Obywatelski od przyszłego roku

W Łochowie będzie budżet obywatelski już w 2019 roku. Na czerwcowej sesji Rady Miejskiej w Łochowie uchwaliliśmy po raz pierwszy budżet obywatelski w naszej gminie.

 „Dzięki konsekwentnej i cyklicznej realizacji budżetu obywatelskiego mieszkańcy zyskują nie tylko większe poczucie bycia współwłaścicielami i satysfakcję z powodu finansowania zadań, w których ustaleniu uczestniczyli, lecz także, iż sam proces uczestniczenia w ich realizacji wytwarza nowe poczucie solidarności i więzi między osobami w ten proces zaangażowanymi. Stanowi to bardzo silny potencjał rozwojowy dla społeczności lokalnych.

Wspólne definiowanie problemów społecznych i odkrywanie tego, co najlepiej odpowiada istniejącym potrzebom stanowi szansę na pogodzenie przeciwstawnych punktów widzenia, zażegnanie wrogości oraz na wyrównaną, trwałą i przemyślaną wymianę zdań. Dzięki doświadczeniu wspólnych sukcesów w wyniku twórczej współpracy i wzmocnieniu poczucia wpływu na otaczającą rzeczywistość tworzą się w społecznościach nowe więzi zaufania, a tym samym wzmacnia się kapitał społeczny, stanowiący źródło rozwoju społecznego i ekonomicznego” - tak uważają fachowcy od samorządu.

Program ten, zwany budżetem partycypacyjnym, inaczej obywatelskim jest dużo bardziej przyjazny, niż sugeruje to jego nazwa. Pokrótce opowiem jak to działa:

- mieszkańcy Łochowa (program ten skierowany jest do mieszkańców Łochowa, gdyż mieszkańcy obszarów wiejskich mają do dyspozycji fundusz sołecki), po ogłoszeniu naboru, który powinien rozpocząć się w lipcu, składają krótki wniosek do urzędu, w którym opisują swój pomysł na niewielką inwestycję lub inne zadanie z zakresu zadań własnych gminy do realizacji w przyszły roku - do wniosku dołączamy również listę 10 osób popierających ten wniosek;

- pracownicy urzędu weryfikują wykonalność tego wniosku (koszty, lokalizacja) i publikują listę wniosków złożonych w programie;

- powinna odbyć się również publiczna prezentacja projektów, na której autor przedstawi swój pomysł i zachęci mieszkańców Łochowa do głosowania właśnie na ten pomysł;

- kolejny etap to głosowanie, podczas którego każdy z mieszkańców Łochowa będzie mógł wziąć w nim udział (można zagłosować tylko na jeden projekt inwestycyjny i jeden projekt społeczny);

- projekty, które uzyskają największą liczbę głosów zostaną uwzględnione w budżecie Gminy Łochów na rok 2019.

Ot i zagadka, co to jest ten fundusz partycypacyjny, została rozwiązana. Mamy do dyspozycji 200 000 zł, z podziałem 80% na projekty inwestycyjne i 20% na projekty społeczne. Projekty społeczne to takie, w których nie powstają środki trwałe, czyli zamówienia o wartości poniżej 10 tys. zł.

Jestem przekonana, że pomysłów mieszkańcy Łochowa mają dużo, a te najciekawsze i najpotrzebniejsze zostaną zrealizowane już w 2019 roku.

Pewnie zastanawiacie się, co może być przedmiotem wniosku. Kilka podpowiedzi o co chodzi. Może potrzeba doposażyć plac zabaw na osiedlu? Może potrzeba zbudować plac zabaw i należy rozpocząć od ustawienia jednego lub dwóch urządzeń? Może potrzeba zamontować nowe tablice z nazwami ulic? Może potrzeba ustawić wiatę przystankową? Może potrzeba urządzić skwer, dosadzić drzewa na ulicy, postawić kilka ławek, może rozpocząć organizację miejsca wypoczynku nad Liwcem?  Może trzeba doposażyć świetlicę środowiskową lub zorganizować spotkanie z ciekawym prelegentem?  Pomysłów może być tyle, ilu mieszkańców jest w Łochowie, na realizację mają szanse te najciekawsze i najpotrzebniejsze. 

Pierwszy rok jest zawsze najtrudniejszy, ale też może być najłatwiejszy jeśli chodzi o „przebicie się” ze swoim pomysłem. Zastanówcie się co można zmienić, poprawić, czego nie ma, a powinno być. Oczywiście, że za te stosunkowo niewielkie pieniądze nie wybudujemy kanalizacji sanitarnej ani dróg asfaltowych. To nie ten rząd wydatków, nie ta skala inwestycji, nie ten cel programu. Mam wrażenie, że podczas realizacji większych inwestycji znikają nam z horyzontu inne potrzeby mieszkańców, które można niewielkim kosztem zaspokoić. Teraz przyszedł czas, kiedy jako radni, przed uchwaleniem budżetu na rok 2019, możemy zapytać o nie bezpośrednio mieszkańców. Zachęcam do korzystania z tego programu.

Dziękuję wszystkim radnym, którzy poparli ten program. Tym co wstrzymali się od głosu, również dziękują za to, że nie przeszkadzali. Treść uchwały można znaleźć na mojej stronie internetowej, a nagranie z sesji pod linkiem:  https://www.youtube.com/watch?v=7WjOzlMqEPU Jestem przekonana, że doświadczenia bieżącego roku pozwolą na udoskonalenie programu i radni nowej kadencji będą kontynuować go w latach następnych.

      Urszula Anna Kalinowska

 
Michal Krupa