Archiwum

Gminne sypendium

27 lutego br. radni naszej gminy ustanowili program stypendialny.Stypendium przeznaczone jest dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych i uczniów klas dotychczasowych gimnazjów na terenie Gminy Łochów i stanowi wyróżnienie dla uczniów za wyniki w nauce.

By uczeń klasy IV-VI otrzymał je musi spełnić co najmniej jedno z nw. kryteriów:

1) w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub klasyfikacji rocznej powinien on uzyskać średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,60;

 

2) jeśli w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub klasyfikacji rocznej nikt nie uzyska ww. średniej ocen, stypendium przypadnie uczniowi z najwyższa średnią.

W  przypadku ucznia klasy VII-VIII lub klasy III dotychczasowego gimnazjum próg średniej ocen jest nieco niższy - wynosi co najmniej 5,25. Tu również obowiązuje zasada akceptacji średniej niższej niż 5,25, pod warunkiem, że żaden z uczniów nie przekroczy tego progu.

Stypendium za wyniki w nauce ma być przyznawane dwa razy w ciągu roku szkolnego tj. na podstawie klasyfikacji śródrocznej i na podstawie klasyfikacji rocznej.

Ustanowiono również stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne i sportowe, które przyznawane jest raz w roku na koniec roku szkolnego. Stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne może otrzymać uczeń, który uzyskał tytuł laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego na szczeblu minimum wojewódzkim, a za szczególne osiągnięcia artystyczne może otrzymać uczeń, który uzyskał tytuł laureata konkursu artystycznego na szczeblu minimum wojewódzkim. Natomiast stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń, który uzyskał co najmniej trzecie miejsce w zawodach sportowych na szczeblu minimum wojewódzkim. (W przypadku osiągnięć drużynowych - stypendium otrzymuje drużyna.)

Wnioski o przyznanie stypendium Dyrektorzy szkół składają w Gminie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. Stypendium przyznaje Burmistrz Łochowa, jego wysokość ustalana jest corocznie w zależności od wysokości zabezpieczonych w budżecie gminy środków finansowych.

       R