Archiwum

Podatek od nieruchomości

Podczas grudniowej sesji (4.12.2019) radni określili na 2020 rok nowe, wyższe stawki podatku od nieruchomości: od gruntów, od budynków lub ich części i od budowli.

Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków: 0,90 zł od 1m2;

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych: 4,80 zł od 1ha;

3) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 0,50 zł od 1m2;

4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy: 3,15 zł od 1m2;

 

5) pozostałych: 0,25 zł od 1 m2.

Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych: 0,75 zł od 1 m2;

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: 20,70 zł od 1 m2;

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 11,18 zł od 1 m2;

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez te podmioty udzielające tych świadczeń: 4,87 zł od 1 m2;

5) pozostałych: a) garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: 5,0 zł od 1 m2, b) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 7,65 zł od 1 m2, c) innych niż wymienione pod literami a-b: 7,65 zł od 1 m2.

Od budowli:

Od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych: 2 % ich wartości.

Zwolnione od podatku od nieruchomości są budynki gospodarcze, jeśli przestały pełnić funkcję budynków gospodarczych związanych z działalnością rolniczą lub leśną oraz budynki lub ich części zajęte pod działalność edukacyjną w zakresie ochrony przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych i kulturowych położone na terenie Gminy Łochów w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

                R

 
Michal Krupa