Archiwum

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Jak informowaliśmy w poprzednim numerze G.Ł. radni przyjęli podczas sesji Rady Miejskiej w Łochowie dnia 29 stycznia 2020 r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łochów w 2020 roku. Jego celem jest:

-  zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad nimi;

- zapobieganie wzrostu populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez

obowiązkową ich sterylizację albo kastrację w schroniskach, a także usypianie ślepych

 

miotów w uzasadnionych przypadkach;

- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, w szczególności poprzez poszukiwanie

nowych właścicieli dla zwierząt;

- ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację lub kastrację kotów

wolno żyjących;

- przeciwdziałanie niekontrolowanemu rozwojowi populacji zwierząt i zapobieganie ich

bezdomności poprzez prewencyjną sterylizację kotek właścicielskich;

- zapewnienie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie.

Na tak postawione cele zostały zapewnione w budżecie gminnym środki w kwocie 100.000 zł, w tym na odławianie, transport i utrzymanie w schronisku oraz wszelkie zabiegi wykonywane w schronisku 40.000 zł, na usługi weterynaryjne, całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierzęcia, sterylizacja oraz usypianie ślepych miotów 43.000 zł oraz inne.

Odłowione bezdomne zwierzęta mają być przewożone do Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach k/Białej Piskiej, nadzorowanego przez Inspekcję Weterynaryjną.

Jednak trzeba mieć na uwadze, że koty wolno żyjące nie są wyłapywane i przekazywane do schroniska z uwagi na odgrywanie znaczącej roli w zapobieganiu rozprzestrzeniania się gryzoni w ekosystemie naszej Gminy. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizowane będzie przez finansowanie leczenia, sterylizacji albo kastracji zwierząt w ramach umowy zawartej z Gabinetem Weterynaryjnym Grażyna Armanowska i Janusz Armanowski s.c.

Gmina zapewnia właścicielom kotek, którzy mieszkają na terenie gminy, dofinansowanie w wysokości 50% kosztów zabiegów sterylizacji, które wykonywane będą w gabinecie weterynaryjnym, z którym gmina ma podpisaną umowę. Właściciel, chcący poddać zabiegowi posiadane zwierzę, zgłasza się do Urzędu Miejskiego w Łochowie (pok. 112) w celu wypełnienia stosownego oświadczenia, a następnie kierowany jest na wykonanie zabiegu do gabinetu weterynaryjnego, z którym gmina ma zawartą umowę. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazane jest gospodarstwo rolne w Brzuzie, należące do p. Tadeusza Matusika.

                R