Przedświąteczna sesja

28 marca, w środę, odbyła się nietypowa sesja Rady Miejskiej w Łochowie. Oprócz podejmowanych uchwał, nadal wiodącym tematem była sprawa budowy wiaduktu/tunelu na przejeździe kolejowym, w osi DK 62. Jednak najbardziej zaskakujący był finisz sesji, gdyż Andrzej Suchenek zapowiedział, iż następnego dnia po dniu sesji złoży rezygnację - zarówno z bycia przewodniczącym rady jak i bycia radnym.

Napięta sytuacja podczas sesji pojawiła się już podczas głosowania nad porządkiem obrad, gdy Sławomir Ryszawa (radny z PiS) złożył formalny wniosek, by zdjąć z porządku obrad punkt dotyczący przyjęcia stanowiska w sprawie budowy wiaduktu na drodze krajowej 62 w Łochowie.

W projekcie tego stanowiska była mowa, iż radni optują za budową tunelu pod przejazdem kolejowym w osi DK 62, w przeciwieństwie do zamiarów inwestora - budowy wiaduktu. Mimo, iż radni klubu PiS są w mniejszości, to w wyniku niejednoznacznej postawy tzw. większości wniosek radnego Ryszawy przeszedł stosunkiem głosów: 5 „za”, 3 „przeciw”, 5 „wstrzymujących się”.

Tak jak podczas poprzednich sesji, tak i podczas obecnej wątek wiaduktu/tunelu był konsekwentnie i stanowczo kontynuowany zarówno przez p. Zaliwskiego jak i p. Pliżgę, który ustosunkował się do powyższego głosowania słowami: - Jesteście przeciwko społeczeństwu.

Były również wypowiedzi z pozytywnym wydźwiękiem, konotacją: komendanta KP Łochów, Marcina Sylwestrzaka, a dotyczące zwiększenia od kwietnia br. stanu etatowego o stanowisko kierowania, czyli całodobowej obsady na dyżurce KP (obecnie czynnej między godz. 6 a godz. 22). Na pytanie skierowane do niego o nadgorliwość funkcjonariuszy w „ściganiu” pieszych przechodzących ulicami w centrum Łochowa (Kolejowa, 1 Maja, itp.) poza pasami dla pieszych, mogliśmy usłyszeć, iż funkcjonariusze pilnują bezpieczeństwa pieszych, stąd jeśli zajdą określone okoliczności, udzielane jest pieszemu upomnienie bądź wystawiany jest mandat. Przepisy ruchu drogowego wskazują wyraźnie: jeśli do przejścia dla pieszych jest poniżej 100 metrów - trzeba z niego skorzystać, jeśli powyżej - pieszy jest z tego zwolniony, przechodzi przez jezdnię z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Po 15 minutowej przerwie w obradach, przystąpiono do podejmowania uchwał:

 wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2018–2037

 wprowadzono zmiany w budżecie gminy: po zmianach dochody wynoszą 93.541.510 zł, w tym dochody bieżące 72.632.242 zł, dochody majątkowe  20.909.268 zł, natomiast wydatki wynoszą 98.792.873 zł, w tym wydatki bieżące 67.662.439 zł, wydatki majątkowe 31.130.434 zł, co oznacza deficyt budżetu Gminy w kwocie 5.251.363 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami w kwocie jw.; zmiany w budżecie są głównie konsekwencją rozłożenia na dwa lata wydatku dotyczącego przebudowy drogi Pogorzelec - Barchów (zob. poniżej);

 postanowiono udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Węgrowskiego na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4201W Pogorzelec - Barchów do drogi krajowej nr 50 od km 0+000 do km 5+600”: 1)  w 2018 roku w kwocie 500 000,00 zł; 2)  w 2019 roku w kwocie 500 000,00 zł; razem 1 milion zł; szczegóły przekazania i rozliczenia dotacji mają być określone w porozumieniu;

 wyrażono zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości, o pow. 1 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2052/59,  położonej w obrębie miasta Łochów na czas nieokreślony, do użytkowania  jako miejsce na lokalizację biletomatu (przy stacji PKP);

 określono zasady udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów - wymiar ten, począwszy od 1 września wyglądał będzie następująco:

-  dyrektor szkoły liczącej do 23 oddziałów - 5 godz.,

-  dyrektor szkoły liczącej 24 i więcej oddziałów - 3 godz.,

- dyrektor przedszkola - 10 godz.,

-  wicedyrektor szkoły liczącej 12 do 23 oddziałów - 7 godz.,

-  wicedyrektor szkoły liczącej 24 i więcej oddziałów - 5 godz.

 określono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów  - co wynikało ze zmian wprowadzonych przez ustawodawcę, iż tygodniowy wymiar godzin nauczycieli realizujących ww. zadania nie może być wyższy niż 22 godz. tyg.;  

 podjęto uchwałę w sprawie podziału Gminy Łochów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, określając 15 jednomandatowych okręgów wyborczych;

 podjęto uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, w której określono 15 obwodów (tyle samo co jednomandatowych okręgów wyborczych) i 10 siedzib, w tym na terenie SP 3 będą aż 4 lokale wyborcze (4 obwody); jeśli zajdzie potrzeba utworzony zostanie szesnasty obwód - dla pensjonariuszy DPS w Ostrówku;

• określono wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Łochów; przedsiębiorca taki powinien m.in. posiadać sprawne technicznie, specjalistyczne środki transportu.

W sprawach różnych (końcówka sesji) miły akcent: radny Pyźlak złożył podziękowania za pozyskanie środków finansowych na budowę ul. Św. Jana Pawła II w Ostrówku. Jak jednak wcześniej wspomniałem, zaskakujące było zakończenie sesji. Przewodniczący rady, Andrzej Suchenek, dosyć spokojnym tonem rzekł: - Chciałbym powiedzieć, że w dniu jutrzejszym złożę rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącego i mandatu radnego w związku z dzisiejszym głosowaniem nad porządkiem sesji, ponieważ traktuję tę sprawę jako osobistą porażkę, traktuję jako niedopełnienie obowiązków radnego i myślę, że z szacunku do tych ludzi i po to, żebym mógł w lustro patrzeć spokojnie, jutro to uczynię. Dziękuję Państwu serdecznie, za to że mogłem z Państwem współpracować przez te trzy i pół roku. Za porażkę uznał on zdjęcie z porządku obrad, na początku sesji, punktu dotyczącego przyjęcia przez radnych stanowiska w sprawie planowanej budowy wiaduktu na DK 62 w Łochowie. Bezpośrednio po wypowiedzi Andrzeja Suchenka wystąpił Burmistrz Łochowa apelując o przemyślenie sprawy.

Radny Suchenek, jak powiedział, tak uczynił - złożył pisemny wniosek zrzeczenia się mandatu, wybranego z listy KWW Ziemi Łochowskiej. 3 kwietnia Komisarz Wyborczy Siedlce II stwierdził wygaśnięcie mandatu.

R

 
Michal Krupa