Do rewitalizacji


 Dnia 19 kwietnia 2013 roku w Pałacu Lubomirskich w Warszawie odbyła się gala finałowa konkursu 3P Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach projektu systemowego „Partnerstwo publiczno-prywatne”, na której p. Urszula Anna Kalinowska - Zastępca Burmistrza Łochowa odebrała wyróżnienie dla Gminy Łochów. 

 

Projekt ma na celu promowanie modelu ppp jako instrumentu współpracy sektora publicznego i prywatnego w realizacji zadań publicznychpoprzez ocenę potencjału podmiotów publicznych oraz przedsiębiorców zainteresowanych realizacją zadań w formule ppp, w tym analizę zrealizowanych lub realizowanych przedsięwzięć o charakterze ppp. Istotne jest też podniesienie poziomu wiedzy o ppp wśród pracowników sektora publicznego oraz pracowników przedsiębiorstw, a także podniesienie poziomu praktycznych umiejętności realizacji przedsięwzięć w formule ppp oraz upowszechnienie współpracy publiczno-prywatnej jako nowoczesnego sposobu realizacji zadań publicznych.

Do projektu tego Gmina Łochów zgłosiła Rewitalizację budynku dworca kolejowego  w Łochowie wraz z otoczeniem jako tworzenie nowego centrum miasta.

Właśnie tym przedsięwzięciem - rewitalizacją - nasza Gmina pragnie zainteresować partnerów prywatnych i zrealizować w formule ppp łochowski dworzec kolejowy zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 2052/59. Budynek dworca o powierzchni ok. 6.300 m2 został wpisany przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Delegatura w Siedlcach do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków pod nr A-886. Właścicielem działki jest Gmina Łochów.

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie centrum Łochowa poprzez realizację renowacji i przebudowy zabytkowego budynku dworca kolejowego na terenie miasta Łochowa oraz uporządkowanie jego najbliższego otoczenia poprzez zagospodarowanie pod działalność gospodarczą. Zakres przedsięwzięcia obejmuje budynek dworca kolejowego w Łochowie oraz tereny znajdujące się w jego najbliższym otoczeniu, przeznaczone pod funkcje przede wszystkim związane z użytkowaniem dworca kolejowego i autobusowego oraz obsługę pasażerów.

Projekt oddziaływał będzie na teren naszej Gminy oraz część gmin sąsiednich, gdyż Łochów pełni dla nich funkcję usługowo-handlową.  Zaznaczyć trzeba, że Łochów jest siedzibą gminy zamieszkałą przez prawie 18  tys. mieszkańców, w tym 7 tysięcy w mieście, jest też miejscem odpoczynku kilkudziesięciu tysięcy turystów przejeżdżających drogą kolejową oraz drogą krajową nr 50 na Mazury, Suwalszczyznę czy Podlasie. Pełni ważny ośrodek usługowo-handlowy również dla mieszkańców tymczasowych, którzy prawie przez cały rok mieszkają w ponad 4 tys. domków letniskowych położonych na terenie gminy Łochów, Jadów i Stoczek. Ponieważ Łochów jest jednym z dwóch miast w powiecie w sąsiedztwie gmin wiejskich - jego kulturotwórcze oddziaływanie jest znaczne i nieograniczające się wyłącznie do terenu gminy lecz powiatu a nawet regionu.

Budynek dworca wraz z otoczeniem  został nabyty od PKP przez Gminę Łochów w roku 2006 aktem notarialnym za zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości. Przejmując dworzec kolejowy na progu nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013 włodarze Gminy żywili nadzieję, iż na bazie dworca kolejowego stworzone zostanie centrum handlowo-usługowe miasta związane z obsługą pasażerską. Mimo licznych sukcesów w pozyskaniu środków finansowych w ramach RPO WM 2007-2013 (12 projektów) w zakresie rewitalizacji miasta dofinansowania nie uzyskano. Postanowiono spojrzeć na ten teren zupełnie z innej strony: położenie w samym centrum miasta, pomiędzy linią kolejową Warszawa-Białystok, a drogą krajową nr 50 może być atrakcyjne dla rozwoju przedsiębiorczości.

Rewitalizacja budynku i jego najbliższego sąsiedztwa łączyć się będzie z nadaniem mu nowej, kulturotwórczej, biznesowej oraz wspierającej turystykę funkcji. Łochowska stacja kolejowa jest miejscem  bardzo uczęszczanym, bowiem komunikacja kolejowa jest najszybszym sposobem komunikacji Łochowa z Warszawą, a  dogodne połączenie drogowe  ze stolicą - po wybudowaniu drogi ekspresowej S-8 - stanowiącej fragment Via Baltica, spowodowało rozwój prywatnych linii autobusowych – mających swój przystanek wraz z zatoką postojową w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego.

Niestety ten fragment miasta jest obszarem zdewastowanym.  W  złym  stanie technicznym znajduje się budynek jak i jego najbliższe otoczenie: perony, przystanki autobusowe i kładka nad torami. Jedyne funkcje jakie pełni to miejsce to sprzedaż biletów i poczekalnia dworcowa. W użyciu jest zaledwie ok. 1/6 budynku.

W roku 2014 PKP PLK SA przebudowuje linię kolejowa Warszawa-Białystok, zatem otoczenie i warunki użytkowania zdecydowanie ulegną poprawie użytkowej i wizerunkowej.

Budynek dworca kolejowego  w Łochowie – stan obecny:

Między innymi poprzez uczestnictwo w takich konkursach jest szansa zainteresować podmioty prywatne, by w formule ppp nasz dworzec, będący ponad sto lat temu wizytówką całej okolicy, mógł się stać nią ponownie.

R

W materiale wykorzystano info z aktualności www.gminalochow.pl

 
Michal Krupa