Archiwum

Wieści gminne

 W grudniu minionego już roku radni naszej gminy obradowali trzykrotnie: 4 grudnia - podczas sesji zwyczajnej, 10 grudnia - podczas sesji nadzwyczajnej i 30 grudnia - na sesji zwyczajnej, tzw. budżetowej, gdyż wtedy przyjęli budżet na 2020 rok. Ustalono gminne dochody na kwotę 94.321.470 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 85.339.512 zł i dochody majątkowe wynoszące 8.981.958 zł. Ustalono też wydatki w łącznej kwocie 96.158.218 zł, w tym wydatki bieżące wynoszące 84.245.726 zł i wydatki majątkowe w kwocie 11.912.492 zł. Tym samym deficyt budżetu Gminy wynosi 1.836.748 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów oraz wolnymi środkami. Zob. materiał „Budżet gminny A.D. 2020”.

 Nowy rok, nowi my. A do tego nowe, wyższe ceny. Niektóre podwyżki zafundował nam rząd, a inne rynek. Jeszcze inne - gminny samorząd. Niektórzy ekonomiści mówią wręcz o apogeum podwyżek. Pewne jest to, że zbiegają się one w czasie i odczujemy je wszyscy. Choć już teraz dane GUS pozwalają pokazać jak wzrosły ceny produktów przez ostatni rok (listopad 2018 w stosunku do listopada 2019) - cukier podrożał o ponad 24%, mięso wieprzowe 16,1%, warzywa 16%, owoce 15%, wędliny 9,5%, mąka 9,3%, ryż 6,9%, pieczywo 6,1%... to tylko kilka przykładów. Wszystko składa się na coraz droższe zakupy!

 

 30 grudnia ub. roku podczas budżetowej sesji, którą przeprowadzono w sali konferencyjnej Dworca PKP w Łochowie, oprócz uchwały budżetowej na 2020 rok, przyjęto wiele innych uchwał:

- uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2019-2038;

- uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2019 r.;

- uchwałę w sprawie zmiany uchwały z 22.05.2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek;

- uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów na lata 2020- 2038;

- uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 652,położonej w obrębie wsi Baczki;

- uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

- uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;

- uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2020 rok;

- uchwałę w sprawie ustanowienia służebności przesyłu dla usytuowania złącza kablowego SN 15 kV z liniami kablowymi;

- uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Łochowie na 2020 rok.           

 Ze Świętami Bożego Narodzenia związanych jest wiele tradycji. Jedną z nich jest wysyłanie tradycyjnych kartek świątecznych, co niestety staje się coraz rzadziej. W naszej gminie kultywowaniu tej tradycji posłużył konkurs na najpiękniejszą kartkę świąteczną, gdyż najpiękniejsze to te, które powstają własnoręcznie. I właśnie takie piękne kartki w tym roku Burmistrz Łochowa rozesłał wraz z życzeniami świątecznymi. Autorem rysunku na bożonarodzeniowej kartce jest Gabrysia Marszał z klasy VII A ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego AK w Łochowie. Na apelu szkolnym odbyło się wręczenie upominków dla wszystkich uczestników konkursu na najpiękniejszy rysunek Świąt Bożego Narodzenia. Oprócz Gabrieli Marszał, Burmistrz Łochowa wyróżnił Dawida Niewiadomskiego, Anię Gontarską, Magdalenę Matusik, Gabrysię Łojek i Oliwię Osemka.

 W ubiegłym roku Gmina Łochów podpisała z Województwem Mazowieckim pięć umów na udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019". Dzięki pozyskanym środkom kolejne sołectwa Gminy Łochów (Kamionna, Łosiewice, Matały, Zagrodniki, Gwizdały) mogły wzbogacić swoje otoczenie w małe inwestycje służące ich mieszkańcom. Były to:

Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowej w Kamionnie

Wykonano energooszczędne oświetlenie tej ulicy, dzięki czemu poprawił się na niej stan bezpieczeństwa a także zmniejszy się liczba kolizji i wypadków, w tym z udziałem pieszych.

Utworzenie placu zabaw w Łosiewicach

W ramach zadania utworzono plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łosiewicach składający się z huśtawek, bujaka, zjeżdżalni z akcesoriami oraz ławki i kosz na śmieci.

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Matałach

Zakupiono lodówkę i zmywarkę do zaplecza kuchennego do świetlicy.

Utworzenie placu zabaw w Zagrodnikach

W ramach zadania utworzono plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łosiewicach składający z zabawki twist, bujaków, huśtawek oraz ławek i kosza na śmieci.

Zakup strojów ludowych dla zespołu Gwizdalanki

Zakupiono 10 kompletów strojów regionalnych dla tego zespołu - zajmującego się promocją kultury ludowej w naszej gminie oraz powiecie węgrowskim.

 Znane są już lokalizacje dyżurów oddziałów przedszkolnych podczas ferii zimowych 2020 r. placówek oświatowych gm. Łochów, które trwać będą w dniach 10 - 21 luty 2020 roku:

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego AK w Łochowie, ul. Żeromskiego 3, tel. 25/675 11 22;

2) Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie, ul. Szkolna 18, tel. 25/792 71 27.

Szczegółowe informacje bezpośrednio w placówkach oświatowych. Wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur ferie szkolne zimowe 2020 roku należy składać w wybranej placówce oświatowej do dnia 31 stycznia 2020 r. - do pobrania z http://gminalochow.pl/…/ferie_zimowe_2020_dyzury_oddzialow.

 W przetargu z 16 grudnia ub. r. na nabycie nieruchomości gruntowej o powierzchni 14,07 ha, położonej w miejscowości Brzuza, objętej Księgą Wieczystą SI1W/00060442/1, przy cenie wywoławczej 115 tys. zł i jednym postąpieniu nieruchomość ta poszła za 116.150 zł. Natomiast w przetargu z 12 grudnia na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami 810, 811, 813 o łącznej powierzchni 0,48 ha, położonej w miejscowości Gwizdały, objętej Księgą Wieczystą SI1W/00055999/2, przy cenie wywoławczej 15 tys. zł przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych na nabycie nieruchomości.

 Ruszył nabór wniosków na rok 2020 o dofinansowanie z PROW składanych do LGD „Bądźmy Razem” oraz szkolenia dla przyszłych chętnych beneficjentów. Szczegółowe informacje na stronie www.lgdbadzmyrazem.pl w zakładce Cel ogólny 1 lub Cel ogólny 2. W celu skorzystania z doradztwa i kon-sultacji potrzebny jest kontakt telefoniczny by uzgodnić z pracownikiem biura  LGD  ich termin i godzinę, tel. 505-100-035. Punktowane jest doradztwo i konsultacje tylko z wypełnionym wnioskiem.

 Zmieniła się w bieżącym roku w Łochowie lokalizacja nieodpłatnego punktu pomocy prawnej i porad-nictwa obywatelskiego z Liceum na Urząd Miejski oraz dni i godziny pomocy prawnej. W wyniku konkursu ofertowego, zadanie to w 2020 roku realizować będą prawnicy ustanowieni przez Fundację Togatus Pro Bono. Terminy wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej należy umawiać telefonicznie pod numerem telefonu: 25/740-92-15, w dni robocze w godzinach 8:30 - 14:00.

 MZPN przedstawił ramowy terminarz rundy wiosennej A klasy, okręg Warszawa I, w której gra ŁKS Łochów. Seniorzy rozpoczną ligowe wzmagania w weekend 21-22 marca spotkaniem z WKS Rząśnik na wyjeździe a sezon zakończą w weekend 13-14 czerwca z Rozwojem Warszawa - również na wyjeździe.

 Walne zebranie członków klubu ŁKS Łochów zostało zwołane na 11 stycznia br. do sali konferencyjnej przy LO, podczas którego odbędzie się głosowanie udzielające absolutorium dla obecnego Zarządu klubu na kolejne dwa lata. W minionych dwóch latach ustabilizowano finanse klubu, zniwelowano zadłużenie z poprzednich lat, trenerzy otrzymali podwyżkę, naprawiono infrastrukturę boiska (odwodnienie i nawodnienie nową studnią i pompą, wyczyszczenie terenu z krzaków i drzew wokół boiska), w budynku klubowym wymieniono zalaną poprzednio podłogę, naprawiono c.o., zapewniono drużynom dojazd na mecze autobusem. Zakupiono z własnych środków lub z dotacji i od sponsorów urządzenie do malowania linii, wał do równania boiska, kosę spalinową, nowe siatki do bramek, nowe bramki dla młodych zawodników (4 szt.), piłki do gry (ponad 150 szt.), nowe stroje sportowe dla drużyn (6 kompletów). W klubie powstały: akademia młodych adeptów piłki nożnej, sekcja tenisa stołowego, sekcja boksu i mieszanych sztuk walki oraz zwiększono liczbę drużyn piłkarskich do 10 zespołów.

 6 stycznia br. ulicami Łochowa przeszedł świąteczny Orszak Trzech Króli. Na czele Orszaku nie mogło zabraknąć wielbłąda. Zob. materiał „I Trzej Królowie…”

• Zima, a jakby przedwiośnie, tylko dzień nadal krótki - to jedna z anomalii pogodowych A.D. 2020.

      R

 
Michal Krupa