Szósta "zwyczajna"

Na 27 lutego br. zwołano szóstą Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Łochowie w miejscu jak dotychczas - sali konferencyjnej Dworca w Łochowie. Sesję rozpoczęto od sprawozdania z działalności Burmistrza Łochowa w okresie między sesjami. Również w normalnym, spokojnym trybie radni podjęli kilka uchwał:

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2019-2038;

- w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2019 r.;

- w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Stypendialnego Gminy Łochów” dla wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół podstawowych i klas dotychczasowych gimnazjów na terenie gm. Łochów;

 

- w ślad za nią przyjęto uchwałę ws. ustanowienia stypendium Burmistrza Łochowa oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium dla wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ww. szkół;

- w sprawie ustanowienia służebności przesyłu dla przebiegu przyłącza gazu średniego ciśnienia (dotyczy działki 2602/3 przy ul. Węgrowskiej);

- w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (jak w roku poprzednim 7% prowizji od zainkasowanych kwot, kwota roczna 1.600 zł, a inkasentami zostali sołtysi poszczególnych sołectw, z kilkoma wyjątkami: Baczki, Szumin, Twarogi - gdzie wyznaczono ich współmałżonków).

- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łochowa (jednogłośnie określono, że skarga jest bezzasadna, a dotyczyła ona działań Burmistrza w związku z zamówieniem publicznym na oświetlenie ulic na terenie gm. Łochów w 2019 r.).

- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Łochowie na 2019 rok.

Jednak punkt sesji: „Sprawy różne” zmienił jej spokojny bieg. Zaczęło się od ponownie wysuwanej kwestii zmiany godziny rozpoczynania sesji rady miejskiej. Została nawet rozdana wcześniej ankieta, również wśród sołtysów, w której można było wypowiedzieć się za godz. 10.00, 12.00, 13.00 rozpoczynania sesji. Wyraźną przewagę uzyskała pierwsza opcja i nic nie wskórały racjonalne argumenty radnego Nowotki.

Radny Łojek dopytywał, czy wysłano skargę do Marszałka Województwa Mazowieckiego - dlaczego z dofinansowania z programu PROW odpadła ul. Zwycięstwa w Łochowie. (Wniosek gminny został dwukrotnie oceniony na 0 pkt).

Sołtys Pogorzelca pytała dlaczego anulowano oznakowanie skrętu z DK 50 na Pogorzelec. (Droga na odcinku Pogorzelec - Barchów jest w przebudowie).

Mirosław Pliżga zadał (odczytał) 9 pytań dotyczących sprawy tunelu/wiaduktu, z których 6 adresatem był Burmistrz, a pozostałe Rada Miejska. Burmistrz powiedział, że już wielokrotnie odpowiadał na te pytania i nie zamierza się powtarzać, a nader często udziela odpowiedzi w tej kwestii różnym organom kontrolnym.

Do tematu budowy wiaduktu/tunelu nawiązała również Agata Dambska, informując zebranych, że została złożona skarga do Komisji Europejskiej na złe wykorzystanie środków w ramach tej inwestycji oraz dwa zawiadomienia do Prokuratury W-wa Praga Północ: jedno na Burmistrza, drugie na PKP i oferenta w związku z podejrzeniem ustawienia przetargu na to zadanie. Zapytała również, na jakiej podstawie p. Burmistrz wypowiada się podczas różnych spotkań, że w czerwcu br. ma ruszyć budowa wiaduktu.

Również Robert Zaliwski pociągnął temat wiaduktu/tunelu, odczytując zawiadomienie o wszczęciu śledztwa przez prokuraturę rejonową W-wa Praga Płn.

Natomiast Wojciech Leszczyński poinformował, że we wrześniu ub. roku złożył do Gminy trzy wnioski i otrzymał negatywną odpowiedz na każdy z nich, a dotyczyły one: braku przejścia dla pieszych przez przejazd kolejowy w osi ul. Wyszkowskiej, braku wydzielonego miejsca na targowisku miejskim dla rolników i rzemieślników, braku parkingów przy stacjach kolejowych w Łochowie, Barchowie i Ostrówku. Jednak jego starania, zabiegi i działania u władz PKP sprzed dwóch miesięcy spowodowały, że z końcem lutego br. takie przejście dla pieszych powstało - do czego Gmina nie była w stanie doprowadzić przez kilka lat.

W odpowiedziach Burmistrza Łochowa mogliśmy m.in. usłyszeć, że wiedzę o prawdopodobnym rozpoczęciu budowy wiaduktu z czerwcem tego roku, czerpie od inwestora. Podziękował też p. Leszczyńskiemu, za skuteczne doprowadzenie do budowy tego przejścia. Ustosunkował się też do zarzutu związanego z targowiskiem, mówiąc że została przeprowadzona ankieta, z której wynika zerowe zainteresowanie wydzielonym miejscem na targowisku. Natomiast początek budowy parkingu w Łochowie (między stacją PKP a rondem) to rok 2020, wcześniej jednak (rok 2019) nastąpi budowa zajezdni przy PKP dla autobusów. Budowa parkingu po drugiej stronie torów (wzdłuż ulicy Dolnej) to już bardziej odległa perspektywa - po całkowitym zakończeniu budowy magistrali kolejowej na tym odcinku wraz z ciągami drogowymi związanymi z wiaduktem nad torami. Na podobnej zasadzie - parking w Barchowie. Natomiast budowę parkingu w Ostrówku, trzeba wiązać z przebudową DK 50, w której to sprawie trwają uzgodnienia.

W trakcie trwania punktu „Sprawy różne” na sesję przybył Wicestarosta Węgrowski Marek Renik, przedstawiając najważniejsze kwestie i zadania inwestycyjne Powiatu, a związane bezpośrednio z naszą Gminą i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie, którego organem prowadzącym jest właśnie Powiat Węgrowski. Radni dopytywali m.in. o przyszłość szkół tego Zespołu i mogli usłyszeć, że rozpatrywane są różne warianty rozbudowy. (Od Red.: Dnia 24 stycznia 2019 r. Rada Powiatu Węgrowskiego zabezpieczyła w budżecie Powiatu na 2019 rok kwotę 675 tys. zł, w tym z kredytu 432 tys. zł, z przeznaczeniem na zadanie: Nadbudowa i przebudowa budynku ZSP w Łochowie).

Widać, że po jesiennej samorządowej kampanii wyborczej kurz opadł, a i emocje również, więc trzeba je wzniecić ponownie. Z wiosną nadzieje rosną.

               R

 
Michal Krupa