Wydarzenia

50 lat praw miejskich Łochowa

50 lat temu, 17 grudnia 1968 roku, rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów(Dz.U. z 1968 Nr 48 poz. 343), Łochów uzyskał prawa miejskie. W rozporządzeniu tym prawa miejskie nadano kilkunastu miejscowościom z województwa warszawskiego i katowickiego. Wtedy obowiązywał jeszcze podział administracyjny z 17 województwami.

 W Rozporządzeniu tym czytamy:

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6r poz. 48) zarządza się, co następuje:

§ 1. W województwie warszawskim tworzy się miasta:

(…)

5) Łochów w powiecie węgrowskim z obszarów osady i wsi Łochów oraz miejscowości Baczki obejmującej te­reny fabryki „Proma" z gromady Łochów. Granica mia­sta Łochowa biegnie od styku południowo-wschodniej granicy wsi Barchów z torem kolejowym linii Warsza­wa - Białystok w kierunku północno-wschodnim do ro­wu i dalej zachodnim brzegiem rowu do północnego brzegu rowu dopływowego, stąd południowym brzegiem rowu w kierunku południowo-wschodnim na długości 50 m, skręca w kierunku północnym i linią prostą za­chodnim brzegiem rowu biegnie do północnego brzegu szosy Wyszków - Węgrów, skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie północnym brzegiem szosy do dro­gi wiodącej do wsi Jasiorówka i zachodnim brzegiem tej drogi do skrzyżowania dróg przy granicy wsi Jasio­rówka, stąd północnym brzegiem drogi w kierunku po­łudniowo-wschodnim do przecięcia się z torem kolejo­wym Warszawa - Białystok i biegnie do północnego brzegu szosy, skręca w kierunku północno-wschodnim, dobiega do bocznicy kolejowej, przecina ją i północnym brzegiem bocznicy biegnie do granicy wsi Łopianka i Wymysły, następnie w kierunku wschodnim do wschod­niej granicy działki nr 534, stąd zachodnią granicą tej działki w kierunku północnym do jej załamania w kie­runku wschodnim, dalej w kierunku północnym do ro­wu melioracyjnego i południowym brzegiem rowu w kie­runku wschodnim do drogi Baczki - Wymysły, przecina drogę i biegnie granicą działek nr 332 i 333 w kierunku północno-wschodnim, następnie południowym i granicą tych działek do drogi polnej wiodącej do lasu, skręca na południe i biegnie granicą działek nr 375 i 385 do północnej granicy gromady Kamionna, północną grani­cą tej gromady do granicy wsi Łochów i tą granicą do rzeki Liwiec, przecina ją i lewym brzegiem tej rzeki biegnie do granicy wsi Owsianka, przecina tę rzekę i południowym brzegiem drogi biegnie do szosy Mińsk Mazowiecki - Wyszków, przecina ją i zachodnim brze­giem tej szosy biegnie w kierunku północnym do rowu, a następnie w kierunku północno-zachodnim południo­wym brzegiem rowu i dobiega do styku granicy wsi Barchów z torem kolejowym linii Warszawa - Białystok.

W rozporządzeniu określono, iż prawa miejskie miejscowości te uzyskują z Nowym Rokiem - z dniem 1 stycznia 1969 r.

Pięćdziesiąt lat temu, już po zmianie granic administracyjnych, zwiększeniu powierzchni Łochowa, liczył on ponad 3,7 tys. mieszkańców. Obecnie jest nas prawie 7 tys. Prawie dwukrotny przyrost z wolniejszą tendencją przyrostu ostatnich 30 lat, gdyż upadek produkcji przemysłowej Bumar-Proma, zarówno w Łochowie, zapoczątkowany jeszcze w XIX wieku przez Judela Perlisa, a w Ostrówku przez Leona Loewenstaina - dał znać o sobie. Już mało kto pamięta, że w szczytowym momencie rozwoju tej firmy, w połowie lat 70 minionego wieku w jej obydwu zakładach (Łochów i Ostrówek) pracowało ponad 2 tys. osób. Dynamika wzrostu liczby mieszkańców Łochowa byłaby zapewne o wiele bardziej imponująca, gdyby wskaźnik dzietności był znacznie wyższy niż jest lecz to jakby inne znaki czasu, typowe nie tyko dla naszej małej społeczności.

O ile dynamika przyrostu ludności Łochowa jako miasta nie jest zbyt imponująca, o tyle przyrost bloków mieszkalnych a szczególnie wolnostojących domów mieszkalnych - już owszem. Jednak coraz to częstszy widok „Na sprzedaż” nie napawa optymizmem, co do dalszego rozwoju naszego miasteczka, jego potencjału.

            R

 
Michal Krupa