Archiwum

Budżet gminny A.D. 2020

Pod koniec grudnia, sesją zwyczajną z 30 grudnia ub. roku, radni przyjęli budżet na 2020 rok. Ustalono gminne dochody na kwotę 94.321.470 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 85.339.512 zł i dochody majątkowe wynoszące 8.981.958 zł. Ustalono też wydatki w łącznej kwocie 96.158.218 zł, w tym wydatki bieżące wynoszące 84.245.726 zł i wydatki majątkowe w kwocie 11.912.492 zł. Tym samym deficyt budżetu Gminy wynosi 1.836.748 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów oraz wolnymi środkami. Budżet na 2020 r. zakłada zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 3.681.668 zł, również uwzględnia spłatę zobowiązań kredytowo-pożyczkowych w kwocie 2.344.920 zł. Potrzeba zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 2020 wynika z konieczności realizacji zadań inwestycyjnych. Radni upoważnili Burmistrza Łochowa do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 6 mln zł.

 

Projekt budżetu Gminy na 2020 rok opracowany został według zasad zawartych w ustawie o finansach publicznych oraz przyjętych założeń do opracowania projektu budżetu państwa na 2020 r. Uwzględnia on lokalne uwarunkowania, m.in.: ściągalność podatków i opłat, możliwości pozyskania środków zewnętrznych, wynajem mienia komunalnego, dzierżawę i sprzedaż gruntów. Na utrudnienia w konstruowaniu budżetu na 2020 rok duży wpływ miały szybko rosnące wydatki bieżące, m.in. wynagrodzenia i pochodne, w tym wynagrodzenie minimalne. Ponadto samorządom z roku na rok przybywa zadań zleconych, za którymi idą niewystarczające środki finansowe. Dużym obciążeniem są zobowiązania z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na zrealizowane inwestycje oraz utrzymanie istniejących jednostek. Na spłatę kredytów i pożyczek jest konieczne zaciągnięcie następnego kredytu. Niebezpieczne jest zaciąganie kredytu na spłatę kredytów i pożyczek, gdyż skutkiem są wyższe koszty bieżące oraz zwiększanie długu gminy co prowadzi do braku możliwości opracowania w przyszłości projektu budżetu. Za podstawę kalkulacji planu dochodów i wydatków przyjęto m.in. minimalne wynagrodzenie za prace w 2020 roku wynoszące 2.600 zł, publikowaną przez GUS średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał - poprzedzający rok podatkowy 2020 w kwocie 58,46 zł za 1dt, będącej podstawą do ustalenia wymiaru podatku rolnego,  publikowaną przez GUS średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna - uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku, w kwocie 194,24 za 1m³, jako podstawę wymiaru podatku leśnego, planowane udziały w podatku od osób fizycznych dla Gminy Łochów,  planowaną kwotę subwencji oświatowej na podstawie danych SIO na 30 września 2019 r.,  przyjęte założenia do zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz realizacja podjętych uchwał Rady oraz realizacja zadań bieżących wynikających z ustaw i rozporządzeń.

Zadłużenie Gminy zaplanowane na 31 grudnia 2019 roku wynosi 35.459.346 zł, co stanowi 34,02 % zaplanowanych dochodów ogółem na 2019 rok, a zaplanowane na koniec 2020 roku wynosi 36.796.094,05 zł, tj. 39,01 % dochodów zaplanowanych na 2020 r. Powyższe wyliczenie zadłużenia jest fakultatywne, jednak widać wyraźnie że zadłużenie to wzrośnie o około 4%.

W dochodach naszej gminy na 2020 rok nie bez znaczenia jest większy udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż będzie stanowił kwotę 13.727.494 zł (wzrost o 7,11% w stosunku do planowanego przez Ministerstwo Finansów na rok 2019), a także  subwencja ogólna którą stanowi część oświatowa w kwocie 16.252.038 zł (spadek o 4,09 % w stosunku do 2019 r.) oraz wzrost wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowane w budżecie na kwotę 3.635.997 zł, co jest związane z koniecznością wzrostu stawek za odbiór odpadów komunalnych. Wysoką wartość kwotową uzyskała część wyrównawcza subwencji, gdyż jest to kwota 8.286.299 zł (wzrost o 8,05%w stosunku do 2019 roku).Dotacje na zadania zlecone stanowi kwota 27.843.902 zł i przeznaczone są na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. W ramach wpływów ze sprzedaży składników majątkowych przewiduję się kwotę 4.727.000 zł.  Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych prognozuje się w wysokości 450.000 zł. Planuje się również sprzedaż działek rolnych w miejscowościach Łopianka 0,25 ha, Kalinowiec 0,42 ha - grunty orne, Stare Lipki 8,12 ha lasy/łąki oraz działki budowlane (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - 51 działek) o łącznej powierzchni 5,47 ha w Łochowie. Szacunkową kwotę nieruchomości ornych przeliczono zakładając 3 zł za 1 m2 oraz nieruchomości pod zabudowę jednorodzinną w Łochowie 120 zł m2.

Na wzrost wydatków bieżących duży wpływ wywarły wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązująca od 1 stycznia 2020 r. oraz podwyżki dla nauczycieli. Łącznie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 33.351.852 zł tj. 34,68 %ogólnej kwoty wydatków, zaś 39,59% wydatków bieżących. Wydatki na zadania zlecone z administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą 27.843.902 zł tj. 28,96 % ogólnej kwoty wydatków. Wydatki na zadania własne i zlecone stanowią kwotę 84.245.725,94 zł, co stanowi 87,61% całości wydatków budżetowych. Wydatki na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Łochów w 2020 roku stanowią kwotę 3.635.997 zł. Gmina pokryje koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, a więc koszty odbierania, transportu, zbierania, utrzymania punktu selektywnego ich zbierania oraz koszty obsługi administracyjnej całego systemu.

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano w kwocie 451.000 zł.  Zaplanowano dotację podmiotową i celową dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 5.333.837 zł. Dla jednostek oświatowych prowadzonych przez Stowarzyszenia oraz osoby fizyczne zaplanowano dotację podmiotową na podstawie ilości dzieci na dzień 30 września 2019 roku i kwoty dotacji obowiązującej w listopadzie 2019 roku. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego stanowi kwotę 691.803 zł, w tym wydatki majątkowe 445.069 zł i wydatki bieżące 246.734 zł. Wydatki majątkowe tego funduszu stanowią m.in. drogi gminne 164.191 zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 158.920 zł, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 77.152 zł, kultura fizyczna 34.991 zł. Wydatki bieżące tego funduszu stanowią kwoty głównie w zakresie dróg gminnych - 105.616 zł.

Plan wydatków wynikający z uchwały w sprawie wprowadzenia budżetu obywatelskiego na 2020 r. stanowi zadania:

- zagospodarowanie placu zabaw 50.000 zł,

- Łochów- miasto przyjazne, zakup i montaż ławek "dla mamy i dziecka" 27.000 zł,

- wykonanie ogrodzenia oraz zagospodarowanie działki terenu siłowni plenerowej 8.000 zł,

- letnie kino plenerowe 6.000 zł.

Zaplanowano również wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, zimowe ich utrzymanie, remonty ulic, porządkowanie poboczy dróg, remonty przepustów, montaż progów zwalniających, zakup znaków drogowych, malowanie znaków poziomych, wycinka drzew w pasie drogi, montaż lustra na skrzyżowaniu itp.) na kwotę 705.667 zł, w tym z funduszu sołeckiego 105.616 zł. Bieżące wydatki dotyczące OSP stanowią kwotę 504.738zł, w tym z funduszu sołeckiego 10.000 zł. Bieżące wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego i drogowego wyniosą 612.208 zł.

Ogółem wydatki bieżące na oświatę i edukacyjną opiekę Wychowawczą stanowią kwotę 32.896.399 zł, dowożenie uczniów do szkół 995.804 zł, a wydatki na Centrum Usług Wspólnych to kwota 960.222 zł. Natomiast planowana subwencja oświatowa stanowi kwotę 16.252.038 zł oraz planowana dotacja na wychowanie przedszkolne stanowi kwotę 793.224 zł, co stanowi wyraźną dysproporcję w stosunku do oświatowych wydatków.

Przyjęty przez radnych budżet zakłada kontynuację programu inwestycyjnego rozpoczętego w 2019 r. oraz wprowadza nowe zadania inwestycyjne. I tak w ramach inwestycji komunalnych zakłada się m.in.:

- 267.478 zł na budowę wodociągu we wsi Gwizdały i Łazy,

- 1.319.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Barchowie i Kaliskach,

- 255.006 zł na redukcję zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej,

- 150.000 zł na modernizację kotłowni SP nr 3 w Łochowie.

W ramach inwestycji realizowanych na drogach gminnych zakłada się budowę węzła przesiadkowego w Łochowie 2.869.595 zł (dofinansowanie ze środków UE 2.061.493 zł, ze środków z kredytu długoterminowego 808.102 zł) oraz budowę ulicy Sosnowej w Łochowie 177.330 zł oraz pozostałych wydatków drogowych w kwocie 164.191 zł stanowiących Fundusz sołecki. Poza zadaniami opisanymi wyżej planuje się jeszcze inne inwestycje m.in. wykup gruntów w kwocie 395.000 zł, budowę budynku garażowo-magazynowego na potrzeby OSP Łochów (ul. Fabryczna) w kwocie 100.000 zł lecz największy wydatek to uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej, gdyż dotyczy kwoty 5.204.159 zł, w tym dofinansowanie z POIiŚ 2.081.090 zł, wkład własny 3.123.069 zł, z tego 1.200.000 zł pożyczki z NFOŚiGW oraz 528.646 zł długoterminowego kredytu. Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych planuje się kontynuację opracowania dokumentacji technicznych dotyczących opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: Starowiejska, Wiśniowa, Porzeczkowa i Gajowa - 127.035 zł; projekt ul. Modrzewiowej i Jodłowej w Łochowie - 60.000 zł; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Leśnej w Ostrówku - 5.000 zł oraz opracowanie dokumentacji technicznej gospodarki ściekowej w kwocie 141.343 zł. Koszt ogólny inwestycji i zakupów inwestycyjnych ujętych w budżecie na rok 2020 wynosi 11.912.492 zł, z czego budżet Gminy pokryje kwotę 7.769.909 zł, tj. 65,22%, a pozostałą część stanowią środki unijne 4.142.583 zł, tj. 34,78 %. Inwestycje te stanowią 12,39 % całości wydatków budżetu. Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 400.000 zł, a rezerwę celową w wysokości 249.800 zł.

Budżet na 2020 r. zapewnia środki na dokończenie rozpoczętych już zadań, na nowe zadania realizowane przy dofinansowaniu ze środków unijnych oraz na opracowanie dokumentacji dotyczących wielu przedsięwzięć, by w przypadku ogłoszenia naboru zapewnić sobie gotowość do składania kolejnych wniosków o dofinansowanie.

W 2020 roku zakłada się wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku ubiegłego. Ograniczone możliwości finansowe gminy wymagają od jednostek gminnych zwiększenia efektywności gospodarowania środkami publicznymi i rygorystycznego respektowania zasady oszczędności, np. wspólnych przetargów dla jednostek gminnych na przeglądy techniczne budynków, kominiarskie, zakup e-dziennika dla wszystkich jednostek oświatowych, itp. W budżecie na 2020 rok zapewnia się środki na realizacje zadań, na które są już podpisane umowy.

Planując projekt budżetu koncentrowano się na tym, aby jak najbardziej efektywnie wykorzystać pieniądze podatników.

Od Red.: Materiał przygotowano w oparciu o uzasadnienie do budżetu, złożonego 15 listopada ub. roku przez Burmistrza Łochowa (organ wykonawczy) do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania.

 
Michal Krupa