Wieści gminne

• 24 maja w Urzędzie Miejskim w Łochowie, Wiceburmistrz Łochowa Małgorzata Łotarska, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Łochów Marii Komuda podpisały z Wykonawcą umowę na kwotę 882.345 zł. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Chopina w Łochowie wraz z odwodnieniem do kanalizacji deszczowej, w km od 0+400 do km 0+705, odcinek dł. 305 m.b. (od ulicy M. Sadzewicz do ulicy M. Downarowicza), co odbywać się będzie w ramach zadania zapisanego w budżecie naszej Gminy pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina”. Wykonawcą zadania jest  Paweł Jaczewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: P&K Jaczewscy Jaczewski Paweł, z miejscowości Bednarze k/Korytnicy. Przebudowa trzeciego już odcinka ul. Chopina ma być zrealizowana do końca września br.

 

• 6 maja w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie miało miejsce podpisanie umowy pomiędzy Starostą Węgrowskim Ewą Besztak, Wicestarostą Węgrowskim Markiem Renikiem, Skarbnikiem Powiatu Anną Pawełas a Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem i Członkiem Zarządu Ewą Orzełowską, na dofinansowanie przez samorząd Województwa Mazowieckiego inwestycji polegającej na przebudowie ponad 2 km odcinka drogi powiatowej (2030 m.b.)w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”, biegnącej przez Barchów(tj. odcinka między linią kolejową E-75 a drogą krajową nr 50), będącego fragmentem drogi nr 4201W Pogorzelec-Barchów. Jest to wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w formie w formie refundacji w wysokość 2.107.462 zł. Wkład Powiatu Węgrowskiego oraz Gminy Łochów w powyższe zadanie ma wynieść po 946.269 zł przez każdy z ww. samorządów, gdyż wartość zadania wynosi 4 mln zł. Tym samym, już po modernizacji, zostanie zamknięta kwestia przebudowy całości tego odcinka, gdyż odcinek od Pogorzelca (od DK62) po linię kolejową E-75 jest właśnie na ukończeniu, gdzie przysłowiowej kropki nad i brakuje na odcinku 220 metrów, na którym obecnie występuje zwężenie jezdni o około 1,5 m, gdyż zaprojektowane elementy zagospodarowania na tym odcinku drogi nie mieszczą się w istniejącym pasie drogowym. Rozpoczęto jednak czynności zmierzające do opracowania projektu podziału działek pod poszerzenie pasa drogowego na ww. (220 m.b.) odcinku drogi.                         

• W dniach 30 maja - 2 czerwca br. w Pałacu w Łochowie odbył się 38 Polski Kongres Esperancki. Imprezę zorganizował Polski Związek Esperantystów pod honorowym patronatem Burmistrza Łochowa Roberta Gołaszewskiego. Kongres poświęcono historii rodziny twórcy esperanta Ludwika Zamenhofa.

• Pani Leokadia Naroska, mieszkanka naszej gminy, 24 maja br. obchodziła swoje … 105 urodziny. Z tej okazji zarówno Burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski, jak i Kierownik USC w Łochowie Beata Kokosza wystosowali do tak zacnej jubilatki najserdeczniejsze życzenia dalszych długich lat w zdrowiu i szczęściu rodzinnym. Obecnie przebywa pod troskliwą opieką syna Ryszarda poza terenem naszej gminy.

• Ogłoszono wakacyjne dyżury dla przedszkolaków:

24-28 czerwca w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gwizdałach, ul. Szkolna 9, tel: (25) 675 11 46

1-19 lipca w Szkole Podstawowej Nr 1 im Baonu „Nadbużańskiego” Armii Krajowej w Łochowie ul. Żeromskiego 3, tel: (25) 675 11 22

22 lipca - 9 sierpnia w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie, ul. 1-go Maja 47, tel: (25) 675 02 73

12-30 sierpnia w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku ul. Szkolna 2, tel: (25) 67 55 209

Informacje bezpośrednio w wyżej wymienionych placówkach oświatowych oraz w Samorządowym Przedszkolu Nr 1 w Łochowie ul. Kolejowa 23, tel: (25) 675 11 64.

Wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny należy składać do danej placówki, nie później jak do 19 czerwca br.

• W związku z realizowaną przy stacji PKP inwestycją P&R od 15. maja br. została zamknięta zatoka autobusowa. Przeniesiono ją na działkę naprzeciwko Restauracji Huśtawka i Sklepu Meblowego Emilka. Parking dla samochodów osobowych odbierający pasażerów - jeszcze dalej w kierunku ronda (dawny skład węgla).

• 14 maja br. w Węgrowskim Ośrodku Kultury odbyła się  konferencja „15 lecie Powiatu Węgrowskiego w Unii Europejskiej”, podczas której wybrzmiały dwa łochowskie akcenty: świetny występ taneczny licealistów „Sadzewiczowej” oraz prezentacja osiągnięć inwestycyjnych dokonana przez Burmistrza Łochowa Roberta Gołaszewskiego. Przedstawił on efekty pozyskanych środków unijnych przez Gminę Łochów w latach 2003 – 2019. Wartość całkowita projektów, wliczając środki przedakcesyjne, wynosi prawie 135 mln zł, w tym unijne dofinansowanie przekracza 91 mln zł. Nie omieszkał podziękować swojemu poprzednikowi Śp. Marianowi Dzięciołowi, Radnym Rady Miejskiej poprzedniej i obecnej kadencji, pracownikom Urzędu Miejskiego w Łochowie i wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tych projektów.

• Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Łochowa z dnia 13 maja br. dzień 21 czerwca br. tj. piątek po Bożym Ciele dla pracowników Urzędu Miejskiego w Łochowie będzie dniem wolnym od pracy. Dzień ten zostanie odpracowany w sobotę - 15 czerwca br.

• 11 maja (sobota)na terenie OSP Pogorzelec odbyły się gminne obchody dnia strażaka. Nie przypadkowo wybrano do tych obchodów akurat tę miejscowość, gdyż odbyło się tam uroczyste przekazanie i poświęcenie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego druhom OSP Pogorzelec oraz poświęcenie budynku remizy po termomodernizacji. Koszt zakupu pojazdu przekroczył 800 tys. zł, z czego prawie połowę pokrył WFOŚiGW, Gmina Łochów ponad 167 tys. zł, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego wyłożył 130 tys. zł, Komenda Stołeczna Ratownictwa Gaśniczego - 80 tys. zł, środki OSP Pogorzelec wyniosły 10 tys. zł, zaś Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka 8 tys. zł; Nadleśnictwa Łochów - 5 tys. zł i Nadleśnictwa Siedlce 0,5 tys. zł.

• W związku ze zgłoszeniami od instytucji, w tym Policji, dotyczącymi braku tabliczek z numerami porządkowymi, Burmistrz Łochowa przypomina, że zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz. U. z 2019 r., poz. 725), właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym, na której oprócz numeru porządkowego, musi zostać umieszczona również nazwa ulicy albo miejscowości.

W przypadku, kiedy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu. Brak tabliczek lub ich nieczytelność powoduje utrudnienia w lokalizacji adresu i utrudnia interwencję służb ratunkowych -  pogotowia ratunkowego, straży pożarnej oraz policji, co może doprowadzić do opóźnień akcji ratujących życie, zdrowie i mienie.

Niedopełnienie obowiązku umieszczenia na nieruchomości tabliczki z numerem porządkowym, a także utrzymania jej w nienależytym stanie jest zgodnie z obowiązującymi przepisami wykroczeniem i podlega  grzywnie do 250 zł albo karze nagany. W związku z powyższym należy niezwłocznie uzupełnić lub odnowić istniejące tabliczki adresowe.

• Powiat Węgrowski otrzymał dotację na utworzenie dwóch Otwartych Stref Aktywności. Jedna z nich powstanie na terenie naszej gminy przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kaliskach. Otwarta Strefa Aktywności w Kaliskach przygotowana zostanie w wariancie rozszerzonym, gdzie oprócz siłowni plenerowej i strefy relaksu, powstanie także plac zabaw o charakterze sprawnościowym. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 102 tys. zł, z czego środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego wyniosą 52 tys. zł, a środki z budżetu FRKF 50 tys. zł.

• 29 maja b.r. w Pałacu w Łochowie odbyła się gala: Ogólnopolskie Święto Lasu i 95-lecie Lasów Państwowych, a świętowano pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, zaś Gościem honorowym wydarzenia była Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda. Galę poprzedziło wspólne posadzenie  Dębu Niepodległości, który 23 maja 2018 roku został pobłogosławiony przez Papieża Franciszka, podczas pielgrzymki delegatów Lasów Państwowych w Polsce do Grobu św. Jana Pawła II z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W obchodach uczestniczyli m. in: Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, ministrowie: Henryk Kowalczyk, Marek Suski i  Adam Kwiatkowski, posłowie: Teresa Wargocka i Grzegorz Woźniak, Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, przedstawiciele środowiska leśników. W trakcie uroczystości miała miejsce także ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych. W imieniu Prezydenta RP Krzyże Zasługi za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki leśnej oraz podkreślający wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków Medal Za Długoletnią Służbę wręczył Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Minister Adam Kwiatkowski. I tak za zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska i gospodarki leśnej Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczona została Elżbieta Bernard-Rybak, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Łochów - za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

• Powiatowy finał XXXII edycji konkursu pt. „Mój Las”, jaki odbył się 9 maja w Łochowie, również i w tym roku zgromadził znaczące rzesze uczestników, gdyż z 24 szkół nadesłano 261 prac konkursowych. Po 2 najlepsze prace z każdej kategorii (4 kategorie) trafiło do Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody w Warszawie na kolejny etap tego konkursu. Sukces największy w konkursie odnieśli uczniowie z łochowskich szkół, co widać w poniższym zestawieniu.

Kategoria I:„Moja ulubiona pora w lesie”

 1. Karolina Korczak, SP w Zającu
 2. Anna Szczepanik, SP 3 w Łochowie
 3. Małgorzata Rychlik, SP 1 w Węgrowie

Kategoria II: „Mieszkania leśnych zwierząt”

 1. Maria Koroś, SP 2 w Łochowie
 2. Julia Szymańska KPSP w Kaliskach
 3. Dominika Rogala, SP w Stoczku

Kategoria III: „Zapraszam na trzydniową wycieczkę do lasu w mojej okolicy”

 1. Oliwia Jankowska, SP w Kamionnie
 2. Klaudia Dobosz, SP 2 w Łochowie
 3. Jan Rosłon, SP 2 w Łochowie

Kategoria IV:  Drewno - wczoraj, dziś i jutro”

 1. Olga Klimek, ZSP w Łochowie
 2. Daria Banaszek, ZSP w Łochowie
 3. Natalia Dybka, ZSP w Łochowie

• Zarządzeniem z 30 maja br. Burmistrz Łochowa polecił aby umowy dzierżawy gruntu pod zlokalizowanie budynku garażowego były zawierane na okres 10 lat (bez jednego dnia), za cenę brutto 10 zł/m2 za każdy rok dzierżawy. Czynsz za dzierżawę ma być aktualizowany co roku na podstawie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez GUS, a jego opłata ma być wpłacona do 30 maja każdego roku trwania umowy.

• Zarządzeniem z 22 maja br. Burmistrz Łochowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

a)      organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w formie wyjazdowej lub stacjonarnej z uwzględnieniem realizacji działań z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkomanii,

b)      organizacja letnich imprez profilaktycznych promujących styl życia wolny od uzależnień i przemocy.

• Dnia 1. czerwca zespół ludowy Gwizdalanki miał zaszczyt wystąpić podczas Pikniku Rodzinnego w Sulejówku. Grupa wraz z zespołem Kapela Lipy wykonała następujące utwory: "Czerwonem zasiała", "Leciał Maciek przez buraki", "Oj, dana, oj, dana", "Rada, nie rada". Panie  Gwizdał podbiły serca publiczności a podczas ich występu świetnie się bawiono. To był bardzo udany koncert. Kolejny występ Gwizdalanek już podczas Łochowskiej Biesiady Muzycznej podczas Nocy Świętojańskiej 23. czerwca na Błoniach Pałacu Łochów. Impreza jest organizowana przez MiGOK w Łochowie oraz firmę Arche. 

• Mazowszanie są coraz bardziej świadomi rządowych planów budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i aż 92% z nich słyszało o tym projekcie. Jednak mieszkańcy województwa są podzieleni - blisko połowa z nich (45%) postrzega pomysł pozytywnie, przy 42% głosów przeciwnych. Bardziej jednoznacznie wypowiedzieli się natomiast na temat możliwego wygaszenia lotniska na warszawskim Okęciu. 69% mieszkańców Mazowsza ma negatywny stosunek do planów likwidacji Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina, przy 15% zwolenników takiego rozwiązania.

• Zarządzeniem z 10 maja Burmistrz Łochowa złożył przewodniczącemu Rady Miejskiej w Łochowie sprawozdanie finansowe gminy Łochów za 2018 rok. Zawiera ono 27 stron i obejmuje:

1) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

2) łączny bilans samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,

3) łączny rachunek zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,

4) zestawienie zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,

5) informacje dodatkowe.

Sprawozdanie będzie przedmiotem obrad podczas sesji czerwcowej Rady Miejskiej, również elementem udzielenia absolutorium.

• Od 1 stycznia 2014 r. osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy ma prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

- złożyć wniosek o dodatek energetyczny,

- mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego.

Osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy musi załączyć do wniosku o dodatek energetyczny umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej (zawartą na siebie). Ważne - ta sama osoba musi widnieć na umowie sprzedaży energii elektrycznej jak i na decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Dodatek ten przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019r w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019r do dnia 30 kwietnia 2020r, wysokość dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego:

- prowadzonego przez osobę samotną wynosi 11,37 zł na miesiąc,

- składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,80zł na miesiąc,

- składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,96zł na miesiąc.

(Zob: Monitor Polski z dnia 26 kwietnia 2019r poz. 402).

               R

 
Michal Krupa