Wieści gminne

Czerwcowe i lipcowych nieco:

 5 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Łochowie podpisano umowę na realizację zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barchów, Gmina Łochów (odcinek od linii kolejowej nr 6 do drogi krajowej nr 50, dz. ew. 653 w Barchowie). Wykonawcą został: Inżynieria Adampol Adam Michalik, adres: ul. Spacerowa 3, 05-280 Adampol. Wartość zadania opiewa na kwotę 2.228.881 zł z terminem realizacji 31 lipca 2020 r. Nadzór inwestorski nad ww. zadaniem sprawował będzie Łukasz Skolimowski prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROSKOL Łukasz Skolimowski, adres: ul. Topolowa 132, 08-110 Siedlce, za cenę 11.000 zł.

 

• Inspekcja Weterynaryjna, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Węgrowie zawiadomił poszczególne gminy pismem z dnia 14 czerwca br. o stwierdzeniu w naszym powiecie pierwszego przypadku choroby ASF, dla próbki pobranej od odstrzelonego dzika w okolicy Gajówki Wschodniej w gm. Stoczek, gdzie stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń. W dniu 24 czerwca została opublikowana Decyzja Wykonawcza Komisji, zgodnie z którą teren całego powiatu węgrowskiego znajduje się w obszarze objętym ograniczeniami (strefa czerwona ASF). W Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 24 czerwca br., ukazało się rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Węgrowie, w sprawie zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń na terenie gminy Stoczek. W tej sprawie w dniu 26 czerwca br. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na którym omówiono aktualną sytuację w tym zakresie oraz kolejne działania. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Węgrowie, zorganizuje przeszukiwanie lasów z udziałem kół łowieckich, natomiast w miesiącu lipcu zostaną przeprowadzone spotkania informacyjne dla rolników, dotyczące  tematyki ASF i tak szkolenie dla hodowców trzody chlewnej z naszego terenu odbędzie się 17 lipca o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łochowie. Szczegółowych informacji na temat ASF udziela Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Węgrowie.

W wyborach do Mazowieckiej Izby Rolniczej Miasto i Gmina Łochów stanowi dwumandatowy okręg. Wybory do tej izby zostały wyznaczone na 28 lipca 2019 r.

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Węgrowie i Sądzie Okręgowym w Siedlcach, Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach zwrócił się do Rady Miejskiej w Łochowie z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023, po jednym ławniku do SR i SO. Ławnikiem może być wybrany ten, ktoposiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; jest nieskazitelnego charakteru; ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat. Ponadto: jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku; jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika; posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 Tegoroczna matura łochowskich licealistów oraz w łochowskim technikum można by powiedzieć, że poszła jak z płatka. Na 78 absolwentów LO zdało ją 76 osób, co oznacza zdawalność 97,43% (na Mazowszu –88,1%, w Polsce – 86,4%). Dwie osoby mają szansę poprawki jednego niezdanego pisemnego przedmiotu: j. angielski, matematyka pod koniec sierpnia br. Zatem może się okazać, że LO Łochów uzyska 100% zdawalności. Czego serdecznie życzymy. Absolwenci „Sadzewiczowej” kolejny rok (bodajże ósmy) pokazali, że jeśli idzie o zdawalność matur to nie mają sobie równych w powiecie węgrowskim. (A i z jakością, czyli wynikiem punktowym egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów też jest lepiej niż średnia powiatowa). Maturę 2019 zdawali po raz pierwszy absolwenci łochowskiego technikum (kierunek teleinformatyczny), założonego 4 lata temu. Co prawda nie stanowili oni zbyt imponującej liczby, gdyż technikum to ukończyło tylko 8 osób ale każda z nich przystąpiła do matury i zdała egzamin maturalny z wszystkich wymaganych przedmiotów. Brawo.

 Co prawda komisja stypendialna stypendium motywacyjnego Starosty Węgrowskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych jeszcze nie obradowała lecz z liczby złożonych do powiatu wniosków (wszystkie kwalifikują się do stypendium) wynika, że poziom nauczania w łochowskim liceum oraz technikum jest co najmniej satysfakcjonujący. Rok szkolny 2018/2019 ze średnią ocen co najmniej 5,2 (stypendium za wybitne wyniki w nauce) ukończyło 10 osób, w tym dwóch uczniów z IIb LO: Piotr Akonom i Mateusz Filipiak z najwyższą możliwą do uzyskania średnią 6,00. Natomiast do stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce pretenduje aż 41 uczniów (średnia ocen co najmniej 4,75, świadectwo z biało-czerwonym paskiem). Na koniec czerwca, nie licząc tegorocznych absolwentów, do obydwu szkół ZSP w Łochowie uczęszczało 289 uczniów. Zatem prawie co piąty to stypendysta (17% obecnego stanu uczniów).

 16 czerwca (niedz.) godz. 10.00 na boisku sportowym w Budziskach odbyły się Gminne zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. Na starcie stawiło się 9 drużyn: 1 drużyna kobieca i 8 drużyn męskich. Zawody rozegrano w dwóch konkurencjach: ćwiczenie bojowe oraz sztafeta pożarnicza 350 m z przeszkodami. Nad poprawnością i przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska, powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Węgrowie. Również i tym razem najlepszą drużyną okazali się strażacy z OSP Łochów (Węgrowska). Za nimi zaraz strażacy z OSP Gwizdały. Obydwie te drużyny reprezentowały naszą gminę w zawodach powiatowych 29 czerwca w Węgrowie: pierwsza jako obrońca tytułu mistrza z poprzedniego roku, druga w ramach limitu gminnego. Również drużyna kobieca reprezentowała gminę w zawodach powiatowych (zob. poniżej). Pozostałe lokaty zawodów gminnych to: 3. OSP Budziska, 4. OSP Pogorzelec, 5. OSP Baczki, 6. OSP Ostrówek, 7. OSP Brzuza, 8. OSP Laski.

 W sportowo-pożarniczych zawodach powiatowych OSP dnia 29 czerwca w Węgrowie uczestniczyło sześć drużyn żeńskich i osiem męskich. Rywalizacja odbywała się w trzech kategoriach: sztafecie, ćwiczeniu bojowym i mustrze. Naszej łochowskiej drużynie nie udało się obronić mistrzowskiego tytułu sprzed roku i ostatecznie uplasowała się na 3 miejscu, za to lepiej, gdyż zajęli drugie miejsce, wypadli ich koledzy druhowie z Gwizdał.  Drużyna żeńska zajęła 5 miejsce. Gratulujemy. Za rok wypadnie lepiej.

 Tempo rozrastania sieci gazowej Sime Polska S.A. po Łochowie dosyć imponujące, zarówno w głównej części Łochowa, jak i za torami lecz nadal pozostaje niedogadana z PKP PLK S.A. sprawa formalnego przejścia, przesyłu gazu pod linią kolejową, choć rozmowy trwają. Dlatego nie zostały jeszcze wykonane przebicia (dwa) pod torami. Inwestor stara się żeby to było jak najsprawniej wykonane. Przewiduje przyłączenia do tej sieci we wrześniu br.

 W związku z upałami, od połowy czerwca SZGK w Łochowie prosi Mieszkańców gminy Łochów o oszczędne gospodarowanie wodą z wodociągu miejskiego, w szczególności do ograniczenia jej zużycia w podlewaniu trawników, czy napełniania basenów, a jedynie dla celów socjalno-bytowych. Pobór wody na inne cele może spowodować spadki ciśnienia oraz występowanie przerw w dostawie wody. Powyższa prośba jest podyktowana deficytem wody i nadmierną eksploatacją urządzeń w stacji wodociągowej wynikającym z długotrwałych upałów.

 Pismem z 18 czerwca br. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Węgrowie, wysłanym do gmin, ostrzegł podatników przed fałszywymi mailami o konieczności uiszczenia brakującej kwoty po rozliczeniu zeznania podatkowego za 2018 r. Urzędy skarbowe nie wysyłają wezwań do zapłaty drogą mailową.

 30. czerwca br. (niedz.) Koło Gospodyń Wiejskich, Sołtys i Rada Sołecka wsi Matały zorganizowali Festyn Integracyjny, gdzie spośród wielu atrakcji znalazło się m.in. miasteczko motoryzacyjne, przejażdżka konikami polskimi, gry i zabawy dla dzieci, kawiarenka, loteria, grill, turniej piłkarski oraz pokaz sprzętu ratowniczo-gaśniczego (sprzęt do ratownictwa technicznego, medycznego, podręczny sprzęt gaśniczy), którego dokonał zastęp OSP Budziska. ak to bywa przy ponad 30-stopniowych upałach, największą frajdę dla dzieci i dorosłych okazała się rozstawiona kurtyna wodna, salwa z działka wodnego a także podręczne hydronetJednak przy ponad 30 stopniowym upale, największym powodzeniem cieszyła się kurtyna wodna, salwa z działka wodnego i podręczne hydronetki.ak to bywa przy ponad 30-stopniowych upałach, największą frajdę dla dzieci i dorosłych okazała się rozstawiona kurtyna wodna, salwa z działka wodnego a także podręczne hydronetk

 Rodzina Postków ze Stoczka, to już druga w naszym powiecie rodzina po Lubkiewiczach z Sadownego upamiętniona przez Instytut Pileckiego w ramach projektu „Zawołani po imieniu”. Julianna i Stanisław Postkowie mieszkali w Stoczku razem z ośmiorgiem dzieci. W 1943 roku niemieccy żandarmi, za pomoc, której udzielali 17 osobom pochodzenia żydowskiego, aresztowali Stanisława, Henryka i Wacława, a następnie zabrali ich do więzienia na Pawiaku. Juliannę Postek zakatowali na śmierć. W wydarzeniu, które odbyło się 30 czerwca w Stoczku wzięła udział ich córka Cecylia Borkowska, a ponadto Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Magdalena Gawin, Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik, Wicestarosta Węgrowski Marek Renik, Wójt Gminy Stoczek Zbigniew Kłusek i szereg znamienitych zaproszonych gości.

n Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach są one zobowiązane do:

1) Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do 35% wagowo w stosunku do masy odpadów biodegradowalnych wytworzonych w roku 1995;

2) Osiągnięcia poziomu recyklingu odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo, a odpadów budowlanych i rozbiórkowych - co najmniej 70% wagowo.

Na podstawie sprawozdań przekazanych Gminie przez podmiot odbierający w 2018 r odpady komunalne z terenu Gminy Łochów obliczono, iż:

- w roku 2018 złożono 7,42% odpadów ulegających biodegradacji w stosunku do odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych na terenie Gminy Łochów w roku 1995;

- w roku 2018 poddano recyklingowi, odzyskowi, przygotowaniu do ponownego użycia 53,61% odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz 99,17% odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Czyli nie jest źle lecz zawsze może być lepiej.

 Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw rozstrzygnięty. 4 lipca umowy w tej sprawie podpisali Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska - członkinie zarządu województwa mazowieckiego oraz beneficjenci. W powiecie węgrowskim wsparcie z samorządu województwa otrzymało 35 sołectw z 8 gmin. Z terenu gminy Łochów jest to 5 sołectw, gdyż każda gmina mogła złożyć do 5 wniosków na 5 różnych zadań, ale sołectwo mogło uzyskać dofinansowanie na realizację jednego zadania. W ramach programu można było uzyskać maksymalne wsparcie w wysokości do 10 tys. zł dla jednego projektu. Do projektów tych w naszej gminie należą:

- Utworzenie placu zabaw w sołectwie Zagrodniki - 9.338 zł

- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Matały - 4.404 zł

- Utworzenie placu zabaw w sołectwie Łosiewice - 8.360 zł

- Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowej w Kamionnie - 10.000 zł

- Zakup strojów ludowych dla zespołu Gwizdalanki - 10.000 zł.

 Z raportu o stanie gminy Łochów za 2018 rok, opublikowanym na stronie internetowej wynika, że na koniec tegoż roku zameldowanych w naszej gminie było 17.749 osób, w tym 6.762, czyli o 35 osób mniej niż na koniec 2017 roku, w tym na Łochów przypada o 17 osób mniej. Kolejne dwie miejscowości z największą liczbą mieszkańców to Ostrówek 1621 osób i Jasiorówka 875 osób. Nieznaczny spadek liczby mieszkańców naszej gminy jest nieco zaskakujący w sytuacji gdy w 2018 roku urodziło się 212 dzieci a zmarło 195 osób. Wynika z tego ujemne saldo migracji (52 osoby, 0,29%) oby tylko wewnętrznej a nie zagranicznej.

 Ponad 1/3 uczniów naszej gminy dowożona była w roku szkolnym 2018/2019 do szkół. Koszt gminy dowożenia przekracza 0,9 mln zł.

   7 lipca o godz. 15.00 na placu wiejskim w Zambrzyńcu rozpoczęto III Festyn Rodzinny zorganizowany przez sołtysa i radę sołecką tej wsi oraz Stowarzyszenie  Rozwoju Wsi Zambrzyniec. W programie: trzecia już edycja konkursu „Mistrz wypieków” z nagrodami ufundowanymi przez Burmistrza Łochowa, duża zjeżdżalnia dmuchana, lody i wata cukrowa, kiełbaski z grilla. Oprawę muzyczną zapewnił DJ Adam.

 12 czerwca JE bp Tadeusz Pikus wręczył w Drohiczynie dekrety proboszczom i wikariuszom z naszej diecezji. Z parafii Łochów odchodzi ks. Piotr Jarosiewicz, gdyż zostaje przeniesiony z dniem 24 sierpnia br. do parafii w Siemiatyczach, a na jego miejsce przychodzi ks. Michał Siduniak. Z parafii Budziska odchodzi ks. proboszcz Antoni Kunicki, który trafił do nieodległej od nas parafii w Sadownem, gdzie wykonywał będzie zadania proboszcza w miejsce odchodzącego na emeryturę ks. Stanisława Wojciechowskiego. W tej sytuacji z dniem 1 lipca br. proboszczem parafii Budziska został ks. Janusz Bolewski, dotychczasowy proboszcz parafii Wirów k. Jabłonny Lackiej.

 Ks. Piotr Jarosiewicz, niejako na odchodne, wydał książkę „Jesus is cool”, będącą zbiorem jego dotychczasowych kazań, opowiadań i pantomim. Premiera 28 lipca. Dla pierwszych 100 osób uruchomionej 16 czerwca przedsprzedaży, czekał prezent niespodzianka. Cena publikacji 28 zł.

 W niedzielę 7 lipca na placu przy Kościele w Łochowie w godzinach od 09:00 do 13:00 można było honorowo oddać krew. Wcześniej należało zjeść lekki posiłek, wypić ok. 1 litra wody i zabrać ze sobą dowód osobisty.

 Decyzją Ojca św. Franciszka ks. bp prof. dr hab. Tadeusz Pikus przeszedł na emeryturę. Nowym Pasterzem Diecezji Drohiczyńskiej został ks. bp dr Piotr Sawczuk - biskup pomocniczy Diecezji Siedleckiej. Ingres do katedry w Drohiczynie ks. Biskup odbędzie 20 lipca 2019 roku.

 Szlak na Jasną Górę pod żółtą flagą grupy łochowskiej XXIX Pieszej Pielgrzymki Drohiczyńskiej może się okazać tym czego szukasz i potrzebujesz. Nie mniej więc wątpliwości ruszyć wraz z pozostałymi pątnikami, tradycyjnie już 1 sierpnia. Przewodnikiem grupy łochowskiej jest ks. Michał Marczak. Zapisy trwać będą do 22 lipca (pon.). w kancelarii parafii Łochów.Szlak na Jasną
Górę pod żółtą flagą grupy łochowskiej może się okazać tym, czego szukasz i potrzebujesz. Nie miej więc wątpliwości – już dziś modlę się, abyś przełamał(a) to, co ogranicza Twą odwagę, abyś ruszył(a) razem z nami do Maryi, a przez Nią do Jezusa.

ks. Michał Marczak
przewodnik grupy łochowskiej

Zapisy do grupy łochowskiej będą prowadzone od 22 lipca 2019 r. (poniedziałek) w
godzinach pracy kancelarii w parafii w Łochowie.Szlak na Jasną
Górę pod żółtą flagą grupy łochowskiej może się okazać tym, czego szukasz i potrzebujesz. Nie miej więc wątpliwości – już dziś modlę się, abyś przełamał(a) to, co ogranicza Twą odwagę, abyś ruszył(a) razem z nami do Maryi, a przez Nią do Jezusa.

ks. Michał Marczak
przewodnik grupy łochowskiej

Zapisy do grupy łochowskiej będą prowadzone od 22 lipca 2019 r. (poniedziałek) w
godzinach pracy kancelarii w parafii w Łochowie.

 Tylko jednego punktu zabrakło ŁKS Łochów by awansować z A Klasy (grupa: Warszawa I) do Ligi Okręgowej. Nasza drużyna zakończyła rozgrywki sezonu 2018/2019 (runda jesienna i runda wiosenna) na 3 miejscu z dorobkiem 58 punktów - zdobywając 31 pkt. na wyjeździe i 27 pkt u siebie. Ich bilans bramkowy to 90:40. Podopieczni Sławomira Damętki osiemnaście razy zwyciężali cztery razy remisowali i odnieśli cztery porażki. Po rundzie jesiennej zajmowaliśmy miejsce pierwsze wyprzedzając jednym punktem Wicher Kobyłka, jednak słowa uznania należą się dla całego zespołu zarówno za walkę jak i chęć do gry o punktyw najważniejszych momentach tego sezonu, co pokazali m.in. w ostatnim meczu wiosennej rundy (16.VI.), pokonując na wyjeździe zespół Markovia II Marki wynikiem 4:1 (po dwie bramki zdobyte przez Radosława Grędę i Michała Chmielewskiego).Zespół Markovia II kończy rozgrywki na miejscu 10 tabeli(na 14 drużyn) i rezygnuje z rozgrywek w A klasie. Mistrzem naszej grupy zostali piłkarze Wicher Kobyłka, którzy szczególnie w rundzie wiosennej szli niczym wicher i to oni oraz druga drużyna tej grupy: Wisła Jabłonna (po rundzie jesiennej znajdowali się na 3 miejscu) awansowały do Ligi Okręgowej.

 W ankiecie internetowej na www.lkslochow.futbolowo.pl na najlepszego zawodnika ŁKS Łochów w 2018 roku został Radosław Gręda (42% głosów), nieco dalej Michał Chmielewski (36% głosów). Oddano 320 głosów.

 LKS Ostrówek grający również w A Klasie lecz grupie siedleckiej sezon piłkarski 2018/2019 zakończył na 5 miejscu z dorobkiem 45 punktów (14 drużyn w grupie). W ostatnim meczu sezonu przegrał z Kosovia Kosów Lacki 0:3. Z grupy tej odpadli nasi sąsiedzi Błękitni Stoczek. Z końcem sezonu pracę z pierwszym zespołem LKS zakończył Robert Bala. Pod jego kierunkiem LKS Ostrówek rozegrał 156 ligowych spotkań, w których zwyciężył 79 razy, zremisował 37 razy i przegrał 40 meczów. W nowym sezonie 2019/2020 zespołem tym pokieruje Tomasz Kobyliński.

 Natomiast Liwia Łochów grała w minionym sezonie w B klasie grupa: Siedlce. Ostatni, zupełnie nieudany, bo przegrany wynikiem 1:10 mecz wiosennej rundy z Iskra Kotuń sprawił, że Liwia zaprzepaściła szansę awansu do A Klasy(grupa: Siedlce), gdyż zabrakło 3 punktów, lądując w tabeli na 4 miejsce z dorobkiem 44 punktów (12 drużyn w grupie).

 Pierwsze tego lata żniwa - omłoty żyta (najwcześniejsze do zebrania z pola zboże) w naszej okolicy Red. dostrzegła 2 lipca. W porównaniu z minionym rokiem o 7 dni wcześniej.

• W bieżącym roku młodych bocianów w naszej okolicy podobna liczba co w roku ubiegłym. O nowe potomstwo, na 23 zasiedlone bocianie gniazda (ponad 90% zasiedleń na odcinku Łochów-Węgrów przy DK62) postarało się 17 par z różną liczebnością piskląt od 1 do 4, gdzie najliczniejsze gniazdo to Kalinowiec przy zaporze (jak w roku poprzednim). Jeśli nauczą się latać i dotrwają do drugiej połowy sierpnia to wraz ze starymi bocianami odleci do „ciepłych krajów” około 38 młodych tegorocznych bocianów.

           R

 
Michal Krupa