Sesja z 22 maja

Ósma zwyczajna sesja obecnej kadencji Rady Miejskiej w Łochowie, jaka odbyła się w dniu 22 maja 2019 roku w sali konferencyjnej Dworca w Łochowie będzie głównie zapamiętana zajętym stanowiskiem przez radnych popierającym działania Burmistrza Łochowa, dotyczące  budowy bezkolizyjnego skrzyżowania drogi krajowej DK 62 i DK 50 z linią kolejową E-75 poprzez budowę wiaduktu drogowego. Tym samym wątek tunelu w tym miejscu blednie niczym świt w letnie przesilenie. Jednak zwolennicy tunelu nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Ale po kolei.

 

Na początku, do porządku obrad dołączono trzy nowe projekty uchwał, które miano procedować po uchwale zmieniającej budżet gminny, po czym przewodniczący Rady przekazał głos dyrektorowi węgrowskiego SPZOZ Arturowi Skórze, który przedstawił aktualną sytuację w służbie zdrowia w powiecie węgrowskim, w tym na terenie naszej gminy. Wypowiedział się też o chronicznym braku lekarzy.

Kolejnym, ważnym punktem obrad stało się sprawozdanie z działalności władzy wykonawczej w okresie między sesjami, złożone przez Burmistrza Łochowa Roberta Gołaszewskiego, kończąc potrzebą, koniecznością wręcz oznakowania domów, posesji numerami, co jest szczególnie ważne w przypadku działań ratownictwa medycznego. Po czym radni zajęli się uchwałą w sprawie stanowiska popierającego działania Burmistrza dotyczące  budowy bezkolizyjnego skrzyżowania drogi krajowej DK 62 i DK 50 z linią kolejową E-75 poprzez budowę wiaduktu - bodajże najistotniejszej tego dnia uchwały mimo, że podejmowano również w tym samym dniu uchwały pożyczkowe (ponad 4,5 mln zł). Dyskusji w tej sprawie nie było - rozgorzała dopiero w punkcie sprawy różne ale o tym potem. Wynik głosowania nie był zaskoczeniem. Uchwałę przyjęto 12 głosami, przy jednym głosie wstrzymującym się (radna Leśniewska) i jednym głosie przeciw (radna Kalinowska). Tym samym radni podjęli uchwałę popierającą działania burmistrza dotyczące budowy bezkolizyjnego skrzyżowania drogi krajowej nr 62 z linią kolejową poprzez budowę wiaduktu.

Poniżej przytaczamy tekst uchwały oraz stanowiska określonego w załączniku:

Na podstawie § 11 ust. 2 pkt. 4 Uchwały Nr XXX/191/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łochów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 7921 ze zm.)  Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się stanowisko w którym Rada Miejska w Łochowie udziela poparcia dla działań Burmistrza Łochowa dotyczących budowy wiaduktu jako aktualnie optymalnego rozwiązania, poprzez budowę bezkolizyjnego skrzyżowania dróg krajowych DK 50 i DK 62 z linią kolejową E-75 Warszawa - Białystok, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Przekazanie uchwały do:

1) PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.;

2) Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, powierza się Burmistrzowi Łochowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tekst stanowiska określony w załączniku do uchwały:

Rada Miejska w Łochowie, w celu realizacji inwestycji mającej bardzo duży wpływ na sprawny transport lokalny, popiera działania Burmistrza Łochowa dotyczące budowy wiaduktu jako aktualnie optymalnego rozwiązania, poprzez budowę bezkolizyjnego skrzyżowania dróg krajowych DK 50 i DK 62 z linią kolejową E-75 Warszawa - Białystok.

Modernizacja linii kolejowej poprzez budowę bezkolizyjnego skrzyżowania jest z punktu widzenia mieszkańców wspólnoty samorządowej Gminy Łochów jednym z najpilniejszych problemów do rozwiązania. Poprzez jej realizację uczestnicy ruchu drogowego zyskają swobodną, bezpieczną drogę łączącą północ i południe Łochowa oraz zostaną wyeliminowane wielokilometrowe postoje samochodów, co skróci czas przejazdu. Wpłynie ona również na poprawę bezpieczeństwa zarówno mieszkańców terenów wzdłuż dróg krajowych jak i wszystkich uczestników ruchu drogowego i kolejowego.

Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dróg krajowych DK 50 i DK 62 z linią kolejową E-75 w formie wiaduktu drogowego, jest w aktualnych uwarunkowaniach optymalnym rozwiązaniem, prowadzącym do poprawy funkcjonowania społeczności lokalnej.

Kolejne uchwały również przeszły sprawnie:

- zmieniając Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łochów na lata 2019-2038;

- wprowadzając zmiany w budżecie Gminy Łochów na 2019 r;

- postanawiając (jeden głos wstrzymujący)zaciągnąć długoterminowy  kredyt bankowy, w łącznej kwocie 4.226.704 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - kredyt zostanie zaciągnięty w kwocie 1.990.331 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku, z przeznaczeniem na (wkład własny) finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych  oraz w kwocie 2.236.373 zł  na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, a źródłem spłaty zaciągniętego kredytu będą udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - spłata kredytu nastąpi w latach 2020-2038;

- postanowiono też o zaciągnięciu w Narodowym Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie długoterminowej pożyczki w kwocie 364.400 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji pn. „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów”, gdzie również źródłem spłaty zaciągniętej pożyczki będą wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, a jej spłata nastąpi  w latach 2020-2029;

- przyjęto też chwałę w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla Gminy Łochów;

- do uchwały z 2016 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Łochów w § 1 po ust. 4 dodano ust. 5: „5. Dotację celową udziela się na dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Łochów objęte opieką żłobka lub  klubu dziecięcego.”;

- pozbawiono kategorii drogi publicznej - gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania części drogi gminnej Nr 420408W - droga Majdan – Łojew – Jerzyska, stanowiącej działki nr 104/3 o powierzchni  0,0167 ha i 104/4 o powierzchni 0,0024 ha;

- negatywnie rozpatrzono wniosek firmy SIME Polska Sp. z o.o  w sprawie wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego z podatku od nieruchomości za 2019 rok dotyczącego sieci gazowej;

- postanowiono (przy jednym głosie wstrzymującym)o rozwiązaniu Straży Miejskiej w Łochowie, borykającej się z kłopotami kadrowymi, o czym była mowa na poprzedniej sesji - w sprawie jej rozwiązania opinia Komendy Wojewódzkiej w Radomiu była pozytywna;

- postanowiono o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 652, położonej w obrębie wsi Baczki;

- określono szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi jakim muszą odpowiadać składane projekty – co pozwala grupie co najmniej 10 mieszkańców na założenie Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej, który po zebraniu podpisów od co najmniej 200 mieszkańców ma prawo złożyć do Rady Miejskiej w Łochowie projekt uchwały.

Jak pisałem wcześniej, temat wiaduktu powrócił w punkcie sprawy różne. Przedstawiciel mieszkańców ul. Wyszkowskiej p. Zaliwski odczytał oświadczenie odnoszące się do wyżej wspomnianej uchwały zarzucając radnym działanie wbrew woli protestujących, obanerowanych od ponad roku(ich posesje) hasłem: Tunel - TAK, Wiadukt - NIE. Uchwałę określono w oświadczeniu jako uchwałę tuszującą bezprawne działania burmistrza, jako uchwałę polityczną, że jest ona próbą legalizacji działań burmistrza. Radni podkreślali, że rozpoczęcie tej inwestycji jest od lat wyczekiwane przez mieszkańców Łochowa i tak jak przyjęto w uchwale, jest to jeden z najpilniejszych problemów naszej lokalnej społeczności do rozwiązania. Wiceburmistrz Małgorzata Łotarska wyraziła zdziwienie co do samego oświadczenia podkreślając, że jest ono swego rodzaju manipulacją, a tego typu oświadczenie byłoby zasadne na kolejnej Sesji Rady, ponieważ odczytanie gotowego pisma na sesji, gdy nieznany jest jeszcze wynik głosowania jest trudne do zrozumienia. Radna Martoń-Janiszewska również ustosunkowała się do oświadczenia, iż nie podoba się jej próba zastraszania, próba zabierania głosu przez zwolenników tunelu w rzekomym imieniu mieszkańców. Oprócz tematu wiaduktu poruszano w dyskusji szereg innych wątków, w tym zwężenia nowo przebudowywanej drogi w Pogorzelcu.

Burmistrz Gołaszewski udzielił odpowiedzi na szereg pytań i wątpliwości, ustosunkował się też do wypowiedzi protestujących, iż jest zmuszony po raz kolejny prostować informację, iż podjął jakąkolwiek decyzję zmieniającą koncepcję budowy z tunelu na wiadukt - wyraził jedynie opinię.

Dyskusja w punkcie sprawy różne musiała być zaogniona skoro trwała ponad 70 minut i gdyby nie próba dyscyplinowania przez przewodniczącego Rady trwałaby o wiele dłużej.

               R

 
Michal Krupa