Sesja z 25 października br.

To zwyczajna sesja Rady Miejskiej lecz dosyć długa i ożywiona. Odbyła się 25 października br. w Sali Konferencyjnej przy Hali Sportowej im. Mariana Dzięcioła Burmistrza Łochowa.

Na początku sesji miał miejsce miły akcent - Przewodniczący Rady Miejskiej, Andrzej Suchenek złożył na ręce byłego Dyrektora łochowskiego Gimnazjum - Andrzeja Nowotki podziękowania za wieloletnią służbę na rzecz łochowskiej oświaty, któremu oprócz 33 letniej służby również anegdoty i dygresje nie są obce, o czym mogliśmy przekonać się i podczas tej sesji.

 

Po czym przystąpiono do rutynowych, sesyjnych czynności: informacji Burmistrza Łochowa na temat wydanych zarządzeń i podjętych decyzji w okresie między sesjami oraz zapytań i wolnych wniosków oraz odpowiedzi udzielanych przez Wiceburmistrz, Małgorzatę Łotarską, Inspektora ds. dróg, Adama Balę i zaproszonych na sesję Gości: Starostę Węgrowskiego, Krzysztofa Fedorczyka, poruszającego kwestię wspólnych z gminą Łochów inwestycji i Dyrektora powiatowego ZOZ, Artura Skórę, który poruszył temat nocnej pomocy lekarskiej, obsługi karetek, zwiększenia obsługi rehabilitantów, internetowego systemu rejestracyjnego w przychodniach, badań laboratoryjnych oraz prawdopodobnego przyłączenia łochowskiej przychodni do nowo budowanej sieci gazu ziemnego.

Kolejny ważny punkt to informacje dotyczące prawidłowości oświadczeń majątkowych Burmistrza Łochowa, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łochowie, radnych Rady Miejskiej w Łochowie, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza Gminy Łochów, Skarbnika Gminy Łochów, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników upoważnionych do wydawania decyzji w imieniu Burmistrza Łochowa.

Po przerwie, w obradach radnych, dużym zainteresowaniem cieszyła się informacja o wynikach egzaminów gimnazjalnych i innych osiągnięć uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów, złożona przez Dyrektora Centrum Usług Wspólnych - Krzysztofa Szulimę w formie prezentacji multimedialnej, po której wywiązała się dyskusja, z mocnym akcentem refleksji wyartykułowanych przez radnych: Andrzeja Suchenka, Marcina Grędę i Annę Leśniewską oraz pedagoga szkolnego SP w Gwizdałach. Bez refleksji tych nie mogło się obyć, gdyż kolejny rok z rzędu, szkoły prowadzone, dotowane przez Gminę Łochów są znacząco poniżej średniej krajowej w skali staninowej, jeśli idzie o wyniki egzaminów zewnętrznych (mają być one dostępne na internetowej stronie gminnej).

Następnie przystąpiono do przyjmowania, podejmowania uchwał:

•Wprowadzono w budżecie Gminy Łochów szereg zmian w dochodach i wydatkach budżetowych. Po wprowadzeniu zmian dochody wynoszą 77.536.076 zł, w tym dochody bieżące 71.047.076 zł, a dochody majątkowe 6.489.000 zł; wydatki wynoszą 81.644.503 zł, w tym wydatki bieżące 67.043.998 zł, a wydatki majątkowe 14.600.505 zł. Deficyt budżetu Gminy (po zmianach) wynosi 4.108.426 zł, który zostanie pokryty kredytami, pożyczkami i wolnymi środkami. Ustalono też przychody budżetu w kwocie 6.522.778 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 2.414.351 zł. Zmiany te zostały poprzedzone uchwałą w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2017-2035.

•Po długiej dyskusji uchylono uchwałę zmieniającą uchwałę z 15 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Łochów liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

•Uchylono uchwałę  z 26 kwietnia br. w sprawie  zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach - etap II”.

•Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok, którego celem jest budowanie oraz umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem - Gminą Łochów a organizacjami pozarządowymi jak i rozwój zakresu i form współpracy finansowej i pozafinansowej pomiędzy nimi. Na pięć zakresów zadań postanowiono przeznaczyć 65 tys. zł, z czego na realizację lub wsparcie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 38 tys. zł

•Postanowiono udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Węgrowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Odtworzenie rowów w ciągu drogi powiatowej nr 4214W Łochów - Twarogi - Gruszczyno” w wysokości 16.500 zł. 

             R

 
Michal Krupa