Sesja z debatą

Czerwcowa sesja Rady Miejskiej w Łochowie, tak jak i majowa, również była nietypowa ze względu na debatę nad raportem o stanie gminy Łochów za 2018 rok, w której czynnie mogą uczestniczyć również mieszkańcy danej gminy. To nowy ustawowy wymóg. Sesję tę zwołano na 26 czerwca na godz. 1000 w sali konferencyjnej Dworca w Łochowie ustalając określony porządek obrad, w tym przyjęcie 10 uchwał, wśród których musiały znaleźć się dwie - oceniające działania Burmistrza za 2018 rok: wotum zaufania i absolutorium.

Po przyjęciu porządku obrad stan bezpieczeństwa w gminie Łochów omówił Komendant KP Łochów.

Po czym Burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski złożył sprawozdanie ze swoich działań między sesjami (majową a czerwcową). Mogliśmy wtedy m.in. usłyszeć, że uczestniczył on dnia 27 maja w spotkaniu zespołu projektowego budowy obwodnicy Łochowa, na którym określono preferowane warianty: wariant „zielony” w części południowej obwodnicy i wariant „niebieski” w jej części północnej, a ostateczna decyzja ma zapaść 28 czerwca. (Od Red. 28 czerwca podtrzymano ww. warianty).

Jak wcześniej wspomniałem, przeprowadzenie debaty nad raportem o stanie Gminy Łochów za 2018 rok, miało być głównym elementem tej sesji. W debacie mogą zabrać głos wszyscy radni oraz mieszkańcy (maksymalnie w liczbie 15 osób) lecz z wcześniejszym formalnym poparciem co najmniej 20 osób. Wymóg ten spełniła p. Agata Dambska. Debatę rozpoczął Burmistrz omawiając pokrótce treści zawarte w raporcie (raport liczy 68 stron), głównie tematykę inwestycyjną. Spośród radnych głos zabrali: Zuzanna Bańska, Dominika Martoń-Jaroszewska, Andrzej Nowotka, a następnie mieszkanka A. Dambska poruszając głównie kwestię konieczności zahamowania depopulacji, wysokiego zadłużenia gminy, malejącej liczbie podmiotów gospodarczych, inwestycji gminnych i tych planowanych (wiadukty, obwodnica) oraz niskiego poziomu partycypacji społecznej. Swego rodzaju ripostą na jej wypowiedź była wypowiedź radnej Martoń. Kolejni wypowiadający się radni to: Zofia Jarząbek, Sławomir Łojek, ponownie Z. Bańska. Kontynuując debatę Burmistrz przytoczył wypowiedzianą swego czasu wypowiedź Dambskiej na temat partycypacji społecznej, zgoła odmiennej niż podczas tej debaty, a następnie uszczegółowił problem mieszkań komunalnych i pozostałych zagadnień poruszanych w debacie, głównie przez p. Dambską. Głos w debacie zabrał też przewodniczący rady Sławomir Ryszawa, by po chwili przejść do kolejnego punktu sesji – podjęcia uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Łochowa. Radni zaufania tego udzielili jednogłośnie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łochów za 2018 rok omówił Burmistrz Łochowa, wykorzystując do tego prezentacje multimedialną, po czym odbyło się wystąpienie przewodniczącej komisji rewizyjnej, radnej Bańskiej. Uchwałę nad wykonaniem ubiegłorocznego budżetu radni przyjęli jednogłośnie, po czym przystąpiono do udzielania absolutorium Burmistrzowi Łochowa za 2018 rok. Tu również nie było niespodzianek - udzielono je jednogłośnie. Następnie głos zabrał przybyły na sesję radny sejmiku mazowieckiego Maciej Górski, po czym ogłoszono przerwę w obradach, po której podjęto kolejne uchwały (wszystkie jednogłośnie):

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2019-2038;

- w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2019 r.;

- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zachowania trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy (dotyczy części nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2602/3, położonej w obrębie miasta Łochów);

- w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego (dotyczy wsparcia kwotą 105.937 zł budowy drogi powiatowej na odcinku 1,78 km Baczki-Wieliczna, tj. 10% całości zadania, również 10% finansuje powiat, a pozostałe 80% pochodzić będzie z tzw. „klęskówek” rządowego wsparcia);

- w sprawie ustanowienia sztandaru Gminy  Łochów (na 50 lat miasta Łochowa);.

- w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych (zespół ten tworzą radni: Zuzanna Bańska, Nina Bobrowicz, Zofia Jarząbek, Zbigniew Jarzec, Sławomir Ryszawa, Emilian Sito).

Przyjęto też uchwałę zmieniającą uchwałę z sesji marcowej br. dotyczącą programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (uszczegółowienie kwot związanych z odławianiem, transportem i utrzymaniem w schronisku oraz wszelkie zabiegi wykonywane w schronisku - 30 tys. zł oraz na usługi weterynaryjne, całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierzęcia, sterylizacja oraz usypianie ślepych miotów - 22 tys. zł).

Punkt sprawy różne, tym razem został opanowany przez sołtysów: Krystynę Gmur (Brzuza), głównie w formie podziękowań; Stanisławę Górską (Budziska) oraz bywalca ostatnich sesji - Wojciecha Leszczyńskiego poruszającego wiele spraw, m.in.: zwężenia nowobudowanej drogi przez Pogorzelec-Kaliska, niesprawnych lub braku hydrantów, braku pociągów osobowych w porze wieczorowej, niszczeniu, rujnowaniu ośrodka w Koszelance, czynszu dzierżawnego, wałęsających się po okolicy dzikich psów stanowiących zagrożenie, idei społecznych patroli obywatelskich. Wiceburmistrz ustosunkowała się do jego wypowiedzi, jeśli idzie o czynsz dzierżawny, m.in. z nieruchomości w Koszelance. Na co zareagował on ripostą, której dłużną nie mogła pozostać p. Wiceburmistrz. Były tez wypowiedzi radnych: Z. Bańskiej w sprawie „dzikich” zatrzymań autobusów linii prywatnych i S. Łojka w sprawie braku lub nikłego oznakowania posesji. Burmistrz Łochowa ustosunkował się do zarzutów p. Leszczyńskiego, podkreślając przy tym świetne działania wolontariuszy działających na rzecz ograniczenia liczby bezpańskich psów. Być może upał tego popołudnia sprawił, że wola dyskusji mocno osłabła a przewodniczący zakończył obrady.

               R

 
Michal Krupa