Archiwum

Lutowa sesja

Na 26 lutego 2020 r. na godz. 10.00w sali konferencyjnej Dworca w Łochowie przewodniczący rady zwołał XXI w tej kadencji zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Łochowie. Z przedstawionego porządku obrad sesja zapowiadała się lajtowo. Jednak tak nie było.

Po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Burmistrza Łochowa w okresie między sesjami, przystąpiono do podejmowania uchwał:

 

- uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2020-2038;

- uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2020 r;

- uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zachowania trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy (dotyczyło działki nr 1937 położonej w Gwizdałach na rzecz dotychczasowego dzierżawcy);

- uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Łochów do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, edycja 2019-2020, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;

- uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, którą określono na poziomie 20,00 zł brutto za 1 m3 ścieków. W uchwale tej określono też górną stawkę opłat za usługi w zakresie transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości w wysokości 4,00 zł brutto za 1 km.

- uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, która uzależniona jest od pełnionej w radzie funkcji: przewodniczący rady - 1800 zł, wiceprzewodniczący rady - 900 zł, przewodniczący komisji rewizyjnej rady - 1200 zł, przewodniczący pozostałych  komisji rady - 900,00 zł, pozostali radni - 700 zł. Jest to dieta miesięczna, która jest obniżana o 10% za każdą nieobecność na sesji lub komisji (przed jej podjęciem radna Kalinowska podjęła słuszną kwestię stosowania różnych standardów procedowania tej uchwały w stosunku do uchwały wcześniej podjętej a dotyczącej wywozu nieczystości).

- uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Po przyjęciu uchwał, w imieniu Burmistrza Łochowa p. Beata Mech przedstawiła sprawozdanie z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Łochów na lata 2015-2018.

W sprawach różnych najważniejszą kwestią stały się:

- wycinka kilkuset drzew w związku z inwestycją na skrzyżowaniu DK 50 i linii kolejowej z DK 62,

- odchodzenie firm transportowych i przewozowych ze swoim taborem do innych samorządów w celu rejestracji i odprowadzania u nich podatku od środków transportowych z uwagi na zbyt wysokie stawki obowiązujące w naszej gminie,

- osoby, które ponoć zachęcają do podpisywania umów dotyczących montażu instalacji solarnych i foto-woltaicznych, działających rzekomo w imieniu Gminy,

-  „wkładanie kija w szprychy”.

                R