Wieści gminne

 W związku z obchodami 50-lecia nadania Łochowowi praw miejskich, Burmistrz Łochowa zwrócił się z prośbą do osób, posiadających archiwalne fotografie dokumentujące miejsca oraz wydarzenia z przeszłości naszego miasta. Wybrane zdjęcia zostaną zeskanowane i wykorzystane do działań promujących jubileusz. Fotografie prosimy dostarczać do Urzędu Miejskiego w Łochowie, gdzie zostaną zeskanowane i opisane, a oryginały pozostaną w ich posiadaniu. Zeskanowane zdjęcia można też przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

• W niedzielę, 24 lutego br., na placu przy kościele parafialnym w Łochowie, w ramach akcji „Podaruj kroplę miłości” - po raz dziesiąty oddawano honorowo krew. Pobór prowadzono w godzinach 9-13 w ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Od samego początku wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem wśród parafian, a kolejka przy ambulansie, w którym pobierano krew, utrzymywała się do samego końca. Organizatorom udało się zebrać 20,5 litra krwi - niczym nie zastąpionego daru. Wielkie podziękowania należą się dawcom, wszystkim księżom z parafii oraz ludziom dobrej woli, którzy bezinteresownie wspierali całą akcję.

• W związku z 50. rocznicą nadania Łochowowi praw miejskich, Burmistrz Łochowa ogłosił dwa konkursy:

- na projekt graficzny logo, związany z tą rocznicą,

- na hasło promocyjne miasta Łochów, związane z tą rocznicą.

Celem pierwszego konkursu jest wyłonienie logo, które w jubileuszowym 2019 roku będzie promowało Łochów. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i opracowanie projektu graficznego logo „50 LAT ŁOCHOWA”, które będzie miało zastosowanie do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, promocyjnych i korespondencyjnych, w tym m.in. umieszczenie w materiałach promocyjnych, folderach, na plakatach, papierze firmowym oraz innych drukach i materiałach wydawanych przez Urząd Miejski w Łochowie.

Celem drugiego konkursu jest wyłonienie hasła, które w jubileuszowym 2019 roku będzie promowało Łochów. Hasło powinno się składać maksymalnie z 6 słów i zawierać treści podkreślające walory miasta, ewentualnie nawiązujące do jego historii i dziedzictwa kulturowego. Do propozycji hasła można dołączyć uzasadnienie (maksymalnie 5 zdań). Projekty hasła powinny przewidywać możliwość wszechstronnego ich wykorzystania (na drukach firmowych, billboardach, banerach, gadżetach, prezentacjach, w tym przestrzeni publicznej itp.).

Konkursy mają charakter otwarty. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie po 2 projekty na każdy z ww. konkursów. Należy dostarczyć do Urzędu Miasta w Łochowie osobiście lub pocztą w terminie do 15 marca 2019 r. Autor zwycięskiego projektu, otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 500,00 zł, na każdy z ww. konkursów. Szczegóły w zakładce Aktualności na stronie internetowej Gminy Łochów.

• Zadaniem Komitetu organizacyjnego obchodów jubileuszu 50-lecia Miasta Łochowa, powołanego przez Burmistrza Łochowa dnia 31 stycznia br., jest opracowanie założeń programowych i koordynacja działań w zakresie obchodów jubileuszu 50-lecia Miasta Łochowa. Komitet ten tworzą:

1) Małgorzata Łotarska Z-ca Burmistrza Łochowa – Przewodnicząca Komitetu organizacyjnego;

2) Sławomir Ryszawa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie;

3) Andrzej Suchenek – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie;

4) Magdalena Sobiczewska – Dyrektor Szkoły Podstawowej  Nr 1 w Łochowie;

5) Renata Jaczewska – Dyrektor Szkoły Podstawowej  Nr 2 w Łochowie;

6) Paweł Gelbrecht – Dyrektor  Szkoły Podstawowej  Nr 3 w Łochowie;

7) Artur Lis – Dyrektor Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie;

8) Katarzyna Kulik – Sekretarz Gminy Łochów;

9) Alina Grądzka – Samodzielne stanowisko ds. promocji gminy.

• Zarządzeniem Burmistrza Łochowa z dnia 31 stycznia br. został ustalony harmonogram czynności przejęcia niektórych uczniów oddziałów klas III, do klasy IV i uczniów oddziałów klas VI, do klasy VII przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum na rok szkolny 2019/2020, tj. do SP nr 2 w Łochowie. Przekazanie Burmistrzowi Łochowa listy przyjętych uczniów do klasy czwartej i do klasy siódmej zamieszkałych w obwodzie tej szkoły ma nastąpić 29 marca br.

• Źródłem finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przyjętym podczas sesji 31 stycznia br. są środki finansowe budżetu Gminy Łochów pozyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wniesione przez podmioty gospodarcze w 2019 roku. Planowana w 2019 roku wysokość środków na realizację tego programu wynosi 451.000 zł, z przeznaczeniem m.in. na:

- powstanie miejsko-gminnej świetlicy socjoterapeutycznej,

- prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i pozalekcyjnych zajęć promujących pozytywne wzorce osobowościowe i zdrowy tryb życia,

- doposażenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych klubów zainteresowań, w tym młodzieżowych klubów sportowych, ognisk, teatrów,

- dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem,

- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy Rodzinie

- wynagrodzenie pełnomocnika i członków miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

• Od połowy lutego teren zatoki autobusowej w Łochowie jest objęty zakazem postoju powyżej 5 minut, w godzinach od 4:00 do 23:00. Policja w Łochowie apeluje o przestrzeganie przepisów. Osoby, które do nich nie dostosują się, będą karane mandatami. Pewnie: najlepiej to objąć zakazem całe centrum. Jeśli samochód nie parkuje w miejscu zatrzymania autobusu, czy podjazdu po pasażerów - to komu to przeszkadza a do pracy, z przesiadką do pociągu, to zapewne 200 metrów obok, zajmując miejsce dla zatrzymujących się w ciągu dnia.

• Podczas zebrania Gminnego Zarządu OSP (20.II.), padło zobowiązanie przedstawiciela Zarządu Głównego OSP, że do końca marca unormuje sprawę (problem) z funkcjonowaniem OSP Jasiorówka.

•  Pierwszy mecz rundy wiosennej ŁKS Łochów, grający w warszawskiej Klasie A, rozegra w weekend 23 marca, na wyjeździe z KS Wkra Pomiechówek. Plan sparingów przed wiosenną rundą realizowany jest na bieżąco - wyraźnie minięto półmetek. W pierwszym sparingu ŁKS Łochów uległ Koronie Jadów 5:8, w drugim - z Mazurem Radzymin (liga okręgowa) uległ wynikiem 2:3, a w trzecim - z Wichrem Sadowne (Klasa A siedlecka) ŁKS stworzył istną kanonadę wygrywając 8:0, z czego Michał Chmielewski zdobył 6 goli, a 2 marca z Mazovią II Mińsk Mazowiecki (liga okręgowa) przegrał 8:2 (gole na pocieszenie: Michał Chmielewski i Jakuba Giesek). Kolejne sparingi zostaną rozegrane 9/10 marca z Victorią Kałuszyn (okręgowa) i 16/17 marca z Bugiem Wyszków (okręgowa).

• W Samorządowym Przedszkolu Nr 1 w Łochowie, zostanie utworzona od 1 września 2019 r. grupa sześciolatków ("zerówka") dla dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łochowie. Nabór wniosków do tego oddziału prowadzi ww. Przedszkole i zaczął się on już 18 lutego br. a składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego jeszcze wcześniej - 7 luty. Kolejne terminy naboru to:

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

08.III.

do 15:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w przypadku zakwalifikowania kandydata.

11 - 20.III.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc.

22.III.

do 15:00

Czynności odwoławcze od rozstrzygnięć Komisji Rekrutacyjnej

25.III. - 03.IV.

Przekazanie Burmistrzowi Łochowa listy dzieci nieprzyjętych, którym Gmina Łochów ma obowiązek zapewnić wychowanie przedszkolne.

05.IV.

Harmonogram postępowania uzupełniającego do przedszkola wygląda następująco:

Składanie dodatkowych wymaganych dokumentów

08 - 17.IV.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i nie-zakwalifikowanych.

24.IV.

do 15:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w przypadku

zakwalifikowania kandydata.

25.IV. - 06.V.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

07.V.

do 15:00

 

• Dnia 11 lutego br. rozpoczęło się postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez naszą Gminę:

1.

Złożenie zgłoszenia przez rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły o przyjęcie do klasy pierwszej.

11.II. – 01.III.

8:00 – 15:30

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń o przyjęcie do klasy pierwszej.

04 – 14.III.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

15.III.

do 15:00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w przypadku zakwalifikowania kandydata.

 

18 – 28.III.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

29.III.

do 15:00

6.

Czynności odwoławcze od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej

01 – 26.IV.

7.

Przekazanie Burmistrzowi Łochowa  listy przyjętych dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.

01.IV.

Określono też czynności i terminy postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego  na wolne  miejsca do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

1.

Złożenie wniosku przez rodziców dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacji.

01 – 17.IV.

8:00 – 15:30

2.

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną

16 – 25.IV.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

26.IV.

do 15:00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w przypadku

zakwalifikowania kandydata.

 

29.IV. – 06.V.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

07.V.

do 15:00

6.

Czynności odwoławcze od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej.

08.V. – 05.VI.

•  8 marca o godz. 19.00 w Sali balowej Domu Kultury w Łochowie rozpocznie się występ solowy Marleny Uziębło, na który złożą się piosenki kabaretowe z repertuaru Hanki Ordonówny oraz kolaż anegdot poświęconych tej wybitnej aktorce okresu międzywojennego.

• W akcji charytatywnej „Gramy dla Eli i Dawida”, przeprowadzonej w niedzielę 11 lutego na obydwu łochowskich halach sportowych, m.in. poprzez turniej piłkarski, zebrana ponad 32 tysiące złotych. Spośród 48 zgłoszonych do turnieju drużyn wygrała Ekipa, 2. United Drewdom, 3. Wicher Sadowne, 4. Błękitni Stoczek. Mecz pokazowy Drużyna Gwiazd vs ŁKS Łochów Oldboys zakończył się zwycięstwem piłkarskich gwiazd 10:5.

• 3 marca w niedzielę w Folwarku Łochów odbył się bezalkoholowy Charytatywny Diecezjalny Bal Karnawałowy dla Eli. W balu (wpisowe 50 zł) udział wzięła młodzież - łącznie 450 osób. Sprawca zamieszania - ksiądz Piotr. 

• 10 marca odbędzie się ulicami Łochowa bieg „Biegniemy dalej dla Eli”, poszkodowanej w wypadku drogowym, przebywającej w śpiączce w klinice Budzik, wymagającej rehabilitacji. Zaplanowano dwa dystanse: 2 i 7 km. Trasa 2 km biegła będzie ulicami: Wyspiańskiego, Szkolną, Dolną, Folwarczną i powrót Wyspiańskiego, a ulicami: Wyspiańskiego, Folwarczną, Dolną, Żeromskiego i do Wyspiańskiego lecz dwie rundki - przebiegać będzie trasa 7 km. Przewidziano trzy kategorie biegowe: Open (dla wszystkich powyżej 18 roku), Młodzież (chł. i dz. między 13 a 18 lat), Dzieci (do 13 roku życia). Początek 13.30. Zapisy prowadziła Łochowska Grupa Biegowa - nowo powołane Stowarzyszenie na łochowskiej scenie organizacji pozarządowych.  W bieg dla Eli chętnie zaangażowali się sponsorzy: Robson (pączki), Restauracja Borowianka (grochówka), Pałac i Folwark Łochów, Piekarnia Bratis i Sklep Duet. Wpisowe uczestników biegaczy idzie w całości na rehabilitacją Eli i wynosi tyle na ile ich stać.

• Oznak przedwiośnia w naszej okolicy coraz więcej:

- 17 luty zakwitła jedna z drzewiastych magnolii,

- 23 luty zakwitła leszczyna,

- 25 luty zakwitły prymulki,

- 27 luty przyleciały skowronki,

- 1 marca przyleciały żurawie.

• Ponoć w czerwcu tego roku, nasza rzeka Liwiec ma być zarybiona rakami. Z badań wody w tej rzece wynika, że stan czystości wody jest na tyle odpowiedni i systematycznie się poprawia, że możliwe jest wpuszczenie do niej raków.

               R

 
Michal Krupa