Absolutoryjna sesja

 Tegoroczna sesja absolutoryjna (absolutorium za rządy Burmistrza Łochowa za 2017 rok) została zwołana na dzień 27 czerwca na godz. 10.00 w sali konferencyjnej przy Hali Sportowej w Łochowie. Procedura absolutorium, zanim dojdzie do ostatecznego przez radnych głosowania nad udzieleniem absolutorium, jest dosyć długa i nieco zawiła.

Najpierw ma miejsce sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za miniony rok. Potem wystąpienie Burmistrza Łochowa, Roberta Gołaszewskiego i wystąpienie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, Zuzanny Bańskiej. Następnie podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy i dopiero odjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łochowa. Wynik: dwa głosy wstrzymujące, reszta „za”.

 

Wcześniej jednak przyjęto informację Burmistrza Łochowa na temat wydanych zarządzeń i podjętych decyzji w okresie między sesjami, po czym odbyły się zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na owe zapytania. I tu widać wyraźnie, że nieogłoszona jeszcze kampania wyborcza już rozpędzona. Temat wiodący: wiadukt - tunel, więc nie może być spokojnie, jest (a właściwie to nie jest) czemu się przysłuchiwać i przyglądać. Za to podczas przyjmowania uchwał prawie że Wersal. I tak w normalnym trybie przyjęto:

- wprowadzono zmiany w budżecie gminy na 2018 r., w wyniku których dochody wynoszą 96.937.962 zł, w tym bieżące 73.154.200 zł, majątkowe 23.783.762 zł, zaś wydatki 102.189.325 zł, w tym bieżące 68.989.706zł, majątkowe 33.199.619 zł, a istniejący deficyt budżetu gminy w kwocie 5.251.364 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami; zmiany te znalazły swoje miejsce w uchwale poprzedzającej, czyli zmieniającej wieloletnią prognozę finansową gm. Łochów na lata 2018-2037;

- w uchwale zmieniającej powołanie stałych komisji rady oraz określającej skład liczbowy i osobowy tych komisji określono, iż Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu i Spraw Socjalnych liczyć będzie 3 osoby, Komisja Budżetu, Finansów, Planowania, Usług i Wytwórczości  4 osoby a Komisja Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego 5 osób;

- w związku z wyborem radnej Urszuli Kalinowskiej na przewodniczącą Rady Miejskiej w Łochowie dokonano zmian w uchwale z 10 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej, powierzając prowadzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Zbigniewowi Jarcowi;

- dokonano zmian w uchwale z 28 lutego br. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gm. Łochów w 2018 r.;

- po dokonaniu analizy regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przedstawionego przez Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie przekazuje się do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projekt nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

- wyrażono zgodę na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym - służebność przesyłu dla przebiegu gazociągu średniego ciśnienia DN 110 PE na rzecz SIME Polska Sp. z o.o, działki nr ewid. 2061/8 położonej przy ulicy Wyspiańskiego w Łochowie;

- wyrażono zgodę na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym - służebność przesyłu dla przebiegu linii kablowej SN 15 kV i ustawienia kontenerowej stacji transformatorowej na  działce nr ewid. 506/4 położonej przy zbiegu ulic Rzecznej, Węgrowskiej i Myśliwskiej w Łochowie na rzecz PGE Dystrybucja S.A. w niezbędnym  zakresie dla zapewnienia przesyłu dla przebiegu tej linii kablowej i ustawienia kontenerowej stacji transformatorowej;

- postanowiono o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami osiedla Łochów dotyczących Budżetu Partycypacyjnego na 2019 rok w celu pozyskania od mieszkańców propozycji projektów do tego budżetu oraz dokonanie przez mieszkańców osiedla Łochów, wyboru projektów spośród tych, które zostały pozytywnie zweryfikowane - na realizację projektów wyłonionych w trakcie konsultacji przeznacza się kwotę 200 000 zł, w tym projekty inwestycyjne 80 % wartości budżetu a projekty społeczne 20 %;

- postanowiono zasięgnąć opinii jednostek pomocniczych gm. Łochów w zakresie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Łochów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczb zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gm. Łochów.

- przyjęto uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu „Dębinka” w mieście Łochów, w której ustalono m.in. maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 20%; minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 70%; maksymalną wysokość zabudowy - 8,0 m; liczbę kondygnacji - maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, z dopuszczeniem realizacji kondygnacji podziemnych.

Z racji okresu wakacyjnego raczej nie należy spodziewać się sesji rady miejskiej, chyba że w trybie posiedzenia nadzwyczajnego.

      R

 
Michal Krupa