Pracowita sesja

28 listopada mieliśmy jedną z pierwszych sesji nowej rady, nowej kadencji, którą zaczęto „z kopyta”. Podjęto na niej aż 10 istotnych uchwał, w tym uchwały „śmieciowe”:

- uchwałę zmieniającą uchwałę z 25 kwietnia br. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdyż od 1 stycznia 2019 r. pojawiają się obowiązkowo nowe grupy odpadów, np. bioodpady;

 

- uchwałę zmieniającą uchwałę z 25 kwietnia br. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łochów

- uchwałę zmieniającą uchwałę z 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednak najważniejszą w temacie „śmieciowym” jest ustawa w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, gdyż określa ona koszt odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, uzależniony od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, ustalając się stawkę tej opłaty w wysokości 13 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 26 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Ustalono też stawkę opłaty za pojemnik (zbierane i odbierane w sposób selektywny): 110-120 1itrów - 30 zł; 240 1itrów - 60 zł; 360 1itrów - 90 zł; 1,1 m3 - 300 zł; kontenery o pojemności od 2,5 do 10 m3 - 120 zł/m3. Jeśli zbieranie odpadów do pojemników bądź kontenerów nie jest selektywne - koszt jest dwukrotny. Ustalono też roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 270 zł (zbierane i odbierane w sposób selektywny), jeśli nieselektywny - 540 zł, przy czym ryczałt ten odnosi się do 9 pojemników 120-litrowych rocznie odpadów komunalnych. Nowe stawki obowiązują od 1 stycznia 2019 r. (Zob. też Nowa VIII kadencja).

Radni ustalili miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Łochowa Roberta Mirosława Gołaszewskiego w sposób następujący:

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie: 4800 zł;

2) dodatek funkcyjny w kwocie: 2100 zł;

3) dodatek specjalny w wysokości 40% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego;

4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego, który będzie wzrastał o 1% za każdy dalszy rok pracy.

Przyjęto również uchwałę w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. W programie tym ujęto 7 zadań podlegających wsparciu finansowemu i pozafinansowemu. Wsparciu finansowemu podlegać będą 4 zadania na łączną kwotę 60 tys. zł, z tego najwięcej, bo 30 tys. zł na realizację lub wsparcie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Ponadto radni:

- wyrazili zgodę na nabycie przez Gminę Łochów, prawa własności nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2209/4, o pow. 0,0021 ha, położonej w miejscowości Brzuza;

- wprowadzili zmiany w uchwale z 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów;

- wprowadzili zmiany w budżecie Gminy Łochów na 2018 rok oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2018-2037.

Sesja odbywała się w sali konferencyjnej Dworca PKP w Łochowie i chyba już tak będzie na stałe.

   R

 
Michal Krupa