II oraz budowę kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przyłączami w pasie drogowym w ulicach: Sosnowa, 1-go Maja, Czereśniowa  - etap I.
  - na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Łochów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Przetarg ogłoszono na 2,5 roku świadczenia usługi.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 lipca 2013 r. Świadczenie usług udzielone z wolnej ręki w miesiącu lipcu  wykona ZGK Łochów.
 • Ogłoszono postępowanie w trybie zapytania cenowego na nadzór inwestorski nad inwestycją polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej os. Węgrowska-bis i os. Laskowska w Łochowie - etap II oraz budowę kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przyłączami w pasie drogowym w ulicach: Sosnowa, 1-go Maja, Czereśniowa - etap I.
 • Rozstrzygnięto postępowanie w trybie zapytania cenowego na:
  - wykonanie dokumentacji projektowej usytuowania pomnika Ignacego Jana Paderewskiego wraz z zagospodarowaniem terenu. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy ASTER-PARK Lidia Ozimkowska, Jerzy Wojtatowicz (Wołomin) za cenę 9.840 zł.
  - prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów. W zadaniu 1: Termomodernizacja budynku oświatowego w Kaliskach za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy „ARCHBUD” Anna Kuran (Warszawa) za cenę 14.906 zł; w zadaniu 2: Termomodernizacja Domu Kultury w Łochowie za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy HANISAN Janina Nowakowska (również Warszawa) za cenę 26.000 zł, a w zadaniu 3: Modernizacja wentylacji w Szkole Podstawowej nr 3 w Łochowie uznano ofertę Wykonawcy z zadania 2 (HANISAN) za cenę  brutto 5.500 zł;
  - na materiały promocyjne w ramach projektu „Gmina Łochów przyjazna środowisku naturalnemu - OZE”. Wpłynęła jedna oferta, której cena przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Postępowanie przetargowe unieważniono.
 • Burmistrz Łochowa polecił zabezpieczyć w budżecie gminy na 2013 r. środki finansowe w wysokości 10.000 zł  na Fundusz Wsparcia Policji przy KWP  z siedzibą w Radomiu. Środki te będą przeznaczone na patrole kierowane do służby na terenie miasta i gminy Łochów w okresie letnim.
 • Trwa praca zespołu d/s nowych projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2013/2014. Uwzględnia się w pracach zespołu skutki likwidowanych szkół w Kalinowcu i Ogrodnikach.
 • Burmistrz Łochowa wystąpił do Posła Halickiego (PO) z prośbą o interwencję w sprawie  modernizacji linii kolejowej Warszawa Rembertów - Sadowne i braku nowego rozwiązania skrzyżowania drogi krajowej Nr 50 i 62 oraz przejazdu kolejowego.
 • W powyższej sprawie odbyło się też spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie z zainteresowanymi instytucjami (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, PKP PL SA, Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego). Z braku przedstawicieli Ministerstwa Transportu i GDDKiA nie podjęto żadnych ustaleń.
 • W dniu 29 maja w Urzędzie Miejskim w Łochowie odbyło się spotkanie Burmistrza i służb miejskich oraz Komisariatu Policji z przedstawicielami trzech spółek PKP w sprawie założenia monitoringu na terenach kolejowych w Łochowie. Uzgodniono szczegóły programu, a kwestie wątpliwe mają zostać wyjaśnione w ciągu miesiąca.
 • Wyczerpany został całoroczny budżet na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych. To skutek 6-krotnego odśnieżania miasta i Gminy od stycznia do kwietnia oraz napraw pozimowych.
 • Burmistrz Łochowa rozważa problem ograniczenia na okres czerwiec-sierpień oświetlenia ulicznego do godz. 0³º. Ograniczenie nie dotknie głównych ciągów miejskich. Istnieje potrzeba zaoszczędzenia 100.000 zł na modernizację oświetlenia ulicznego w Barchowie w związku z planowaną  przez energetykę przebudowę całej sieci elektrycznej w tej miejscowości.
 • Dobra wiadomość dla mieszkańców Brzuzy i Szumina: Energetyka z wykonawcą przystępuje do budowy w trybie awaryjnym 2 km sieci energetycznej, zastępującej starą, która jest przyczyną ciągłych awarii, a linie biegnące przez zalane łąki uniemożliwiają ich naprawę.
 • Toczy się „walka z Brukselą” (UE) o możliwość finansowania budowy dróg gminnych i powiatowych w następnej perspektywie finansowej 2014-2020. Już jednak wiemy, że preferowane będą ciągi międzygminne, międzypowiatowe. Gmina Łochów zgłasza możliwość finansowania wspólnych przedsięwzięć gmina-powiat.
 • Na wniosek mieszkańców ul. XXXV-lecia PRL w Łochowie, Rada Miejska w Łochowie na posiedzeniu w dniu 29. maja podjęła uchwałę o zmianie  nazwy tej ulicy na ul. Wspólną. Coś drgnęło!.
 • Ruszył z dniem 2 kwietnia posterunek wysunięty PSP z Węgrowa w Ostrówku, wsparty dziewięcioma strażakami z OSP zatrudnionymi w ramach robót interwencyjnych (3 - Stoczek, Sadowne, 6 - Łochów).
 • Burmistrz Łochowa wyraził zgodę:
  - na dofinansowanie kwotą 800 zł Gminnej Olimpiady Wiedzy o Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii, organizowanej przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Terenowy Zespół Doradczy w Węgrowie zaplanowanej na 15. maja w sali MiGOK w Łochowie;
  - na dofinansowanie kwotą 1000 zł wycieczki szkolnej do Kazimierza Dolnego zaplanowanej na 7. czerwca dla uczniów SP w Kalinowcu;
  - na dofinansowanie kwotą 500 zł VI Powiatowych Eliminacji Konkursu Piosenki Przedszkolnej organizowanych przez MiGOK w Łochowie w dniu 28. maja;
  - na wsparcie finansowe kwotą 1000 zł organizacji jedenastego zlotu motocyklowego „Wściekłe Party” organizowanego na terenie ośrodka wypoczynkowego „Koszelanka” w dniach 10-12 maja. Ideą zlotu jest integracja środowiska motocyklowego z całej Polski, a także krajów ościennych, w zlotach tych bierze udział około 1000 uczestników;
  - na sfinansowanie kwotą 1100 zł zakupu materiałów do wykonania remontu placu zabaw  przy ul. Fabrycznej w Łochowie. Prace remontowe mieszkańcy wykonają we własnym zakresie;
  - na dofinansowanie kwotą 1000 zł wyjazdu szkolnej drużyny unihokeja na Mistrzostwa Polski Szkół  do Elbląga w dniach 14-16 czerwca;
  - na sfinansowanie kwotą 750 zł zakupu pucharów oraz upominków dla uczestników zawodów sportowo-pożarniczych - 12 drużyn, w tym 7 drużyn dziewczęcych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Łochów przeprowadzonych 1. czerwca na stadionie w Budziskach;
  - na dofinansowanie kwotą 1.500 zł koncertu Zespołu Varsovia Bras Quintet, koncert odbędzie się na dziedzińcu Wozowni Pałacu w Łochowie w dniu 28. czerwca.

 

Decyzje i uchwały z sesji absolutoryjnej Rady Miejskiej w Łochowie dn. 29 maja 2013 r.:

 • Po wysłuchaniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łochów za 2012 r. podjęto stosowną uchwałę, po czym udzielono absolutorium Burmistrzowi Łochowa (organowi wykonawczemu Gminy Łochów) za 2012 rok.
 • Przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łochów na lata 2013-2032.
 • Wprowadzono „drobne” zmiany w tegorocznym budżecie Gminy, m.in. wydatek 14 tys. zł na projekt parkingu w Kamionnie.
 • W wyniku likwidacji dwóch szkół (Kalinowiec i Ogrodniki) określono plan sieci publicznych szkół samorządowych wraz z oddziałami przedszkolnymi, tj. dla PSP nr 1 i nr 3 w Łochowie (b/z), Publicznego Gimnazjum w Łochowie (b/z), Zespołu Szkół w Gwizdałach (b/z), Zespołu Szkół w Kamionnie i Ostrówku (zmiany w obwodach w wyniku likwidacji ww. szkół).
 • Do dotychczasowego składu inkasentów podatków lokalnych dokooptowano trzy nowe osoby.
 • Zarządzono na czerwiec br. wybory sołtysa (sołectwa) wsi Brzuza.
 • Wprowadzono zmiany w statucie Gminy Łochów poprzez aktualizację wykazu jednostek organizacyjnych Gminy Łochów. Obecnie jest ich 13, wypadły SP Kalinowiec i SP Ogrodniki.
 • Ustalono, iż dodatkowe świadczenia realizowane w przedszkolach gm. Łochów w czasie przekraczającym wymiar zajęć wynikający z ustawy o systemie oświaty wiąże się z poborem opłaty od rodziców w wys. 2 zł za każdą godzinę pobytu dziecka.
 • Wprowadzono zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gm. Łochów poprzez wykreślenie &10 pkt 4, który dotyczył takiej lokalizacji szamba, by był możliwy sprawny do niego dojazd pojazdu asenizacyjnego.
 • Zabezpieczono wkład własny (ok. 10% całości projektu) w kwocie 15.687 zł dla projektu PO KL 7.1.1. „I Ty możesz” (projekt społeczny).
 • Określono dopuszczalną na terenie gm. Łochów liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych (nie więcej jak 45), zawierających powyżej 4,5% alkoholu.
 • Użyczono Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół Katolickich z siedzibą w Częstochowie na okres 20 lat nieruchomość po SP Ogrodniki z przeznaczeniem na prowadzenie katolickiej szkoły podstawowej.
 • Wysoko oceniono zasoby pomocy społecznej za rok 2012 dla Gminy Łochów, nie mniej jednak potrzebne jest zwiększenie budżetu na zasiłki celowe oraz obsadę pracowników socjalnych.
 • Po ponad dwudziestu latach zastoju coś drgnęło - radni, w wyniku inicjatywy mieszkańców, zmienili nazwę ulicy XXXV-lecia PRL-u na ulicę Wspólną.
 • Przedłużono ulicę Spokojną (os. Węgrowska) o odcinek od ul. Żytniej na południe - ku dolinie Liwca.
 • Nieuwzględniona została skarga na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kaliska i Budziska, dotycząca terenów zalewowych. Wg. ekspertyz prawdopodobieństwo zalewów do wys. 0,5m jest 1% (raz na sto lat).
 • Zajęto stanowisko w sprawie modernizacji linii kolejowej w związku z przebudową ulicy Dolnej (wzdłuż torów). Zob. materiał w GŁ „O modernizacji linii kolejowej jeszcze”.

 

Pozostałe informacje gminne:

 • Międzynarodowa Federacja Unihokeja (IFF) zatwierdziła kandydaturę Polskiego Związku Unihokeja oraz miasta Łochowa dotyczącą rozegrania eliminacji Mistrzostwa Świata Mężczyzn 2014 roku. Kwalifikacje zostaną rozegrane w dniach 29.01 – 02.02. 2014 z udziałem reprezentacji Finlandii (dwukrotny Mistrz Świata i obecny Wicemistrz Świata), Polski, Rosji, Francji, Ukrainy i Hiszpanii.
 • 8 czerwca rozpoczęto warsztaty skierowane do młodzieży w  Łochowie, na które złożyły się cztery spotkania:
  - "TR WARSZAWA - co to za miejsce na ziemi" multimedialny (2h) wykład wprowadzający;
  - warsztat dramaturgiczny (2h) - ćwiczenia wokół dramatu Doroty Masłowskiej "Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku";
  - warsztat teatralny do spektaklu, który młodzież będzie miała okazję obejrzeć w TR (2h).
  - wyjazd łochowskiej grupy do Teatru na spektakl.

  Warsztaty edukacji teatralnej, skierowane są do młodzieży szkół ponadpodstawowych spoza Warszawy i realizowane przez Teatr Rozmaitości - uważany za nowoczesny teatr - otwarty na nowe idee, równocześnie kultywujący najlepsze teatralne tradycje. 
 • 10. czerwca w DK odbył się Festiwal Filmowy „Kocham Łochów”, a w nim warsztaty filmowe, prezentacja filmów konkursowych i pokaz filmu „Kwatera Ł” w reż. Arkadiusza Gołębiewskiego.
 • Noc Filmowa 21. czerwca od godz. 19.00 w DK, a w niej projekcja filmów:
  - Nietykalni (2011), reż. Olivier Nakache, Eric Toledano;
  - Hesher (2010), reż. Spencer Susser;
  - Trio z Belleville (2003), reż. Sylvian Chomet.
 • Po ostatnim remisie 9 czerwca z Zorzą Sterdyń (0:0) I niezbyt udanych poprzednich rundach spadek ŁKS na 8 m-ce w tabeli. Najbliższe ich spotkanie 12.VI. z Jabłonianką Jabłonna Lacka.

  Nie wychodzi też LKS Ostrówek - cały czas w pobliżu grupy spadkowej - 13 miejsce.

R

 
Michal Krupa