Archiwum

Na listopadowej - deklaratywnie

W dniu 29 listopada br. w Sali Konferencyjnej przy Hali Sportowej im. Mariana Dzięcioła Burmistrza Łochowa odbyła się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Łochowie.

Na początku informację na temat wydanych zarządzeń i podjętych decyzji w okresie między sesjami złożył Burmistrz Łochowa. Po czym podjęto uchwały:

- w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2017-2035;

 

- w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 r., po zmianach dochody stanowią 77.759.583 zł, w tym: dochody bieżące 71.263.303 zł, dochody majątkowe 6.496.281 zł, zaś wydatki 81.844.742 zł, w tym: wydatki bieżące 67.300.563 zł, wydatki majątkowe  14.544.178 zł, natomiast deficyt 4.085.158 zł;

- w sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Łochów lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 złotych;

- w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego: na przebudowę drogi powiatowej Nr 4201W Pogorzelec - Barchów 5,6 km pomoc w kwocie 1,2 mln zł;

- w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Łochów instrumentem płatniczym (kartą);

- w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

W przypadku wody opłata wynosić będzie:
a) gospodarstwo domowe: cena za 1m3 wody 3,15 zł brutto plus opłata miesięczna 1,89 zł brutto,
b) działki rekreacyjne, działki położone na terenach przeznaczonych pod rekreację, ogródki rodzinne cena 1 m3 wody 3,78 zł brutto plus opłata stała miesięczna 2,16 zł brutto.
W przypadku ścieków: dostawcy ścieków komunalnych kanalizacją - cena 1m3 ścieków 6,58 zł brutto;

- w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej gminnej dotychczasowej kategorii poprzez jej wyłączenie z użytkowania, jako drogi publicznej - dotyczy wyłączenia z użytkowania części drogi gminnej Nr 420440W - ul. M Konopnickiej, część działki nr ewid. 566/3  o pow. 213,34 m kw. (przy pałacu);

- w sprawie odstąpienia od obowiązku zachowania trybu przetargowego dla zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - dotyczy działki nr 167/3 oraz  działki nr 172 (zabudowanych częścią byłego budynku szkoły podstawowej i częścią budynku gospodarczego), położonych w Łosiewicach, o łącznej powierzchni 1410 m kw., dzierżawa na kolejne dziesięć lat.

Ponadto zmieniono:

- dwie uchwały w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu - pomoc na drogi powiatowe na terenie naszej gminy - w kwocie 191.685,53 zł (Laski)  oraz 690.679,40 zł (Ogrodniki - Grabowiec).

- uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I” - postanowiono, by jeszcze w tym roku zaciągnąć w WFOŚiGW długoterminową pożyczkę na ww. cel w kwocie 574.990,60 zł.

Podjęto również tzw. uchwały deklaratoryjne, stwierdzające przekształcenie z dniem 1 września br. dotychczasowych szkół „starego” systemu oświaty w „nowy”, co dotyczyło sześciu szkół:  

- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Baonu „Nadbużańskiego” Armii Krajowej w Łochowie w ośmioletnią szkołę podstawową o tej samej nazwie.

- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Łochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 w Łochowie.

- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie w ośmioletnią szkołę podstawową o tej samej nazwie.

- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Kamionnie, w  skład którego wchodziła sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie i Publiczne Gimnazjum w Kamionnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie.

- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Ostrówku, w skład którego wchodziła sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Ostrówku i Gimnazjum im. Orła Białego w Ostrówku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Ostrówku.

- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Gwizdałach, w skład, którego wchodziła sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gwizdałach i Publiczne Gimnazjum w Gwizdałach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wincentego Witosa w Gwizdałach.

                R