Władza to służba, a nie przywilej

Czym jest władza? Przede wszystkim jest wpływem, możliwością kreowania rzeczywistości, siłą, oddziaływaniem na innych. To zaszczyt i zobowiązanie. Aby władza była sprawowana sprawiedliwie, należy pamiętać, że nie jest osobistą korzyścią. Władza jest obowiązkiem i odpowiedzialnością za państwo i jego obywateli, za osoby, za podjęte działania lub ich brak.

Władza może przynosić wiele dobrych rzeczy, pod warunkiem, że jest właściwie sprawowana. Należy jednak pamiętać o tym, że gdy dostanie się w niepowołane ręce przynieść może również wiele złego. Sprawowanie władzy daje jednostce poczucie mocy, sprawczości.

Wystarczy odrobiona władzy, przewagi nad drugą stroną, żeby czuć się lepiej, pewniej siebie, co czasem może prowadzić do zgubnych skutków - nadużywania władzy, wykorzystywania jej do osobistych celów. Historia jest pełna takich przykładów…

Choć w naturze ludzkiej leży otaczanie się ludźmi, którzy mają podobne do nas poglądy, sprawiedliwy włodarz nie może zapomnieć o tym, że reprezentuje interesy całej społeczności. Nigdy nie można doprowadzać do tego, że jakaś grupa jest uprzywilejowana względem drugiej. Mimo że demokracja to rządy większości, prawa mniejszości muszą być respektowane.

"Dziś, w tym miejscu, w sposób szczególny uświadamiamy sobie zasadniczą rolę, jaką w demokra-tycznym państwie spełnia sprawiedliwy porządek prawny, którego fundamentem zawsze i wszędzie winien być człowiek i pełna prawda o człowieku,  jego  niezbywalne  prawa i prawa  całej  wspólnoty, której na imię naród" - powiedział politykom Jan Paweł II w 1999 roku, w 10 rocznicę obalenia komunizmu, w czasie wizyty w Sejmie. Słowa te szczególne znaczenie mają dziś , gdy Polska świętuje stulecie odzyskania niepodległości. To nie tylko dobry moment, żebyśmy zastanawiali się nad historią Polski, ale przede wszystkim odpowiednia chwila, żebyśmy rozmawiali o jej przyszłości. Jeśli chcemy, aby nasza Ojczyzna wzrastała dumnie i sprawiedliwie, musimy decydować o jej losach i budować ją razem.

Papież mówił urzędnikom, że władza jest służbą. Na rękach sprawujących władzę spoczywa wielka siła, ale i wielka odpowiedzialność. Aby już nigdy nie dopuścić do dostania się władzy w nieodpowiednie ręce, rządzący muszą być kontrolowani oraz muszą mieć świadomość tego, że odpowiadają za swoje czyny przed ludźmi. Brak kontroli i całkowite, bierne posłuszeństwo sprawia, że władza zaczyna tracić granice. Kontrola odbywa się przede wszystkim za pomocą jawnego dostępu do informacji publicznych. Sprawiedliwa władza rozumie, że kontrola nie jest chęcią podważenia jej kompetencji lub wyrażenia braku zaufania. To naturalny demokratyczny proces, mający na celu ulepszenie działań samorządów i zmianę utartych sposobów działania. To tworzenie się społeczeństwa obywatelskiego.

Demokratyczne rządy wolności wymagają demokratycznych działań. Obecny system polityczny stawia przed politykami wszystkich szczebli nie tylko za zadanie sprawowanie przejrzystych rządów, ale również włączenia obywateli w proces decyzyjny. Zadanie to spoczywa szczególnie na przedstawicielach władz samorządowych, którzy stoją najbliżej ludzi, mają możliwość osobistego poznania ich radości i trosk, problemów i oczekiwań. Świadomie wybieramy władze samorządowe. Dobrze sprawowana władza jest motorem wzrostu zaufania między ludźmi, wzbudzaniem chęci angażowania się we wspólnotowe działania oraz chęci niesienia pomocy. Odgórne wzmacnianie lokalnych inicjatyw służy walce z obojętnością, powszechną znieczulicą i brakiem empatii.

Mieszkanka Łochowa

 
Michal Krupa